وظایف مؤدیان

پنجشنبه 4 مهر 1398 10:54 ق.ظ


 
ماده 177: مؤدیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید در اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه اداره امور مالیاتی محل سکونت لحاظ آثار مترتب حکم تسلیم آن اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً اداره امور مالیاتی دیگری شهرستان تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره 1– هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی موجب مقررات مکلف تسلیم آن میباشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد، اولین روز بعد تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره 2– تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که خارج ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که مرکز اصلی آنها خارج کشور است، چنانچه دارای نماینده ایران باشند عهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره 3– صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق مهلت مقرر مشمول جریمه-ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت کلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده 178: درمواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی موجب مقررات مکلف تسلیم آنها میباشد وسیله اداره پست واصل میگردد، تاریخ تسلیم اداره پست صورت احراز، تاریخ تسلیم مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده 179: درصورتی که مؤدی محلهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی آنها را عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هر یک محلهای سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده 180: هرشخص حقیقی ایرانی که با ارایه گواهی نمایندگهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی خارج ثابت کند که درآمد یک سال مالیاتی خود یکی کشورهای خارج عنوان مقیم مالیات پرداخته است لحاظ مالیاتی آن سال، مقیم خارج کشور شناخته خواهد شد مگر یکی موارد زیر:

درسال مالیاتی مزبور درایران دارای شغلی بوده باشد.
سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً ایران سکونت داشته باشد.
توقف خارج کشور منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.
تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران صورتی که درآمدی خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها خارج کشور و یا آن مقدار مالیاتی که درآمد تحصیل شده خارج کشور با تناسب کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد، هر کدام کمتر باشد مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

ماده 181: منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس كل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز طرف وی، نسبت اعزام هیأتهای بازرسی، که حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا صورت لزوم با ارائه رسید آنها را اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته مؤدی عودت نماید.

تبصره 1- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره 2- چنانچه بازرسی هیأتهاى موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی کتمان واقعیت مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب طریق اداره امور مالیاتی مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود.

تبصره 3- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهاى موضوع این ماده همکاریهای لازم را عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی آنها را اختیار هیأتها قراردهند. مؤدیان مزبور صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر این قانون، معافیتهای مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند.

تبصره 4- آیین نامه اجرائى موضوع این ماده بنا پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) مشترکاً تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.


باب دوم - فصل اول - دفاتر تجارتی

چهارشنبه 3 مهر 1398 10:05 ق.ظ

 
ماده 6 - هر تاجری به استثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را كه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد:

دفتر روزنامه.
دفتر كل.
دفتر دارایی.
دفتر كپیه.
ماده 7 - دفتر روزنامه دفتری است كه تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و به طور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه برای مخارج شخصی خود‌برداشت می‌كند در آن دفتر ثبت نماید.

ماده 8 - دفتر كل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته یك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا‌كرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.

ماده 9 - دفتر دارایی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این كار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

ماده 10 - دفتر كپیه دفتری است كه تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
‌تبصره - تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط كند.

ماده 11 - دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناء دفتر كپیه قبل از آنكه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (‌كه مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر كپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.

‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا كسور آن دو ریال به علاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.

ماده 12 - دفتری كه برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان كشیده باشد و متصدی امضاء مكلف است‌صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو‌طرف قیطان را با مهر سربی كه وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه كند. لازم استكلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده 13 - كلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حك‌كردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه كه در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن‌دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.

ماده 14 - دفاتر مذكور در ماده 6 و سایر دفاتری كه تجار برای امور تجارتی خود به كار می‌برند در صورتی كه مطابق مقررات این قانون مرتب شده‌باشد بین تجار - در امور تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده 15 - تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضای‌مدعی‌العموم می‌تواند حكم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.


باب اول - تجار و معاملات تجارتی

چهارشنبه 3 مهر 1398 10:05 ق.ظ


 
 
ماده 1 - تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد.
هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
تصدی به عملیات حراجی.
تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
هر قسم عملیات صرافی و بانكی.
معاملات برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
عملیات بیمه بحری و غیر بحری
كشتی‌سازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
كلیه معاملاتی كه تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
كلیه معاملات شركتهای تجارتی.
ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

ماده 5 - كلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

 


ثبت شرکت در پردیس

سه شنبه 2 مهر 1398 10:00 ق.ظ

 
ثبت شرکت به بیان ساده، شامل شراکتی است بین چند نفر که در زمینه ای مشترک قصد انجام فعالیتی را دارند و یا اینکه در حال فعالیت می باشند و اقدام به ثبت آن می نمایند. لذا افرادی که به این منظور تشکیل شراکت را داده اند می توانند اقدام به ثبت یکی از انواع شرکتی که به موجب تصمیم قانون گذار در نظر گرفته شده است، نمایند. شراکت بین افراد می تواند در هر زمینه و یا هر موضوع فعالیتی باشد و همچنین میتواند شامل قواعدی باشد که شرکا بین خود برقرار کرده اند. لذا ثبت شراکت بین افراد در قالب یکی از انواع اشخاص حقوقی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، مستلزم رعایت قواعد و قوانینی می باشد که تحت عنوان قانون تجارت و به صورت کامل و جامع در اختیار افراد قرار گرفته است.

مدارکی که به منظور ثبت شرکت در انواع مختلف آن مورد نیاز می باشد شامل مدارک هویتی و شناسایی و در مورد مدیران و اعضای هیئت مدیره گواهی عدم سوء پیشینه می باشد که ارائه آنها در تمام انواع شرکتها لازم می باشد و البته در خصوص هر یک از اشخاص حقوقی  با توجه به شرایط ثبت آنها ممکن است مدارک دیگری مورد نیاز باشد که بایستی همراه با مدارک فوق ارائه گردد.

سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مرجع رسیدگی به انواع تقاضاهای ثبت شرکت می باشد که امکان ثبت انواع اشخاص حقوقی را فراهم آورده است. انواع اشخاص حقوقی قابل ثبت عبارتند از : 1- شرکت با مسئولیت محدود    2- شرکت سهامی ( شامل سهامی خاص و سهامی عام)      3- شرکت تضامنی             4- شرکت نسبی      5 – شرکت تعاونی تولید و مصرف       6 – شرکت مختلط سهامی    7 – شرکت مختلط غیرسهامی

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در شهر تهران می باشد که در خصوص ثبت اشخاص حقوقی در مناطق 22 گانه تهران و مناطقی مانند شهرری و اسلامشهر که حوزه ثبتی مخصوص به خود را ندارند، نظارت مستقیم دارد.

اما در خصوص مناطق دیگری مانند پردیس یا دیگر مناطق، این سازمان اقدام به تشکیل مراجع ثبتی نموده است که متقاضیان ثبت شرکت در این مناطق می توانند با مراجعه به این مراجع ثبتی مراحل ثبت شرکت خود را انجام دهند.

مراحل ثبت شرکت در پردیس شامل بارگزاری اطلاعات مورد نیاز ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شرکتها می باشد که با توجه به حوزه ثبتی بایستی به طور صحیح انجام شود.

هرچند که مناطقی مانند پردیس حوزه های ثبتی مخصوص به خود را دارند ولی بخش عمده ای از روند ثبت آنها، در سازمان ثبت شرکتهایی که به عنوان زیرمجموعه اداره کل به این منظور احداث شده است و در حال حاضر در خیابان شیخ هادی مستقر می باشد انجام میگیرد.

به این منظور پس از ثبت نام در سامانه و دریافت پاسخ استعلام اسامی پیشنهادی برای شرکت که توسط کارشناس واحد تعیین نام مرکز شیخ هادی انجام میگردد بایستی اقدام به تهیه اسناد مربوطه نموده و پس از امضای اسناد همراه با سایر مدارک مورد نیاز به آن اداره ارسال گردد.

ذکر این نکته اهمیت دارد که تمام قواعد و قوانین ثبتی که در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران برقرار می باشد برای مناطقی مانند پردیس که حوزه ثبتی جداگانه دارند نیز لازم الاجرا بوده و تفاوتی از این نظر بین حوزه های ثبتی وجود ندارد.

پس از ارسال مدارک و مستندات مربوط به ثبت شرکت که با توجه به نوع شرکت در حال ثبت بایستی ارائه گردد، بررسی های کارشناسی توسط کارشناسان حوزه ثبتی مربوطه انجام شده و نتایج از طریق سامانه ثبت شرکتها اطلاع رسانی می گردد؛ لذا پس از صدور آگهی مربوطه می توان با مراجعه به حوزه ثبتی نسبت به دریافت اصل آگهی مربوطه اقدام نمود.

 


چرا باید کارت بازرگانی بگیریم

سه شنبه 2 مهر 1398 09:59 ق.ظ


نیازمندیهای بشر از ابتدای تاریخ منجر به برقراری ارتباط با دیگران به جهت رفع نیازهای خود شده است. عموماً این نیازها شامل کالاها یا اجناسی میشده است که اشخاص در اختیار نداشته و برای دسترسی به آنها بایستی به اشخاص دیگری مراجعه نمایند. با گذشت زمان این عمل محدوده بیشتری را به خود اختصاص داده و رفته رفته تبدیل به یک فعالیت گسترده در سطح جامعه گردید که تحت عنوان تجارت شناخته شد. به طور کلی تجارت به معنی داد و ستد و یا انتقال مالکیت یک کالا و یا خدماتی است که متعلق به شخص خاصی می باشد.

در ابتدا این داد و ستدها شاید جنبه شخصی داشته و هر نفر برای رفع نیازهای خود اقدام به تجارت با افراد دیگر مینموده است ولی با گسترش جمعیت و به طبع آن افزایش نیازمندیهای افراد فعالیت های تجاری شکل پیچیده تری به خود گرفت و از محدوده مناطق زندگی افراد فراتر رفت و این داد و ستد در نقاط مختلف جهان و بین ملیت های مختلف انجام شد.

با شکل گیری نظام ها و حاکمیت ها در کشورهای مختلف قوانین مختص به فعالیتهای تجارتی تدوین و وضع گردید. قوانینی که اصول تجارت و اشکال مختلف آن را تعیین و پیش نیازهای مخصوص هر کدام را مشخص کرده است.

تجارتی که امروزه شناخته می شود در دو حالت کلی واردات و صادرات بیان می شود به این ترتیب که چنانچه امکان تولید یک کالا در یک کشور وجود نداشته باشد و یا تولید آن مقرون به صرفه نباشد اقدام به تهیه و تامین آن از کشورهای دیگر می نمایند که این عمل را واردات می نمایند و به همین ترتیب چنانچه اقدام به ارسال و فروش کالا به کشورهای دیگری نمایند این عمل را صادرات گویند.

با توجه به گسترش فعالیتهای تجاری و بازرگانی که در ایران انجا میشود وجود یک نهاد ساماندهی به این فعالیتها به شدت احساس میشده است که این نیاز با تاسیس اتاق بازرگانی ایران که متشکل از بازرگانان و تجار ایرانی می باشد برطرف شده است و این نهاد با وضع اصول و قواعد مربوط به تجارت و بازرگانی از نابسامانی ها و اختلالاتی که ممکن است بوجود آید جلوگیری نموده است.

با توجه به قوانین که اتاق بازرگانی وضع کرده است هر یک از افرادی که قصد انجام عملیات بازرگانی از نوع واردات و صادرات را داشته باشند ملزم به دریافت کارت بازرگانی می باشند.

به این ترتیب می توان کارت بازرگانی را به عنوان مدرکی دانست که مطابق با قوانین ایران جهت انجام فعالیتهای واردات و صادرات لازم و ضروری می باشد.

متقاضیان دریافت کارت بازرگانی می توانند با مراجعه به سامانه هوشمند اتاق بازرگانی  و اطلاع از مدارک و مراحل مورد نیاز اقدام به اخذ کارت بازرگانی یا تمدید کارت بازرگانی خود نمایند و یا اینکه با مراجعه و یا تماس با مشاوران موسسه ثبتی  تمامی مراحل فوق را از طریق کارشناسان و وکلای با تجربه و آموزش دیده این موسسه انجام دهند.

کارت بازرگانی در دو حالت حقوقی و حقیقی قابل دریافت می باشد؛ افرادی که قصد دریافت کارت بازرگانی از طریق شرکت خود را داشته باشند بایستی اقدام به دریافت کارت بازرگانی حقوقی نمایند.

تسهیلات و امتیازاتی که امروزه جهت اشخاص حقوقی به منظور تشویق جامعه به این سمت انجام می شود باعث شده تا درخواستهای بیشتری در خصوص دریافت کارت بازرگانی حقوقی به اتاق بازرگانی ارائه گردد.

از جمله شرایط و مدارکی که جهت صدور کارت بازرگانی حقوقی لازم است می توان موارد ذیل را نام برد:

دارا بودن حداقل 23 سال سن مدیرعامل
حداقل تحصیلات دیپلم مدیرعامل
ارائه مدارک ثبتی شخص حقوقی
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل
فرم حسن اعتبار بانکی
مدارک هویتی مدیرعامل
کد اقتصادی شخص حقوقی
پس از تکمیل مدارک فوق و بارگزاری آنها روی سامانه اتاق بازرگانی و بررسی های کارشناسی، با تایید کارشناس اتاق بازرگانی می توان جهت دریافت کارت بازرگانی مراجعه نمود.
 


مدارک مورد نیاز ثبت لوگو

دوشنبه 1 مهر 1398 10:11 ق.ظ


 
در تعریف علم تجارت جمهوری اسلامی ایران علامت تجاری و یا نشان تجاری هم طراز و برابر با دو کلمه لاتین برند و لوگو دیده شده است. در اصول تعریفی همه این نام ها دارای یک تعریف یکسان هستند و به هر علامت و نشانی که بتواند به عنوان نماد تجاری و یا نشان محصولات یک شرکت تجاری و یا خدماتی و یا یک موسسه غیر تجاری و حتی به عنوان یک نماد برای تعیین خدمات و کسب و کار افراد حقیقی به کار برود نشان تجاری ، علامت تجاری و یا هر یک از دو مورد برند و لوگو گفته می شود.

اصول حاکم بر رقابت در بازار اقتضا می کند که فعالان اقتصادی با هدف تعیین خدمات و محصولات خود و ایجاد تمایز بین انها با سایر محصولات از این لوگوها استفاده نمایند. ضمنا لوگو نه تنها عنوان تعیین و تمیز دهنده محصولات شرکت ها است بلکه عنصر حرکت اقتصادی شرکت ها به سمت فروش بیشتر با تکیه بر لوگو برای معرفی و بازاریابی محصولات می باشد.

اما همانگونه که آروده شد لوگو یا علامت تجاری هم توسط افراد حقیقی و هم اشخاص حقوقی می تواند به ثبت رسانده شود و الزام داشتن شخصیت حقوقی شایعه ای بیش نیست. قانون تجارت ایران این علامت ها را مستلزم حمایت و پشتیبانی تشخیص داده چرا که به عنوان یک اثر معنوی و ارزشمند از نظر ریالی و معنوی می شناسد. به همین دلیل به اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی توصیه می کند که قبل از استفاده از این علامت ها حتما آنها را به ثبت برسانند.

تشخیص ارزشمند بودن یک برند یا لوگو با وجود تعیین المان های ارزش افرین در لوگو ها محقق می شود و این المان های چیزی نیست جز طراحی و منحصر بودن برند و ارتعاشات ذهنی و خلاقیت طراحان این برند ها. به همین دلیل برند و یا لوگویی که حاصل کپی برداری  و یا مشابهت انگاری از سایر برند ها باشد قطعا ارزش معنوی ندارد و نمی توان انها را به ثبت رساند. چرا که در صورت نبود اعتراض از طرف مالک برند دیگر باز هم ارزش افرینی برای لوگو انجام نشده است.

البته لوگو ها باید شرایط زیادی را متحمل شوند تا قابلیت ثبت داشته باشند که قبلا در این خصوص توضیحات اکملی اورده شد. از این رو چنانچه برندی قابلیت های ثبت داشته باشد و ارزش حمایتی برای خود قائل باشد باید با مشورت یک مشاور کاردان اقدام به تهیه اظهارنامه برند و طی مراحل ثبت برند نموده و برند و یا لوگو به ثبت رسانده شود.

با ثبت لوگو امکان سو استفاده و کپی برداری و دزدیده شدن ارزش های معنوی و مالکیتی برند ممکن نخواهد بود و برند بطور انحصاری در اختیار خواسته های مالک واقعی لوگو خواهد بود.

برای ثبت لوگو باید ابتدا از سایت اداره مالکیت معنوی و پس از موافقت با لوگو بصورت حضوری در خود اداره مالکیت معنوی برای تکمیل پرونده و ثبت نهایی اقدام شود.

در این پروسه قانونی به همراه داشتن وکیل و یا مشاور خبره توصیه  می شود . این پروسه نیازمند تهیه مستنداتی است که بسته به حقیقی بودن و یا حقوقی بودن متقاضی به شکل زیر می باشد:

اشخاص حقوقی

یک نسخه کپی از آگهی تاسیس ، هر نوع تغییرات مانند تغییر نام ، آدرس و تغییر مدیر عامل و همچنین روزنامه تاسیس به همراه درج تغییرات
یک نسخه کپی از مجوز های شرکت شامل پروانه بهره برداری و جواز تاسیس
تبصره : چنانچه مجوزی به نام شرکت وجود ندارد و شرکت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به صورت شخصی داشته باشند برای ثبت قابل قبول می باشد .

کپی کارت بازرگانی به نام شرکت یا مدیر عامل شرکت
کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت
ارائه یک نمونه از علامت تجاری مورد تقاضاد در ابعاد 10*10
مهر شرکت
 اشخاص حقیقی

کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
کپی جواز کسب و یا هرگونه مجوز فعالیت
کپی کارت بازرگانی به نام متقاضی
یک نمونه از علامت تجاری مورد درخواست در ابعاد 10*10
موسسه حقوقی  مفتخر به همراهی کارشناسانی است که از برترین های تخصص خود در ایران هستند. ما با همراهی همیشگی مشتریان خود خدماتی ارزشمند در تمامی حوزه های حقوقی را با بهترین کیفیت ارائه نموده ایم و سعادت همراهی با شما هم می تواند نصیب ما باشد. برای ثبت برند و یا لوگو خود بصورت تخصصی روی تخصص کارشناسان ما حساب ویژه ای باز کنید.


مدارک مورد نیاز برای تغییرات شرکت

دوشنبه 1 مهر 1398 10:10 ق.ظ

 
یکی از موارد حیاتی و نشانه های یک شرکت پویا و رو به توسعه تغییراتی است که در شرکت ها اتفاق می افتد. در واقع شرکت ها یا باید بصورت اختیاری و یا اجباری تغییراتی را پس از ثبت شرکت در برهه هایی از زمان در بدنه و تشکیلات شرکت خود ایجاد نماید. تغییرات الزامی آنهایی هستند که مطابق با قوانین و مقررات تجاری و اداره ثبت شرکت ها باید در دوره هایی در شرکت ها اتفاق بیافتد. مثلا تغییر مدیران در نهایتا مدت 2 سال در شرکت های سهامی و اما تغییرات اختیاری تغییراتی است که الزامی برای ان وجود ندارد ولی شرکت به منظور توسعه و بهبود شرایط خود ایجاد می کند مانند تغییر در سرمایه شرکت.

عمده ترین تغییراتی که در شرکت ها اتفاق می افتد عبارتند از :

افزایش سرمایه
کاهش سرمایه
نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه
تغییر موضوع
تغییر محل شرکت
انحلال شرکت
تاسیس شعبه
انتخاب یا تغییر اعضاء هیئت مدیره
انتخاب یا تغییر بازرس
انتخاب یا تغییر صاحببین امضاء مجاز
تبدیل شرکت به نوع دیگر شرکت ها
حال هر یک از این تغییرات باید با تصویب مجمع عمومی شرکت ها و همچنین اطلاع اداره ثبت شرکت ها با ارسال تغییرات به این اداره و درج در مستندات شرکت در اداره ثبت شرکت ها و همچنین اگهی در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار ممکن می باشد و عدم اطلاع رسانی در خصوص این تغییرات اگر الزامی باشد ممکن است باعث مشکلات حقوقی برای شرکت  شود و اگر اختیاری باشد می تواند تبعات عدم پذیرش و رد تغییرات را داشته باشد. از این رو ثبت این تغییرات در اداره ثبت شرکت ها الزامی است.

اما برای انجام هر یک از این تغییرات باید مدارک و مستنداتی تهیه و به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود تا تغییرات اعمال شود. در زیر مدارک مورد نیاز برای اعمال هر یک از این تغییرات اورده شده است:

افزایش سرمایه

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
اظهار نامه تایید شده توسط همه اعضا
آگهی افزایش سرمایه
گواهینامه بانکی برای افزایش نقدی سرمایه
کاهش سرمایه

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
ارائه لیست کلیه سهامداران و همچنین مشخص کردن تعداد آنها پس از کاهش سرمایه
آگهی کاهش سرمایه در روزنامه رسمی کثیرالانتشار
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
گواهی عدم وصول دادخواست اعتراض برای کاهش سرمایه از مراجع قضایی
نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
فتوکپی کارت ملی و شناسنامه از سهامداران جدید
مفاصا حساب مالیاتی
آخرین روزنامه رسمی
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
تغییر موضوع شرکت

آخرین روزنامه رسمی آگهی شده شرکت
دو نسخه صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
مجوز عند الزوم
تغییر محل شرکت

آخرین روزنامه رسمی
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
انحلال شرکت

آخرین روزنامه رسمی
اگر مدیر تصفیه از سهامداران نباشد یک برگ از کپی کارت ملی و شناسنامه
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که باید توسط تمامی اعضاء هیئت مدیره نیز امضاء شده باشد. ضمن اینکه باید ظرف حداکثر 5 روز تهیه و ارائه شود .
تهیه لیستی از سهامداران و دریافت امضاء آنها
ثبت شعبه برای شرکت

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره.
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
اساسنامه شرکت
شرکتنامه شعبه
فتوکپی کارت ملی ، شناسنامه و پایان خدمت مدیر شعبه
انتخاب و یا تغییر اعضاء هیئت مدیره

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
مدارک شناسایی مدیران جدید
گواهی عدم سوء پیشینه مدیران جدید
انتخاب و یا تعیین بازرس

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
مدارک شناسایی بازرس یا بازرسین جدید
گواهی عدم سوء پیشینه بازرس و یا بازرسین جدید
انتخاب یا تغییر صاحبین امضاء مجاز

صورتجلسه هیئت مدیره
در صورتیکه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یک نفر باشد در مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده باید تصویب شده باشد.
اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
انجام تغییرات در شرکت همیشه تخصصی و حساس بوده و نباید به هیچ عنوان دست کم گرفته شود. اگر می خواهید شرایط تغییرات شما روال قانونی داشته باشد باید به خوبی به مسائل حقوقی و قانونی تغییرات اشراف داشته باشید و بدانید هر جزئیاتی برای شرایط شرکت از چه اهمیت بالایی برخوردار است.

 


 • تعداد صفحات :3
 • 1  
 • 2  
 • 3  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :