انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:42 ب.ظ

انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن

نکاتی در خصوص شرکت های مختلط

شرکتی که دارای یک یا چند شریک تضمینی و یا با مسئولیت محدود و یا شرکاء سهامی میباشد را شرکت مختلط می گویند. برا اینکه وظیفه ی شرکاء با هم تفاوت داشته و متفاوت می باشد که شرکت های مختلط به دو بخش هستند:

    شرکت مختلط سهامی
    شرکت مختلط غیرسهامی

 

انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن
اول : شرکت مختلط سهامی

این شرکت در ماهیت همچون مرکبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی که در آن عده ای شریک ضامن و عده ای شریک دارای سهم می باشد .
الف- شرکاء سهامی

اشخاصی هستند که سرمایه آن ها به شکل سهام یا بخش های که دارای ارزش برابر است و وظیفه آنان تا مقدار همان سرمایه آن هاست که در شرکت در کار پس‌انداز کرده اند و بیشتر از سرمایه خود وظیفه ی و مسئولیت ندارند.
ب- شرکاء ضامن

اشخاصی هستند که سرمایه آن ها به شکل سهام تبدیل نشده در حالی که به شکل سهم الشرکه می باشد و متعهد تمام دیون هستند که شرکت احتمال دارد افزون بر اموال خود پیدا نماید و در حالیکه شرکاء ضامن فراوان باشند ارتباط آنان با هم طبق قوانین و شرایط مرتبط به شرکت های تضامنی خواهد بود. در شرکت های مختلط سهامی چند نکته قابل ارزش و گفتن می باشد.
۱- اسم شرکت

به موجب ماده ۱۶۲ قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی می باشد که در تحت نام مخصوصی میان یک تعداد شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تاسیس می شود.
۲- مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی

ترکیبی است از تمامی سهامداران شرکت که با مراعات قوانین مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تاسیس می شود و در واقع هر شرکت مختلط مثل شرکت سهامی عام دارای سه نوع مجمع عمومی می باشد از جمله:

    مجمع عمومی موسس
    مجمع عمومی عادی
    مجمع عمومی فوق العاده

الف : مجمع عمومی موسس

از تاسیس کنندگان شرکت تاسیس می شود که مسئولیتش مقرر کردن اساسنامه و همین طور شرکتنامه و مقرر کردن درخواست نامه ثبت شرکت و به ثبت رسانیدن اساسنامه آن می باشد و زمانی دارای رسمیت می باشد که حداقل اشخاصی که نیمی از سرمایه شرکت را متعهد شده اند حضور داشته باشند از سایر مسئولیت های این مجمع انتخاب هیئت نظارت می باشد.
ب: مجمع عمومی عادی

که به طور متداول و رایج سالی یک مرتبه تاسیس می شود و مسئولیت آن:

    بررسی به گزارش مدیران و حساب ها و وضعیت مالی شرکت
    تعیین هبئت ناظر برای نظارت بر کار انتخابات
    مذاکره ورسیدگی مورد نیاز در کارهای مختلفه شرکت
    بررسی به نفع و ضرر شرکت

ج: مجمع عمومی فوق العاده

همانگونه که از نامش کاملا مشخص است درحقیقت غیرمعمولی و آشفته که شرکت دچار تحمیلی و نوسانات اقتصادی شده باشد جهت اموری همچون تغییر اساسنامه یا ادامه فعالیت شرکت و یا انحلال آن تاسیس می شود.ثمره این گفتگو این است که مجامع عمومی سه گانه مسئولیت مشابه مسئولیت مجامع شرکت های سهامی عام بر ذمه خود دارند که از بحث بیشتر درباره ی آن ها ممانعت گردد
۳٫ هیئت نظارت

در هرکدام از شرکت های مختلط سهامی هیئتی به اسم هیئت ناظر یا هیئت ناظر حداقل ترکیب از سه نفر توسط مجمع عمومی شرکاء تاسیس می شود که با اهمیت از مسئولیت به شرح زیر است :

    بازرس و اعتماد بر اینکه آیا شرکت به ثبت رسیده است یا خیر.
    مراعات اکثریت مبلغ اسمی هر سهم که از ده هزار ریال تجاوز نکند.
    بازرسی بر مقرر سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل.
    بازرسی بر حضور دوباره مالکین سهامی که پیش از فروش سهام بدهی خود را در مورد اصل و غرامت و هزینه ها به شرکت استرداد نمایند.
    توجه در دفاتر و صندوق و تمامی اسناد شرکت .
    گزارش موارد ناپسند و نابسامانی در مقرر کردن ارزیابی و لیست دارایی شرکت در صورت روئیت.
    فراخوان مجمع عمومی جهت انحلال شرکت .

۴٫ انحلال شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی در موارد ذیل منحل می گردد :

    زمانی که شرکت هدفی را که جهت آن تاسیس گردیده است اجرا کند یا اجرای آن ناممکن باشد.
    زمانی که شرکت جهت زمانی مشخص تاسیس گردیده و آن زمان درخواست گردیده و درباره تمدید آن مبادرت صورت نگرفته باشد.
    هنگامی که شرکت ورشکسته شده باشد.
    به موجب تصمیم مجمع عمومی و هنگامی که این اجازه جهت مجمع نام برده در اساسنامه مشخص گردیده باشد.
    در هنگام فوت یا ورشکستگی یکی از شرکاء با دقت به اساسنامه شرکت.
    به موجب تصمیم مجمع عمومی و موافقت تمامی شرکاء ضامن .

دوم : شرکت مختلط غیرسهامی

این شرکت جهت کارهای تجاری با نام ویژه ی میان یک یا چند نفر شریک تضمینی و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تاسیس می گردد و در واقع به منظور مرکبی است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دارای دو گونه شریک تضامنی و شریک با مسئولیت محدود می باشد و شریک تضامنی متعهد تسویه تمام دیون و مسئولیت شرکت خواهد بود. همان گونه که ماده ۴۱ قانون تجارت در مورد شرکت مذکور به این صورت شرح میدهد:

” شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی می باشد که جهت کار تجاری در تحت نام ویژه ی میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تاسیس می شود، شریک ضامن متعهد کلیه دیون است که احتمال دارد اضافه بر دارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود شخصی است که تعهدات او تنها تا مقدار سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا باید بگذارد در نام شرکت میبایست عبارت ( شرکت مختلط ) و حداقل نام یکی از شرکاء ذکر شود “.
الف : تشکیل شرکت

در تاسیس شرکت مختلط غیرسهامی موارد زیر مهم است:

    نام شرکت که با عبارت شرکت مختلط و حداقل نام یکی از شرکاء تضمینی باید ذکر شود.
    تاسیس شرکت با مقرر کردن شرکتنامه انجام می گیرد.
    روابط شرکاء بر مطابق اساسنامه و شرکتنامه می باشد.
    اداره شرکت با شرکاء تضمینی است و حدود تعهدات آن ها همان قدر است که در شرکت های تضامنی تنظیم گردیده است.
    شریک با مسئولیت محدود در اداره شرکت مداخله ی ندارد.
    هر کدام از شرکاء با مسئولیت محدود که جهت شرکت داد و ستد بنماید در مورد مسئولیت مرتبط به آن داد و ستد با هدف شریک ضامن خواهد بود فقط درحالی که واضح نموده باشد، این دادو ستد را به عنوان وکالت از جانب شرکت انجام داده است.
    هر کدام از شرکاء با مسئولیت محدود اجازه بازرسی برکار شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت جهت اطلاع خود صورت منتخب تدوین نماید.
    هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون موافقت دیگر شرکاء نمی تواند کلیه یا بخشی از سهم الشرکه خود را به شخص سوم داده او را وارد شرکت نماید.
    هر زمانی یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود بدون اجازه دیگر شرکاء حق خود را به طور کلی یا جزئی به شخص سوم انتقال دهد ، آن شخص سوم اجازه مداخله و تجسس و نظارت در کارها شرکت را نخواهد داشت.

ب: روش اداره شرکت مختلط غیرسهامی

اداره هر شرکت مختلط غیرسهامی به ذمه شرکاء ضامن است و حد اختیارات آن ها همان اندازه است که در شرکت های تضامنی اشاره گردیده و متعهدات آن ها به همین روش است و شرکاء با مسئولیت محدود در اداره شرکت وظیفه و مداخله ی ندارند ، همان گونه که ماده ۱۴۵ قانون تجارت شرح میدهد :

” شرکت با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک اجازه اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره کارهای شرکت از مسئولیت او است ”

و ماده ۱۴۴ قانون مذکور چنین واضح دارد :

” اداره شرکت مختلط غیرسهامی به ذمه شریک یا شرکاء ضامن و حد اختیارات آن ها همان اندازه است که در شرکت های تضامنی ذکر گردیده است .”
ج: انحلال شرکت

موارد انحلال شرکت های مختلط غیرسهامی کاملا همان مواردی است که در شرکت های مختلط سهامی شرح داده شده و از تکرار دوباره آن جلوگیری کنید و دیگر مباحث و امور مرتبط به شرکت های مذکور مطابق همان اصولا و مقرراتی است که در مورد شرکت سهامی مختلط اشاره میشود.

ارائه خدمات حرفه ای در مورد انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.


بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:39 ب.ظ

بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی

طرح صنعتی در اکثر کشورها به خصوص به شکل نظام ویژه ای از روند همانندی پیروی می کنند و بعضی از قرارداد ها در حیطه طرح های صنعتی، که درجهت ساده‌سازی ثبت طرح صنعتی گردآوری شده است، دارای قوانینی جهت همسان نمودن فرآیند ثبت می باشند.ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت لازمه به ثبت رساندن طرح صنعتی می باشد. اظهارنامه میبایست حاوی اطلاعات طرح باشد و زمانی که درخواست کننده همان طراح نباشد،میبایست اظهارنامه دارای مدارکی باشد که نشان دهنده مالکیت درخواست کننده جهت ثبت طرح صنعتی را ثابت نماید. در ذیل اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی را ارزیابی می نماییم.

بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی
بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی

ثبت طرح های صنعتی که بعد از یک ارزیابی به وجود می آید یا کسب ضوابط ماهیتی جهت ثبت طرح های صنعتی الزامی می باشد که در دستگاه های ملی فرآیند برابری صورت نمی گیرد .

در ارزیابی یک طرح صنعتی متخصصان مربوطه بعد از کسب اظهارنامه و پیوست های آن که در محدوده قانون ارائه گردیده و مبالغ مربوطه پرداخت شده باشد و البته طرح های صنعتی درخواست شده مغایر با انضباط و اخلاق نیکو نباشد و بعد از کسب تمامی ضوابط که در قانون بیان گردیده توجه گردد،به قبول ثبت طرح صنعتی اقدام می نماید.

اداره ثبت طرح های صنعتی در ارزیابی ماهیتی، بعد از کسب طرح صنعتی تقاضا شده، بنا به تعریف عرضه شده در قانون، از لحاظ شروط ماهیتی یعنی تازه و اصیل بودن هم ارزیابی می نماید.در بعضی از دستگاه ها پاسخ میانی بیان گردیده ؛یعنی که در این دستگاه ها بعد از ارزیابی عنوان ماهیتی و ناسازگاری احتمالی طرح صنعتی تقاضا شده ثبت با حقوق افراد ثالث فقط به گونه احتمالی ایجاد شده که باعث معترض بودن افراد ذینفع می شود. به بیان دیگر ارزیابی ماهیتی بعد از اعتراض افراد ثالث امکان پذیر می باشد.

این سیستم ها شامل مزایا و معایبی نیز می باشند.در سامانه ارزیابی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی روند آن در کمترین هزینه و زمان اعمال می گردد و کشورهای در حال توسعه که از نیروی انسانی و متخصصان باتجربه کمتری دارند می تواند کارایی داشته باشد. از طرف دیگر به دلیل آنکه ثبت طرح صنعتی ارزیابی ماهیتی انجام نمی شود، تاییدیه طرح های صنعتی ارسالی از اداره ثبت طرح صنعتی از استواری مناسبی دارا نبوده و به سادگی فسخ می گردد.

در نظام ارزیابی ماهیتی این روند طولانی و هزینه زیادی دربر دارد. و از طرف دیگر کسب ضوابط ماهیتی جهت اظهارنامه ها احتیاج به متخصصان باتجربه دارد. آشکار است که تاییدیه ها بعد از ارزیابی ماهیتی طرح های صنعتی صورت می گیرد و دارای استواری می باشد و بنابراین تاییدیه ها صدوری کمتر مورد نقض از طرف دادسرا قرار می گیرند.ارزش ارزیابی ماهیتی در فرض و گمان بیشتر می باشد که قوانین ملی کشور کسب ضوابط ماهیتی مانند تازه بودن آن در بین الملل را قبول نماید.این کار در اداره ملی به اطلاعات کامل طرح های صنعتی در مرتبه بین المللی احتیاج دارد . این کار در کشورهای درحال توسعه دشوار می باشد.

سیستم اعتراض که بین نظام ارزیابی ماهیتی و شکلی می باشد می توان بیان نمود که برتری این سیستم نظر به حق اعتراض پیش از ثبت که جهت افراد ثالث وجود دارد ، آشکار است که این تاییدیه صدوری بعد از ارزیابی ماهیتی ایجاد می شود و به این ترتیب دارای استواری می باشد. هرچند در نظام اعتراض وظیفه دادسرا ارزش فراوانی دارد و دادسرا ها قادرند با بازخواست فرد ذینفع دررابطه با نقض طرح های صنعتی تصمیم گیری نمایند.

با اینکه ارزش فراوان این نظام مشابه نظام ارزیابی ماهیتی به متخصصان کارشناسان باتجربه احتیاج دارد بخصوص کشورهای درحال توسعه و کشورهایی که کسب ضوابط ماهیتی جدید در طرح های صنعتی را به زمان و مکان وابسته نمی باشد ، مسئله های زیادی به همراه دارد.البته کشورها میبایست بنابر توانایی های داخلی بخصوص از نظر نیروی انسانی و متخصصان با تجربه و اندازه استفاده از اطلاعات مرتبط به یکی از سیستم های بالا را جهت ارزیابی مشخص نمایند .

ارائه خدمات تخصصی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی در موسسه حقوقی کریم خان به وسیله مشاوران باتجربه صورت می گیرد “


تشکیل و ثبت شرکت ایرانی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:39 ب.ظ

تشکیل و ثبت شرکت ایرانی

ثبت شرکت

بنابر ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها ، شرکتی که در ایران تاسیس و مرکز اصلی آن در کشور ما باشد ایرانی به حساب می آید.
قانون تجارت در ماده ۲۲۰ معین کرده است: ” هر شرکت ایرانی که اکنون کارآیی داشته یا در آینده تاسیس شود و با فعالیت در امور تجارتی مطابق شرکت های ذکر شده و قوانین و مقررات عمل ننماید شرکت تضامنی به حساب می آید و شرایط مرتبط به شرکت های تضامنی در آن حاکم می شود.”

تشکیل و ثبت شرکت ایرانی

طی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰،هر شرکت تجاری ایرانی مطابق قانون ثبت شرکت ها که موظف به ثبت می باشد میبایست در تمامی اسناد و مدارک خود بیان نماید که به عنوان چه نمره ای در ایران به ثبت می رسد.مرکز اصلی شرکت که دفتر ویژه ای برای ثبت می باشد ، ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی “محل ثبت شرکت ها در تهران بوده و در خارج از آن “اداره ثبت اسناد” می باشد. درخواست ثبت شرکت به وسیله مدیران صورت می گیرد.

اظهارنامه درخواست ثبت و تقاضانامه ثبت شرکت می بایست مطابق قوانین و مقررات برای ثبت شرکت ارائه گردد.برای ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها می بایست برگه های چاپی مخصوص آماده و نظم دهی گردد،به این ترتیب درخواست کننده این مدارک را در دو نسخه سامان دهی کرده و به مرجع ثبت ارائه می نماید.

به موجب ماده ۱۹۶ ق.ت مدارکی لازم برای ثبت شرکت ها در آیین‌نامه دادگاه ها به تفسیر ذیل می باشد:

    شرکت نامه شامل مشخصات شرکت
    اساسنامه
    صورت جلسه مجمع عمومی
    صورت جلسه انتخاب مدیران و قبولی آن ها
    رسید سرمایه

زمانی که درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با پیوست های آن به مسئول ثبت عرضه شود یک نسخه از آن در پرونده نگهداری شده و نوشته های مربوط به آن در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و مسئول آن نسخه دوم را با درج تاریخ و شماره ثبت به همراه امضاء و مهر به درخواست کننده ارائه می دهد و پس از این می بایست دارندگان امضاء، دفتر مخصوص را امضاء کنند .ثبت در این دفاتر مشابه ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی می باشد .مطابق ماده ۵ اصلاح اساس نامه ثبت شرکت ها ، اداره ثبت شرکت ها در تهران و شهرستان ها در ثبت شرکت نامه نماینده دفترخانه های رسمی به حساب می آیند.

بنابر ماده ۱۹۷ ق.ت در ماه اول تاسیس هر شرکت،مطابق اساس نامه وزارت دادگستری گزیده ای از شرکت نامه و پیوست های آن آگهی می شود.و به موجب ماده ۱۹۸ چنانچه پس از طی یک ماه مراجعه ای برای ثبت صورت نگرفت ،هر فرد فعال در پروژه با مراجعه به دادگاه می تواند به رد فعالیت های شرکت بعد از یک ماه اقدام نماید.هرزمانی که برای تغییر در اساسنامه ، تمدید اعتبار یا زوال یک شرکت و مشخص نمودن کیفیت یا خروج بعضی از شرکا و یا تغییر نام شرکت تصمیم گیری شود می بایست قوانین موجود در مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ ارعایت شود.
ثبت شعبه شرکت

اگر در زمان تاسیس شرکت شعبه آن نیز مشخص شده باشد همزمان با شرکت اصلی ثبت و اطلاع داده می شود ولی اگر شعبه بعد از مدتی تاسیس شود ،جزء تغییرات در شرکت به حساب می آید و مطابق قوانین و مقررات تغییر به ثبت و آگهی آن مبادرت می کنند.ثبت شعبه شرکت در همان محل شعبه چاپ می شود.
شرکت فرعی

پس از مدتی شرکت اصلی شرکت دیگری را در درون شرکت نامبرده تاسیس می نماید که سرمایه آن شامل حال شرکای اصلی بوده که در این صورت قوانین ثبت مشابه ثبت شرکت اصلی می باشد ولی فقط هزینه ثبت به اندازه سرمایه اضافه شده به سرمایه اصلی عرضه می شود.

ثبت شرکت کریم خان با به کارگیری از کارشناسان متخصص و با تجربه با چندین سال تجربه ی شما عزیزان را در راستای تشکیل و ثبت شرکت های ایرانی راهنمایی می کند.


تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی

ثبت کریم خان در این مقاله اطلاعاتی را در خصوص تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه در اختیار شما قرار می دهد.وظیفه دعوت مجمع عمومی عادی سالانه بر ذمه هیات مدیره شرکت است و مادامی که هیات مدیره مجمع را در مهلت تنظیم فراخوان نداده بازرس شرکت موظف است به وظیفه رسیدگی کنند.زمانی میبنیم در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به مسئولیت خود در مورد دعوت مجمع عمومی شرکت در مهلت های مشخص شده در قانون مبادرت نمی نمایند و سهام داران درپی اجرای مجمع هستند یا سهام دار اخیر که توسط خرید سهام مالکین عمده سهام شده و قادراست تعدادی از اعضای هیات مدیره را انتخاب کند تقاضایی اجرایی مجمع را به شکل عالی دارد.

تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه به همان شکل در تمامی مطالب پشین گفته شده ، روزنامه کثیرالانتشار انتخاب مجمع مالکان سهام مسیر مستقیم میان شرکت و سهام داران است و در تمامی موارد دعوت مالکان سهام جهت تاسیس مجامع عمومی میبایست با انتشار آگهی در این روزنامه انجام پذیرد.

گاهاً در اساسنامه شرکت ها اضافه بر انتشار آگهی ، فرستادن دعوت نامه بصورت کتبی با پست سفارشی هم احتیاط شده است که در این زمان هر دو مسیر دعوت میبایست انجام شود و اسناد و مدارک آن یعنی اصل آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار، اصل رسید پست سفارشی و کپی دعوت نامه فرستاده شده جهت سهام داران به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود. فاصله میان انتشار آگهی و اجرایی مجمع کمتر ده روز و بیشتر چهل روز خواهد بود که در اساسنامه شرکت می توان حداقل فاصله انتشار آگهی تا زمان برگزاری مجمع را بیشتر داد.

میبایست دقت کرد با التفات به عبارت ” فاصله ” در ماده ۹۸ ” لایحه ” در حقیقت میبایست فرصت یازده روزه ای را از زمان انتشار تا روز مجمع در نظر گرفت و مادامی که مطابق اساسنامه فرستاده دعوت نامه کتبی به وسیله پست سفارشی هم اجباریست باشد مراعات فاصله بالا از زمان دادن مدارک به پست تا زمان اجرایی جلسه مجمع عممومی نیز لازم دارد.با دقت می توان احتیاط کرد الزام فرستادن دعوت نامه با پست سفارشی در اساسنامه شرکت ها که دلیل پیچیده شدن مقدمات دعوت می شود نزدیک به صلاح نباشد فقط در حالاتی که وجود وضعیت
خاص آن را انجام دهد.

در آگهی دعوت نوع مجمع عمومی ( از جمله عادی، فوق العاده و یا عادی به طور فوق العاده ) ،زمان و مکان تشکیل جلسه با ذکر روز و ساعت و آدرس کامل باید آورده شود. دستور جلسه مادامی که مشمول بر کاری باشد که ملزم به ثبت و درج در مرجع ثبت شرکت هاست، میبایست به طور کامل قید شود و شرایطی مانند مشخص کردن حق الزحمه بازرس، حق حضور و پاداش هیات مدیره و استوار کردن معاملات ماده ۱۲۹ ” لایحه ” که ملزم به ثبت و آگهی آن ها نیست تحت عنوان ” سایر موارد ” در دستور جلسه مجمع قرار می گیرد و لازم به وضوح آن ها در آگهی دعوت نیست. اسم و سمت مقام دعوت کننده مجمع ، نیاز در انتهای آگهی دعوت باید صریح بیان کرد.

اگر در مطالب آگهی دعوت آسانی قلم و یا اشتباهی بوجود آید و یا در فاصله آنتشار آگهی تا روز اجرایی مجمع به علل تغییری در زمان و یا مکان اجرایی مجمع و یا دستور جلسه ملزم باشد ، میبایست آگهی تصریح شده حداقل یک روز پیش از روز اجرایی مجمع در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشرشود. این تغییر ممکن خواهد بود. هر چند ممکن است در ابتدایی این کار عجیب و تضاد با قانون به نظر برسد. مسیر عملی اداره ثبت شرکت ها هم پذیرش آگهی تصریح شده و انتشار آگهی تصریح شده و تغییر و اصلاح متن درج شده در آگهی در محدوده موارد بالا با مراعات حداقل فاصله یک روز تا زمان اجرایی مجمع مرسوم و رایج است.

اگر تمامی مالکین سهام در هر زمان تصمیم به اجرایی مجمعی داشته باشند، با حضور کلیه آن ها در جلسه مجمع عمومی،لازم به انتشار آگهی دعوت و دیگر مقدمات نیست . به بیان دیگر امکان دارد مقام دعوت کننده ، تمام مقدمات از جمله نشر آگهی دعوت و یا فرستادن دعوت نامه بصورت کتبی را انجام دهد و تمام مالکین سهم در جلسه حضور پیدا کنند . در این زمان نیازی به تسلیم اصل آگهی دعوت و مدارک ارسال دعوت نامه کتبی به اداره ثبت شرکت ها نخواهد بود.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه در خدمت شما بزرگواران باشد.


پروانه کسب چیست و برای صدور آن چه شرایط و مدارکی لازم است ؟


به وجود آوردن هر گونه محل درآمد و مشغول شدن در کار فنی ، منوط به دارا بودن پروانه مرتبط به آن می باشد.حقی که مطابق مقررات قانون نظام صنفی، با هدف آغاز و ادامه کسب و کار یا حرفه، به شخص مربوط جهت محل تعیین شده یا ابزار کسب تعیین شده، داده می شود که پروانه کسب می گویند.درحالی که پروانه اشتغال گواهی نامه مهارت اجرای کار فنی است که به وسیله ی مراجع صلاحیت دار ، صادر می گردد . تشکیل هر گونه مکان کسب و واحد صنفی و مشغول به هر گونه کسب و حرفه، منوط به دارا بودن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مرتبط خواهد بود .مگر در غیر صورت فعالیت آنان ، غیرقانونی بشمار می رود.

پروانه کسب چیست و برای صدور آن چه شرایط و مدارکی لازم است ؟

مرجع صدور پروانه کسب، اتحادیه های صنفی و یا دستگاه‏های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی می باشد.

تقدم اخذ پروانه كسب در هر یك از رشته های صنفی بامراعات تمام موارد و قوانین مرتبط به شرح زیر است:

    بیكاران جزء قانون بیمه بیكاری با نظر به رشته های تخصصی آنها.
    اشخاصی كه بودن داشتن هرگونه پروانه كسب باشند.

شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب

مطابق ماده ۶ آیین نامه صدور پروانه كسب در اتحادیه های صنفی ، موارد و مدارك مورد نیاز برای تحصیل پروانه كسب به توصیف زیر است:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشتن و دراتباع بیگانه منوط به پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.

۲- عرضه مدارك مثبته مبنی بر سابقه داشتن و سكونت به مدت ۵ سال جهت درخواست کنندگان شهرتهران.

    تبصره – كمیسیون های نظارت در دیگر شهرها می توانند با نظر به چگالی جمعیت و میزان واحدهای صنفی و شرایط جغرافیای آن شهر زمان سكونت را در هنگام نیاز تغییر دهند . داشتن سابقه سكونت جهت درخواست کنندگانی كه از شهرهای بزرگ به شهرهای كوچك و یا هم جوار شهرها مهاجرت می نمایند اجباری می باشد.

۳- عرضه سند مالكیت یا اجاره نامه رسمی

    تبصره – در مكانها و شهرهایی كه براساس شرایط محل مقرر کرده اجاره نامه به شکل رسمی مرسوم نباشد به شناخت كمیسیون نظارت تقویم اجاره نامه عادی کافی است.

۴- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.

۵- عرضه ی گواهی نداشتن سوء پیشینه .

۶-داشتن در حد سواد خواندن و نوشتن.(به غیر از درخواست کنندگان كه سن آنها بیش از ۴۵ سال به بالا باشد.)

۷- تصدیق نداشتن اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی.

۸-تصدیقی مورد نیاز حاکی بر تجاری بودن محل كسب یا مراعات ضوابط شهرداری محل.

۹-برگ سلامت و بهداشت فردی و محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و آرایشی می باشند.

۱۰- رضایت نامه اداره اماكن نیروی انتظامی جهت شغل های خاص به موجب آیین نامه مربوطه.

۱۱- مدارك مورد نیاز مبنی بر داشتن صلاحیت فنی جهت شغل های فنی به موجب تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون صنفی.

۱۲- عكس جدید ۶ قطعه.

۱۳-كپی شناسنامه عكس دار دو برگ.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت دریافت پروانه کسب در خدمت شما بزرگواران باشد.


تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:35 ب.ظ

تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

اساسنامه میبایست در شرکت های تعاونی تنظیم شود و مقاصد آن تعیین گردد. اساسنامه باید حداقل دارای موارد زیر باشد:

    مقصود از تاسیس شرکت
    اسم تعاونی با درج کلمه تعاونی
    زمان شرکت تعاونی
    حیطه فعالیت های شرکت (در کدام شهر یا روستا یا وزارتخانه و …)
    گونه شرکت تعاونی ( تولید یا مصرف )
    مرکز اصلی فعالیت شرکت ( اقامتگاه مرکزی و هر یک از شعبات آن )
    اندازه سرمایه شرکت
    قوانین مرتبط به اعضای شریکان جدید
    پایه های اصلی شرکت
    قوانین اداری و مالی شرکت
    زوال و تصفیه شرکت

تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

با حضور حداقل دو سوم کاندیدای حاضر در نخستین انجمن عمومی عادی، اساسنامه تعاونی تصویب می شود. کاندیدای عضو که با نخستین مورد تصویب شده انجمن عمومی عادی درباره اساسنامه موافق نباشند،قادرند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را فسخ نمایند.

تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

در مصوبات اساسنامه، قانون اقلیت دو سوم در رابطه با اکثریت مورد نیاز درجهت مصوب نمودن دیگر فعالیت ها در نخستین انجمن عمومی عادی اقلیت بالایی است، تعیین می نماید. تسلیم عضویت از سوی کاندیدان عضویتی که با اساسنامه موافق نمی باشند،در همان جلسه انجمن( نخستین جلسه انجمن عمومی عادی که به مصوب نمودن اساسنامه اقدام می نمایند.) صورت می پذیرد.

پس از جلسه ذکرشده، تقاضای تسلیم عضویت مورد قبول واقع نمی شود. تسلیم تقاضا عضویت می بایست پس از پذیرش اساسنامه و پیش از آغاز فعالیت های انجمن درمورد دیگر موردهای دستور جلسه، شامل انتصاب هیئت مدیره و بازرسان و ….به عمل آید و از شاهدان در جلسه، اشخاصی که به تسلیم تقاضا عضویت مبادرت نموده اند، میبایست فوراً جلسه انجمن را رهاکنند، چون وجود این اشخاص در جلسه انجمن یا همکاری آن ها در ارزیابی دیگر دستورات ، به دلیل اینکه از مقوله کاندیداها عضویت بیرون آمده اند،ارزشی نخواهد داشت.به غیر از تصمیم درباره اساسنامه ،وجود این اشخاص در جلسه و رای آن ها،در تصمیمات انجمن فاقد اعتبار خواهد بود.

بعد از معارفه امضاهای جایز شرکت تعاونی ،آورده های نقدی و غیرنقدی مرتبط با سهام اشخاص ذکرشده میبایست به آن ها برگردانده شود. هزینه های مرتبط به آورده افرادی که تقاضای عضویت خود را برگردانده اند، به این معنی که اندازه سرمایه و شمار سهام آن ها از شمار سهام شرکت که در اساسنامه آخری به تصویب رسیده برداشته شود و اندازه سرمایه و سهامی که پس از کاسته شدن به دست می آید ، در آن درج گردد.

از شیوه بیانات ذکرشده قانون که به کاندیداها عضویتی که با نخستین مصوبه انجمن عمومی عادی توافق نداشته باشند، رخصت می دهد که در همان جلسه تقاضای عضویت خود را برگردانده و اینگونه لحاظ می گردد افرادی قادرند به برگرداندن عضویت خود مبادرت نمایند که در جلسه انجمن حاضر باشند.منطق مخالف محتوای بیانات قانون این است ،زمانی که افراد مخالف با اساسنامه سکوت نمایند و در جلسه انجمن به برگشت تقاضای عضویت مبادرت ننمایند، این سکوت نشانه رضایت است و در حیطه کاندیدان عضو شرکت می باشد. چنانچه بنا به ضوابط مرتبط، پس از تاسیس و به ثبت نمودن شرکت یا نهادهای تعاونی، قادرند از عضویت کناره گیری نمایند.

میبایست رئیس و منشی انجمن کلیه صفحات اساسنامه تصویب شده را امضا نمایند و با جلسه انجمن شمار تمام رای های مرتبط به اساسنامه و شمار رای های موافق، مخالف و ممنتع – جداگانه ذکر نمایند.

موسسه حقوقی کریم خان ، عرضه ی خدمات برتر، مشتری مداری و رضایت مشتریان از افتخارات درخشان مجموعه ی ما می باشد.ثبت کریم خان در زمینه تصویب اساسنامه ثبت تعاونی شمارا یاری می نمایند.


تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی

کارگزار و به بیان دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشد . سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اطمینان به وجاهت کاری و تدبیر آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان هم با استفاده از تفکر و ابتکار خود بعد از انقضای سال مالی سود مناسبی بدست شرکت و سهام داران می رسد.در این بخش تامین گزارش های مالی و صورت دارایی در شرکت سهامی که یکی از وظیفه های هیات مدیره است پیگیری می شود.

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی
تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی

همان شکل که گفته شد تامین گزارش های مالی و مقرر صورت دارایی و طلب وظایف اصل هیات مدیره است و جهت اینکه بازرس قانونی در طی سال مالی از وضعیت مالی شرکت آگاه باشد و تمامی امور معوق به پایان سال مالی نشود در ماده ۱۳۷ ” لایحه ” هیات مدیره وظیفه دارند هر در نیم یک سال چکیده صورت دارایی و طلب های شرکت را به بازرس قانونی تسلیم کند.در ماده ۲۳۲ ” لایحه ” هم وظیفه ی هیات مدیره در اتمام سال مالی مشخص و تنظیم شده صورت دارایی، طلب ، ترازنامه ، حساب نفع و ضرر و کارکرد شرکت را به پیوسته گزارش فعالیت ها و وضع عمومی شرکت مقرر کرده و حداقل بیست روز پیش از زمان مجمع عمومی عادی شرکت در اختیار بازرس قانونی قرار دهد.

هیات مدیره در مقرر حساب عملکرد و صورت نفع و ضرر مطابق مواد ۲۳۳ تا ۲۳۶ ” لایحه ” نیاز به مراعات موازینی است که در همین حال در استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی واضح و با جزییات مشخص شده است و شرکت ها و بازرسان و حسابرسان شرکت وظیفه ی به مراعات آن ها می باشند.

بعد از تامین و مقرر نمودن صورت های مالی بالا و تسلیم آن به بازرس قانونی شرکت و وصول اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به درستی و نادرستی گزارش هیات مدیره، به هدف رسیدگی و گرفتن تصمیم در مورد کارکرد سال مالی پیش و تایید ترازنامه و حساب نفع و ضرر شرکت مطابق ماده ۱۳۸ ” لایحه ” هیات مدیره مکلفند از مجمع عمومی سالانه سهام داران طی زمانی که در اساسنامه احتیاط شده و طبق معمول حداکثر چهار ماه بعد از انقضای سال مالی خواهد بود فراخوان دهند.

قانون گذار جهت انجام نشدن اصلی ترین وظایف هیات مدیره،تضمین انجام کیفری و حقوقی محکمی در نظر گرفته و مطابق ماده ۲۵۴ ” لایحه ” مادامی که اعضای هیات مدیره حداکثر تا نیم سال بعد از اتمام سال مالی مجمع عمومی عادی را دعوت نکند یا مدارک و اسناد مالی تنظیم شده در ماده ۲۳۲ ” لایحه ” را به موقع مقرر و ارائه ننماید به حبس از دو تا شش ماه و یا به مجزات نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

قابل ذکر است مطابق بند ۲ ماده ۲۰۱ ” لایحه ” هنگامی که تشکیل مجمع عمومی سالانه صورت نگیرد جهت بررسی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از زمان که اساسنامه مشخص کرده، هر ذی نفع قادراست انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.آشکار است حق سهام دار که سرمایه خود را در شرکتی به هیات مدیره میدهد احراز اطلاع از وضعیت حساب های شرکت، چگونگی هزینه شدن سرمایه، آگاهی از میزان نفع و دلیل ضرر عملیات شرکت است.بدین معنی فروگذاری و بی مبالاتی هیات مدیره به این حق واضح ترین و بزرگ ترین خطا و جفا نسبت به سهام داران است که سروری مدیران هستند. قانون گذار هم به حق نسبت به این موضوع توجه بخصوص کرده و علاوه بر شرح عنوان مجرمانه جهت مدیران خاطی حق درخواست انحلال شرکت را برای سهام داران منظور کرده است.

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی به مرجع ثبت شرکت ها کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درثبت حقوقی کریم خان شما را همراهی کنند.


تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:34 ب.ظ

تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

اسم شرکت دیدگاه مهمی از ماهیت شرکت می باشد .این اسم بر روی کارت ویزیت، سربرگ شرکت، وب سایت و وسایل تبلیغاتی تعبیه می شود. پس نام شرکت می بایست طوری تعیین شود که با خواندن آن بتوان نوع کالایی که عرضه می شوند را شناسایی نمود.موسسه ها،میبایست در تعیین نام به نحوی اقدام نمایند که مشتری اختلاف آن را با سایر موسسه ها درک کند. برای نمونه نام «quickly legal » بیانگر عرضه خدمات حقوقی به ارباب رجوع می باشد.

تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

پس افراد حقوقی(شرکت ها) بعد از ثبت نام در اداره ثبت شرکت ها، قادرند اسم خود را تغییر دهند.این تغییر ممکن است از علل گوناگونی برخوردار باشد که از منظرحقوقی دارای اهمیت نمی باشد.در تغییر اسم شرکت ، فقط نام آن تغییر پیدا می کند،شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت آن هیچ تغییری پیدا نمی کند.

بنابراین شرکت ها برای تغییر اسم شرکت باید با توجه به ضوابط عمل نمایند.در تغییر نام شرکت میبایست مجمع عمومی فوق العاده ایجاد شود و همچنین به تهیه صورتجلسه مبادرت نمود و این تغییر به وسیله اعضا امضا شود و با مدارک شناسایی مدیر عامل و مدارک شرکت شامل کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی و علاوه بر آن فهرست نام ها برحسب اولویت به اداره ثبت ارائه گردد. برای آگاهی متقاضیان، از نحوه تغییر نام شرکت بامسئولیت محدود،توضیحاتی درباره شرکت بامسئولیت محدود و نحوه ی تغییر نام آن تفسیر می نماییم.
تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود میان دو یا چند نفر جهت فعالیت های تجاری تاسیس گشته و سرمایه به سهام تقسیم بندی نمی شود؛ و افراد شریک تنها به اندازه دارایی خود در برابر بدهی شرکت مسئول می باشند.شایان ذکر است که در نام شرکت می بایست کلمات با مسئولیت محدود درج گردد.
تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

دارندگان این نوع شرکت قادرند در محدوده وظایف اساسنامه شرکت و با ایجاد مجمع عمومی فوق العاده دررابطه با تغییرات که در ذیل نام میبریم اقدام نمایند که شامل:

    تغییر عنوان شرکت و یا اضافه کردن مواردی به موضوع
    افزونی سرمایه شرکت با ورود شریکان جدید
    افزونی سرمایه شرکت بدون ورود شریکان جدید
    واگذاری سهام شریکان
    تغییر موضوع شرکت
    تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود
    تغییرات و ویرایش محتوای اساسنامه
    کاهش دارایی شرکت بدون خروج شریکان
    کاهش دارایی شرکت یا اخراج شریکان

مجمع عمومی

مجموع شریکان و افرادی که شرکت را تاسیس می نمایند و همچنین شخصیت حقوقی شرکت که به حضور آن ها بستگی دارد.مجمع عمومی مهمترین مرکز توانایی شرکت و مشخص کننده قوانین می باشد.مجمع عمومی به سه گونه می باشد:

    مجمع عمومی موسس
    مجمع عمومی عادی
    مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی موسس

این مجمع تنها یک بار در زمان اقدامات تاسیس می گردد و جهت به رسمیت شناخته شدن آن وجود تعدادی از پذیره نویسان که حداقل نیمی از سرمایه شرکت را متعهد شده اند الزامی می باشد.
مجمع عمومی عادی

این مجمع عمومی در برابر مجامع عمومی دیگر بسیار پرکاربرد و دارای اعتبار فراوانی می باشد.برحسب معمول سالی یکبار در زمان تعیین شده مطابق اساسنامه شرکت ،ایجاد و در حیطه مسئولیت های مشخص شده در اساسنامه مورد بحث و تصمیم گیری می گردد.
مجمع عمومی فوق العاده

مانند نامش در شرایط ویژه ایجاد شده و یکی از مشخصه های این مجمع ، مسئولیت های ویژه و انحصاری بودن آن می باشد.
نام شرکت با مسئولیت محدود

هرموسسه نام ویژه ای دارد که میبایست دربردارنده کلمه با مسئولیت محدود باشد در غیر اینصورت در برابر اشخاص ثالث،شرکت تضامنی به شمار می رود و برحسب قوانین این شرکت عمل مینماید.

براساس ماده ۹۵ قانون تجارت نام شرکت دربردارنده نام هیچ کدام از شریکان نمی باشد در غیر اینصورت فردی که نامش در شرکت درج شده است در برابر افراد ثالث،فرمان شریک متعهد در شرکت تضامنی می باشد.

بنابراین اسم شرکت هر نامی هرچند یک نام سرگرمی می باشد،علاوه بر آن نباید دربردارنده اسم شریکان باشد؛تغییر اسم شرکت مراحل خاصی دارد و موضوعی که تعیین می گردد به مراعات نمودن تمام قوانین و همچنین دریافت مجوز نیاز دارد.

برای گواهی نام شرکت ذکر نکات زیر ضروری می باشد:

نام انتخابی میبایست :

    الف-به زبان فارسی باشد.در تعیین نام نباید از واژه های خارجی استفاده کنید .البته لغات عربی و مذهبی تقریبا این قانون را شامل نمی باشد.اگر از واژه ای که فارسی است بهره می برید ولی اصلاح نشده می بایست به طور قطعی از بهر آن نام دلیلی از فرهنگ های دارای اعتبار مانند: فرهنگ دهخدا، فرهنگ عمید، یا فرهنگ معین استفاده کنند.به عنوان مثال چنانچه نام تعیینی شما نام مکانی در کشور ما باشد می بایست نقشه آن به تقاضا الحاق گردد.
    ب- سه سیلابی باشد.اسم مشخص شده شما می بایست شامل سه کلمه باشد.اسم های تک سیلابی اصلاٌ قابل قبول نمی باشد و اسم های دو سیلابی هم اگر ویژه باشند و شباهتی نداشته باشند پذیرش می شود.
    ج- نظیر یا مطابق اسم مورد تقاضا درگذشته به ثبت نرسیده باشد.البته باید تلاش کرد که اسم تعیین شده ما تداول کمتری در داشته باشد.واژه هایی مانند :نوین،گسترش،گستر،پارس و …در اسم شرکت های بسیاری به کاربرده شده است.هر چقدر اسم موردنظر ما خاص تر و ویژه تر باشد و زیاد به کاربرده نشود ، بدون شک قبولی آن بالا می باشد.
    د- واژه های غیرمجاز را بکار نبرید.لغاتی چون: ایران،کانون،تهران و …دیگر لغاتی که دولتی و ملی به شمار می روند ،مورد قبول واقع نمی شود و جهت بهره برداری از اسم شهرها و مکان های متفاوت میبایست از فرمانداری آن شهر یا مراجع مربوطه مجوز را اخذ نمود و به اداره ثبت تحویل داد.
    ه- لغاتی که مغایر با شرع و جامعه باشند به طور حتم پذیرش نمی گردد.

به این ترتیب با توجه به موارد مذکور ، اسمی شایسته تعیین می نماییم و می توان در کوتاهترین زمان آن را تغییرداد تا با عدم ایجاد مشکلات نام جدید به ثبت می رسد.

مرحله های تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود به تفسیر ذیل می باشد:

    ایجاد مجمع عمومی فوق العاده و تهیه صورتجلسه به همراه امضای تمامی شریکان و درج اندازه سهامشان در شرکت.
    چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با بیشتر شریکان ایجاد گردد ،توجه به تجملات دعوت مطابق آیین نامه شرکت یا قانون تجارت با عرضه سندها ضروری می باشد .
    چنانچه شمار افراد بیش از ۱۲نفر باشد، تعیین هیئت نظارت شامل ۳نفر از میان شریکان ضروری می باشد که میبایست و در آغاز صورتجلسه لیست عضوهای این هیئت مکتوب و صورتجلسه امضا گردد.
    افراد شریک به صورت وکالتی یا اصالتی با درج موضوع صورتجلسه را امضا نمایند و اگر وکالتی امضا کنند آن گاه می بایست وکالتنامه رسمی یا کپی برابر اصل را تحویل دهند.
    رجوع به سامانه اداره ثبت شرکت ها برای اظهار تقاضای تغییر نام به اداره ثبت شرکتها
    فرستادن سفرشی مدارک به وسیله پست به آدرس مذکور در گواهی پذیرش
    امضاء دفاتر ثبت بعد از پذیرش متصدی مرتبط و ثبت اطلاعیه

خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را درباره تغییر نام شرکت از طرق موسسه حقوقی کریم خان با ما در میان بگذارند.


تغییر آدرس شرکت بامسئولیت محدود

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:33 ب.ظ

تغییر آدرس شرکت بامسئولیت محدود

توضیحاتی در باب تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

آدرس شرکت، مکانی می باشد که به منظور نشانی دارای اعتبار و جهت هرنوع ارسالی مورد توجه قرار می گیرد . بعد از به ثبت رسیدن شرکت،در هر زمانی می توانیم آدرس شرکت را تغییر دهیم . تغییر آدرس در کلیه شرکتهای غیرتجاری به وسیله افراد دارای سهام در طول صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود
تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

دارندگان شرکت با مسئولیت محدود در محدوده وظایف اساسنامه شرکت و با ایجاد مجمع عمومی فوق العاده دررابطه با تغییرات که در زیر نام می بریم اقدام نمایند که شامل:

    تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود
    افزونی دارایی شرکت با ورود شریکان جدید
    تغییر عنوان شرکت و یا اضافه نمودن مواردی به عناوین
    واگذاری سهام شریکان
    تغییر موضوع شرکت
    کاهش سرمایه شرکت یا خروج شریک
    تغییرات و ویرایش محتوای اساسنامه
    افزونی سرمایه شرکت بدون ورود شریکان جدید
    کاهش دارایی شرکت با عدم خروج شریک

برای تغییر مکان شرکت با مسئولیت محدود مدارک و فعالیت های زیر الزامی است :
مراحل تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود

ایجاد جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تهیه صورتجلسه به همراه امضاء آن به وسیله تمامی شریکان و درج اندازه سهام خود.

چنانچه مجمع با تعداد زیادی از افراد تاسیس گردد، باید تجملات دعوت شریکان مطابق اساسنامه و قانون تجارت مراعات گردد و مدارک هم عرضه شود.

براساس ماده ۱۰۹ قانون تجارت،چنانچه شمار شریکان ۱۲یا بیشتر از آن باشند،هیات بررسی منتخب و لیست عضوهای هیأت بررسی در صورتجلسه قید شده و توسط آن ها امضاء می گردد.این صورتجلسه میبایست ظرف یک ماه پس از تاریخ ایجاد مجمع توسط عضوهای شرکت یا نماینده رسمی آن به اداره ثبت شرکت‌ها عرضه و ثبت گردد.

صورتجلسه تهیه شده تا یک ماه از تاریخ ایجاد مجمع به وسیله شریکان یا نماینده رسمی شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها عرضه گردد و میبایست آن را ثبت نمود و بعد از واریز مبالغ قانونی، دفتر ثبت را امضا نمود
مدارک مورد نیاز جهت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

    عرضه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه امضاء تمامی شریکان
    عرضه فهرست شریکان و اندازه سهام آنها به همراه امضاء تمامی شریکان
    عرضه ورقه نمایندگی، نمایندگان افراد حقوقی اگر شریکان شرکت افراد حقوقی باشند.
    چنانچه جلسه با بیشتر شریکان ایجاد شود ، عرضه اصل اطلاعیه دعوت براساس اساسنامه شرکت و توجه به مواد ۶ قانون تجارت ضروری می باشد.
    عرضه مجوز از مراجع ذیصلاح ، در زمان نیاز

نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی
نام شرکت ………… ………… ……… شماره ثبت …………………و شناسه ملی ……………… سرمایه ……… ….. ………… ریال در تاریخ ……… …. ………… ساعت ………… ………….. ……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
محل شرکت از آدرس قبلی ……………………………………………………………………………………………………… .……..…………..…………………..………………………………………….
به آدرس جدید …………… ………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………کدپستی : ………………………. انتقال یافت.
آقای/ خانم ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
امضاء اعضاء هیئت مدیره
نکات

تمامی صورتجلسه ها باید به روی سربرگ شخصیت حقوقی مرتبط بعد از امضاء افراد و مهر نمودن آن فراهم و فرستاده شود.
چنانچه جلسه با بیشترین عضوها ایجاد شود،در نتیجه توجه به قوانین اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانون تجارت درباره دعوت ضروری می باشد.
دعوت از غایبین جلسه در محتوای صورتجلسه و یا عرضه نمونه دعوت از غایبین جلسه مطابق اساسنامه صورت جلسه در سه رونوشت فراهم می شود و به وسیله اعضاء هیات مدیره امضا می گردد و یک رونوشت از آن طی ۳روز بعد از تصویب درسامانه توسط پست به اداره ثبت شرکت ها فرستاده می شود و بارکد پستی ، درسیستم قید می گردد.

تمامی فعالیت های تصویب صورت جلسات به وسیله سامانه اینترنتی صورت می گیرد.
چنانچه تغییر آدرس شرکت به صورت از خیابانی به خیابان دیگر باشد فقط تهیه یک صورتجلسه تغییر آدرس کفایت می کند.

مرکز تخصصی کریم خان، با بهره گیری از مشاوران توانمند آماده ارائه ی خدمات از قبیل تغییر آدرس شرکت بامسئولیت محدود به شما متقاضیان عزیز می باشد.


توضیحاتی در مورد کارت بازرگانی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:33 ب.ظ

توضیحاتی در مورد کارت بازرگانی

تعریف کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به موجب مقررات گمرکی کشور،صاحب آن(شخص حقیقی و حقوقی) با در دست داشتن آن،به تجارت در زمینه واردات و صادرات کالا مبادرت می نماید.بنابراین اگر شخصی دارای کارت بازرگانی باشد می تواند فعالیت های مربوط به واردات و صادرات را در ایران انجام دهد.از طریق شعبه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شهرستان ها به نام درخواست کننده کارت بازرگانی صادر می شود.

توضیحاتی در مورد کارت بازرگانی
کاربردهای کارت بازرگانی

    واردات از مناطق آزاد
    صادرات تمامی اجناس مجاز بازرگانی
    صدور ویزای تجاری
    صدور گواهی مبدا
    عضویت در اتاق بازرگانی
    ارتباط با تاجران خارجی
    داد و ستد اطلاعات تجاری در سطح جهان
    شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
    اقدام به فعالیت های صادرات و واردات کالا به صورت تجاری
    اقدام به کارمزد کاری در گمرک
    ثبت سفارش و ترخیص کالا

انواع کارت بازرگانی
۱-کارت بازرگانی تجاری

کارت بازرگانی مجوزی است که صاحبان آن ها(شخصی حقیقی و یا حقوقی) با در دست داشتن آن در زمینه واردات و صادرات کالا تجارت می کنند.این تجارت شامل ثبت سفارش و ترخیص اجناس تا واردات از مناطق آزاد،کارمزد کاری در گمرک و صادرات اجناس مجاز شامل می باشد.
۲-کارت بازرگانی خدماتی

این نوع کارت برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری در زمینه امورخدماتی می باشند صادر می شود.روشن است که صاحبان این کارت مجاز به واردات کالا در عرصه ی فعالیت خود می باشند.
۳-کارت بازرگانی موردی

این کارت زمانی صادر می شود که برای اشخاص حقیقی و حقوقی فقط یک بار راغب به مرخص نمودن کالاهای خود می باشند.
۴-کارت بازرگانی تولیدی/صنعتی

این کارت،برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری در عرصه امور تولیدی می باشند صادر می شود.صاحبان این کارت لوازم کارگاهی و مواد اولیه لازم را تولید و پس از آن صادر می کنند.
صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی زمانی صادر می شود که بازرگانان شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند.بازرگانانی که به صدور این کارت اقدام می کنند می بایست اطلاعات کافی در مورد تجارت خود را به اتاق بازرگانی مطابق فرم های اتاق بازرگانی ارائه دهند و از سوی دو نفر از عضو های اتاق بازرگانی معارفه شوند.برای تاجران و شرکت های خارجی صدور کارت بازرگانی مشروط به داد و ستد متقابل می باشد به این منظور که زمانی کارت بازرگانی به تاجران خارجی ارائه می شود که کشور آن ها هم رخصت فعالیت بازرگانی به تاجران ایرانی بدهند.
شرایط صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی بصورت حقیقی و حقوقی دریافت می شود.
ضوابط اخذ کارت بازرگانی بنابر اساس نامه ی مرتبط به صدور کارت بازرگانی عبارتست از:
الف)اشخاص حقیقی

    دارا بودن حداقل ۲۴ سال تمام
    داشتن محل کسب
    حداقل سه سال سابقه کار در فعالیت های بازرگانی یا دارا بودن مدارک تحصیلی رشته تجارت، عرضه این مدارک به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
    آشنایی به قوانین تجارت خارجی و گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور
    دارا بودن شایستگی مالی،اخلاقی و اجتماعی با موافقت یکی از بانک های طرف معامله و عرضه برگ عدم سوء پیشینه
    داشتن سرمایه و اعتبار بانکی لازم و کافی برای فعالیت
    دارا بودن دفاتر پلمپ شده و عرضه اظهارنامه ثبتی
    محول کردن تعهد درباره پیروی از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت شرایط از سوی دولت و یا وزارت بازرگانی در جهت مشخص نمودن راه و روش سیاست بازرگانی و ممنوع کردن واردات و صادرات کالا
    محول کردن تعهد حاکی بر استفاده درست از کارت بازرگانی در فعالیت های تجاری

شرایط دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی غیر ایرانی

    دارا بودن تمامی ضوابط تعیین شده جدا از برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
    دارا بودن پروانه کار و اقامت معتبر
    اقدام دوطرفه کشور تبعیت شده آن ها درباره ایرانیان ساکن آن کشور(به جز موارد خاص که صدور این کارت بدون توجه به اقدام دو طرفه کشور متبوع صورت می گیرد درخواست کننده به تعیین وزارت بازرگانی نیازمند باشد،وزارت نام برده نسبت به مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این نوع از درخواست کنندگان بدون رعایت نمودن ضوابط اقدام دوطرفه به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آگاهی دهد).

*بنابر ماده ۷ آیین نامه نامبرده،اشخاصی که نام میبریم مجاز به دریافت کارت بازرگانی نمی باشند.

    الف-افرادی که به دلیل انجام خلاف،از تمام و یا قسمتی از حقوق اجتماعی با حکم قطعی از طرف مراجع قضایی محروم شده اند.
    ب-افراد ورشکستی که به دلیل تقلب و یا ورشکستگانی که کارهای آن ها پاک سازی نشده باشد.
    ج-اشخاصی که به فساد اخلاقی معروف می باشند.

تذکر:چنانچه در هر یک از موارد نامبرده تخلفی صورت گیرد و با عرضه مدارک غیرمطابق با واقعیت،کارت بازرگانی آن ها باطل شده و به اداره جات مربوطه اعلام می شود.
ب)اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی و سازمان های تولیدی ثبت شده در ایران ،با رعایت قوانین ذیل،کارت بازرگانی را از وزارت بازرگانی تهران و شهرستان ها اقدام کنند.

۱-شرکت های درخواست کننده کارت بازرگانی می بایست شرایط نام برده را دارا باشند.

    تبصره۱-عرضه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع دارای صلاحیت برای اتباع خارجی
    تبصره ۲-تایید صلاحیت مدیران خارجی به وسیله سفارتخانه کشور مورد تابع
    تبصره ۳-برای مدیر عاملان شرکت های خارجی ثبت شده در ایران زمانی کارت بازرگانی صادر می شود که به صورت دو طرفه آن کشور نیز برای ایرانیان این حق را حفظ کند.

مدارک لازم صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

۱-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت شده در دفاتر بازرگانی که دارای تایید اداره ثبت شرکت ها باشند(دارای امضای درخواست کننده کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتراز طرف اداره ثبت شرکت ها)
۲-اصل تاییدیه عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن ۶ ماه به بعد نباشد.
۳-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(کامل کردن آن از وب سایت که مهر و امضاء درخواست کننده و گواهی امضاء به وسیله دفتر اسناد رسمی را دارا باشد)
۴-موضوع ۱۸۶ ماده ی قانون مالیات های مستقیم ،اصل تصفیه حساب مالیاتی حاکی بر بدون اشکال بودن صدور کارت بازرگانی.
۵-اصل کارت ملی برای برابر با اصل کردن و کپی از از پشت و روی آن
۶-سه قطعه عکس ۴*۶،جدید،تمام رخ ،ساده
۷-عرضه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

    تبصره:صاحبان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مرجع های مربوطه با دارا بودن دو سال انقضا از تاریخ صدور پروانه،از عرضه مدارک ذکر شده معاف می باشند.

۸-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت آقایان برای برابر با اصل نمودن و کپی از پشت و روی آن.

    متولدین سال های ۱۳۳۷ و ماقبل آن به همراه ارائه مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن به همراه کپی مدرک تحصیلی که به کارت پایان خدمت نیازی ندارند.
    متولدین سال های ۱۳۳۴ و ماقبل آن ، عرضه کپی مدرک لیسانس که به کارت پایان خدمت نیازی ندارند.
    متولدین سال های ۱۳۲۸ و ماقبل آن، عرضه کپی مدرک دکترا که به کارت پایان خدمت نیازی ندارند.

۹-دارا بودن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۱۰-اصل تاییدیه بانک که تنها روی فرم الف مورد قبول است حاکی بر تایید حساب جاری و مزیت اعتبار بانکی به نام درخواست کننده (با مهر امضای رئیس شعبه)درضمن حساب های جاری شتاب مرتبط به شهرستان ها اگر روی فرم (الف)تایید شود مورد قبول می باشد.

    در زمان تشکیل پرونده عرضه دسته چک حساب جاری مربوطه برای مشاهده ضروری می باشد.

۱۱-ارائه یکی از مدارک ذیل:

    الف-اصل و کپی شش دانگ سند مالکیت به نام درخواست کننده ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
    ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری که دارای اعتبار به نام درخواست کننده می باشد،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
    ج-اصل و کپی سند مالکیت که به نام غیر بوده واصل و کپی اجاره نامه عادی به نام درخواست کننده متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد

۱۲-عرضه اصل و کپی مدرک تولیدی برای واحدهای آن که دارای اعتبار می باشد از یکی از آن وازارتخانه ها ضروری می باشد.(این بند برای بخش های تولیدی دارای پروانه ی کسب شامل نمی شود.)
۱۳-عرضه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا گواهی پیش ثبت نام در سایت و تعهد بر عرضه کد اقتصادی جدید پس از صدور
مدارک اولیه لازم برای صدور کارت بازرگانی حقوقی

    اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل تاییدیه پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
    ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اصل تصفیه حساب مالیاتی حاکی بر معرفی اتاق و بلاقید بودن صدور کارت بازرگانی
    اصل تاییدیه عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن ۶ ماه نگذشته باشد.
    خرید تمبر ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
    کد اقتصادی
    گواهی گمرک به کاربرده ماده ۷ عدم اقدام به قاچاق-با معرفی اتاق-
    شرکت های سهامی خاص:عرضه کپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام ؛شرکت های با مسئولیت محدود:عرضه کپی و اصل درخواست ثبت شرکت های داخلی و شرکتنامه رسمی
    کپی و اصل آیین نامه شرکت
    کپی و اصل روزنامه رسمی درباره تاسیس و تمامی تغییرات شرکت که در زمینه شرکت صادرات و واردات ذکر شده باشد.
    اصل وکپی از کلیه صفحات شناسنامه(حداقل سن ۲۳ سال تمام)
    اصل وکپی کارت ملی عکسدار
    اصل وکپی مدرک تحصیلی-با حداقل مدرک دیپلم
    شناسه ملی شرکت
    شش قطعه عکس ۴×۶(جدید،تمام رخ،پشت نویسی شده)
    اصل وکپی شش دانگ سند مالکیت و ارائه اجاره نامه کد دار به نام شرکت با اجاره بودن محل و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری مطابق بند ۱-۱-۴بخشنامه صدور و تمدید کارت بازرگانی که با رشته فعالیت و کسب و کار تجاری هماهنگی داشته باشد.
    عرضه قبض فیش های پرداختی به بانک ملی به اسم اتاق های بازرگانی
    با داشتن وکیل ارائه اصل وکالتنامه رسمی

مدت اعتبار کارت بازرگانی

بنابر خواسته متقاضیان زمان اعتبار کارت بازرگانی یک تا پنج سال می باشد که با تایید آن از طریق وزارت بازرگانی دارای اعتبارخواهد بود.

گروه موسسه حقوقی کریم خان که مجموعه ای شامل بهترین مشاوران با بهره گیری از خدمات بهینه در کمترین زمان و هزینه در مورد کارت بازرگانی به شما عزیزان ارائه می دهد.


ثبت انتقال گواهینامه ی اختراع

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:32 ب.ظ

ثبت انتقال گواهینامه ی اختراع

نکاتی در باب ثبت انتقال گواهینامه ی اختراع

اختراع حاصل افکار اشخاصی است که برای بار اول محصولی را عرضه می کنند و اگر مسئله ای در یک صنعتی به وجود آمد آن را حل می کنند.اگر اختراعی ثبت شود، گواهینامه ای به صاحب اختراع ارائه می شود.اداره مالکیت صنعتی برای پشتیبانی از اختراع ،گواهینامه ای را که نشان دهنده سند مالکیتی می باشد، صادر می کند که صاحب آن از حقوق انحصاری استفاده می کند.ممکن است سند اختراع انتقال داده شود یا دارنده اختراع به اشخاص دیگر اجازه دهد که از آن استفاده کنند.

ثبت انتقال گواهینامه ی اختراع

برای اینکه نقل و انتقال اختراع و اذن استفاده از آن قانونی باشد باید در مرجع قانونی ثبت شود.در اظهارنامه درخواست انتقال، شماره ثبت اختراع وتابعیت و نام و محل سکونت شخصی که استفاده از آن به او داده شده و نام و نشانی وکیل قانونی او در کشور ما باید به طور صریح بیان شود و مدارک مربوط به انتقال به همراه سند اختراع با اظهارنامه ارائه شود.

به موجب ماده ۴۰ ” چنانچه اختراعی به صورت قانونی انتقال داده شود می بایست در اظهارنامه موارد ذیل بیان شود:

    الف- شماره ثبت ایران
    ب- نام منزلگاه و تابعیت گیرنده انتقال

موسسه حقوقی کریم خان با کارشناسان با تجربه در عرصه ثبت انتقال گواهینامه اختراع تماس حاصل نمایید.مشاوران ما به طور کامل شما را همراهی می کنند.


ثبت انتصاب قائم مقام تجاری

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:31 ب.ظ

ثبت انتصاب قائم مقام تجاری

در تمامی فعالیت های تجاری احتمال اینکه بازرگانان به تنهایی قادر به اجرای امور تجاری نمی باشند لیکن شخصی را از سوی خود به منظور وکیل انتخاب می نمایند تا بخشی یا به طورکامل فعالیت های بازرگانی وی را اعمال نمایند.

ثبت انتصاب قائم مقام تجاری

 

به این معنی که واگذاری اختیارات در بعضی از مسئله ها ممانعتی در قانون وجود ندارد. و آیین گذار در قوانین مدنی و تجارت آن را مراعات نموده و همچنین ماده ۳۹۵ قانون تجارت تفسیراتی را مکتوب نموده است :

” جانشین تجاری فردی می باشد که سرپرست تجارتخانه وی را جهت اجرای تمامی فعالیت های مرتبط به آن یا یکی از شعبه های آن تعیین نموده و امضای وی جهت تجارتخانه الزامی می باشد. عنوان یادشده به صورت کتبی یا عملی گزارش می گردد و احتمال دارد اینگونه گمان ببریم که قائم ‌مقام بازرگانی همان وکالت می باشد که در قانون مدنی در ماده ۶۵۶ به تفسیر ذیل ذکر شده است :

” وکالت قراردادی می باشد که بر اساس آن یکی از دو مخاطب، مخاطب دیگر را جهت اجرای فعالیت های خود وکیل می کند “. البته میان وکالت و قائم مقام بازرگانی اختلاف هایی موجود می باشد ،یعنی موکل هر زمان که مایل باشد وکیل را برکنار می نماید به جز زمانی که وکالت بلاعزل باشد که در قرارداد درج گشته و موردهای ذیل نفی می شود:

    اخراج موکل
    استعفاء وکیل
    فوت یا جنون وکیل یا موکل

ولی درباره قائم مقام تجاری اوضاع به نحوی دیگر می باشد ، یعنی با فوت و یا منع بازرگان، نماینده وی برکنار نمی گردد لیکن به فعالیت ها و مسئولیت های تجاری خود ادامه داده که ماده ۴۰۰ قانون تجارت در این باره توضیحاتی را ارائه می دهد:

” با فوت یا منع سرپرست تجارتخانه نماینده تجاری برکنار نمی گردد … ”

البته قائم مقام تجاری تنها در فعالیت های تجاری می باشد در حالیکه که وکالت در تمامی موضوعات و کارهای حقوقی و کیفری امکان پذیر می باشد. به عنوان نمونه چنانچه فردی ،شخصی را به عنوان وکیل خود انتخاب نماید که زمین ،خانه و یا اتومبیلی خرید و فروش نماید و یا در دعاوی حقوقی از سوی وی در دادگاه حضور پیدا کند و از پرونده او دفاع نماید.

روشن است که چارچوب اختیارات وکیل به موارد درج شده در وکالتنامه محدود می باشد.به عنوان نمونه احتمال دارد که در وکالتنامه تنها خرید، اتومبیل یا خانه ای درج گردد که بنابراین حدود مسئولیت وکیل محدود به همین موارد می باشد و او حق فروش اتومبیل یا خانه را ندارد به جز آن که در زمان تهیه وکالتنامه درمورد آن توضیح داده باشد .چون ماده ۶۳۳ قانون مدنی درباره چارچوب مسئولیت های وکیل به روشنی بیان نموده که :

” وکیل قادر به انجام فعالیت های بیرون از محدوده اختیارات نمی باشد.”

ولی نمایندگی مرتبط به تمامی فعالیت های تجارتخانه می باشد مانند ماده یادشده از آن به سمت نماینده تجاری نام می بریم و نماینده معنای گسترده ای دارد که مسئولیت های نماینده تجاری را محدود نمی کند.

براساس ماده ۳۹۵ قانون تجارت نکاتی درباره نماینده تجاری دارای اهمیت را تفسیر می نماییم .
وظایف قائم مقام تجاری

زمانی که سرپرست تجارتخانه فردی را به منظور نماینده تجاری در فعالیت های تجارتخانه خود انتخاب کرده و وظایف را به صورت کتبی یا عملی به او واگذار می نماید و میبایست در تجارتخانه امضاء گردد،به این معنی است که اجرای هر فعالیتی درباره خرید فروش و دیگر کارهای تجارتخانه و یا شعبه های آن معتبر می باشد و بازرگان نمی تواند از آن چشم پوشی کند.زیرا به منظور وکیل که دارای اختیارات می باشد، مبادرت نموده و تمامی امور او اجرا می گردد.
سمت قائم مقامی در مورد تجارتخانه

این عنوان فقط به یک شخص مربوط نمی باشد لیکن بازرگان قادر است چند نفر را به منظور قائم مقام بازرگانی خود معارفه کند که با این حال عموم آن ها میبایست موارد مرتبط به موضوعات تجارتخانه را امضا کنند تا از بهر همگان الزامی به شمار آید، به این معنی که چنانچه برخی از نمایندگان مبحثی را امضا ننموده باشند آن موضوع معتبر نمی باشد.
ثبت انتصاب قائم مقام تجاری

انتخاب قائم مقام تجاری به صورت کتبی یا عملی می باشد.به این معنی که بازرگانان تمامی مسئولیت های خود را به شخص دیگر واگذار کرده ولی فرآیند آن به ثبت نرسد ،اگرچه قانون به بازرگانان این اختیار را داده است ولی به دلیل اینکه آشکار شده امضاء نماینده در فعالیت های مرتبط به تجارتخانه ضروری می باشد و همچنین امضاء نماینده تجاری در داد و ستدها و یا سفارش کالا و ….از بهر افراد ثالث هم ملزم می باشد.

البته این انتخاب مسئولیت بهتر است که ثبت شود و برای عموم آگهی گردد تا هیچ شکی در آن نباشد چون براساس ماده ۳۹۹ قانون تجارت درباره نماینده تجارتخانه که واگذاری به اسم او ثبت گشته ،بیان شده که برکناری برای آگاهی مردم هم می بایست ثبت گردد و اجرای ثبت انتصاب قائم مقام تجاری جهت نگهداری حقوق تاجران و افرادی که به گونه ای با تجارتخانه او قراردادی بسته اند، ضروری می باشد. همان گونه که در ماده یاد شده به ثبت و برکناری او به تفسیر ذیل گواهی شده است.

” برکناری نماینده تجاری که وکالت او ثبت گشته و نیز آگهی شده باشد می بایست براساس قوانین وزارت ثبت شده و آگهی گردد در غیر این صورت در برابر شخص ثالثی که از برکناری باخبر نبوده وکالت باقی می ماند”.

ثبت شرکت کریم خان ارائه دهنده ی خدمات تخصصی در عرصه ثبت انتصاب قائم مقام تجاری برای همگان می باشد.


ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:31 ب.ظ

ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی

اتحادیه تعاونی بنیادی تشکیل شده از شرکت های تعاونی عضو با عنوان فعالیت واحد با هدف اجرای اهداف درج شده در ضوابط و مقررات تعاونی ها می باشند.

اتحادیه های حال حاضر در کشور به دو قسم می شوند :

    الف- گروهی که تاسیس و فعالیت آن ها مطابق مقررات قانون قسمت تعاونی مصوب ۱۳۷۰ است.
    ب- گروهی که تاسیس و فعالیت آن ها مطابق مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ است.

شایان ذکر است ، عضویت در اتحادیه های تعاونی اجباری نمبیاشد و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی سلب نمیشوند.

ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی

ماده ۵۴ قانون قسمت تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی با انحلال شرکت های تعاونی و تفکیک آنان تفاوتی اعمال نمیکنند و تنظیم کرده است :

” شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در شرایط زیر برچیده میشود :

    تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
    کاهش مقدار اعضاء از اکثریت تنظیم کرده هنگامی که حداکثر طی مدت سه ماه تعداد اعضاء به میزان تنظیم نرسیده باشد .
    انقضای زمان انتخاب شده در اساسنامه مرتبط هنگامی که در اساسنامه زمان مشخص شده باشد و مجمع عمومی زمان را تمدید نکرده باشد.
    جلوگیری از فعالیت بیشتر از یک سال بدون عذر موجه.
    رعایت نکردن قوانین و مقررات مرتبط بعد از ۳ بار اخطار کتبی در سال توسط وزارت تعاون مطابق آیین نامه مربوط
    ورشکستگی مطابق قوانین مرتبط

چند نکته :

بند های ۲ و ۴ و ۵ وزارت تعاون بی درنگ مطابق آیین نامه مرتبط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل ابلاغ می نماید.

ابلاغ نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل اعتراض و رسیدگی می باشد.

با دقت به تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون قسمت تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی بعد از ابلاغ انحلال و ثبت ، بی درنگ در اداره ثبت محل، تفکیک انجام میشود.شایان ذکر است تفکیک شرکت های تعاونی از جمله این که شرکت از قبیل شرکت های تجاری درج شده در بند ۷ ماده ۲۰ قانون تجارت باشد یا نباشد یا اعم از شرکت های تعاونی غیرتجاری با فعالیت تجاری یا غیرتجاری باشد تفکیک آنان به شکل برابر به موجب قانون تجارت انجام میشود.

مراجع صلاحیت داری که حق انحلال دارند:

مجمع عمومی فوق العاده یا اتحادیه تعاونی ، وزارت تعاون و دادگاه
مدارک لازم برای ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی

    مدارک مثبت ماهیت شرکا
    کلیه مدارک ثبتی شرکت
    اصل صورتجلسه انحلال که به تصویب تمامی شرکا و مدیر تفکیک رسیده باشد.
    جواز انحلال در شرایط اخذ اعتبار از دستگاه های دولتی یا عمومی

قابل ذکر است که به سبب قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ تشکیل دو شورا به نام ” شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور ” و ” شورای رسیدگی و داوری در اختلاف تعاونی ها ” مشخص شده است. ( بند ب ماده ۱۳۴ ).

ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درموسسه حقوقی ثبت کریم خان شما را همراهی کنند.


ثبت برند در موسسه حقوقی کریم خان

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:30 ب.ظ

ثبت برند در موسسه حقوقی کریم خان

در این مقاله قصد داریم در خصوص ثبت برند در موسسه حقوقی کریم خان سخن بگوییم.مطابق بند ۱ ماده ۱۵ موافقت نامه تریپس علامت تجاری یا برند این چنین تفسیر شده است : ” هرنوع علامت یا تلفیقی از علامت ها که باعث تمایز محصولات از یکدیگر می شود.” علامتی مانند کلمات ،حروف، اعداد ، تصاویر و تلفیقی از رنگ ها و هرنوع ترکیبی از این علامت ها جهت ثبت به منظور علائم تجاری می باشد.بارزترین ویژگی های یک علامت تجاری که این امکان را فراهم می سازد یک موسسه و یا مجموعه ای از موسسه های متکی به یک شرکت مادر، خود و کالاهای خود را با کالاهای دیگران تفکیک نماید و متناسب با آن توانایی انتخاب مصرف کننده بیشتر می شود. پس این علامت ها اسبابی برای مصرف کننده و رقیبان تجاری و صنعتی می باشند.

ثبت برند در موسسه حقوقی کریم خان

” علائم متمایز کننده ” محصولات بسیار گوناگون می باشد و در طرح های گوناگونی ارائه می شود عرضه می شود. نامگذاری های جغرافیایی و اسم تجاری یک موسسه قسمتی از علائم به حساب می آیند.از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی بعضی از کشورها مانند فرانسه ، اسم های تجاری یک شرکت ،حقوق انحصاری را ندارند و در برابر سوء استفاده رقیبان پشتیبانی نمی گردد، چه بسا که فقط در برابر رقابت غیرمجاز از آن ها دفاع می گردد.

ولی از بین کلیه علامت ها، علائم تجاری دارای حق و حقوق بالایی می باشند. جهت اجرای این قوانین میبایست علائم قابلیت پشتیبانی را دارا باشند و به منظور یک علامت تجاری و صنعتی ثبت گردند .در بعضی از علامت ها به دلیل اینکه مغایر با نظم عمومی می باشد و یا به علل خاصی مانند بکارگیری از علامت رسمی یک کشور ، نمی توانند در قالب علامت تجاری و صنعتی ثبت گردند ولی چنانچه ثبت شوند، به سرمایه موسسه تبدیل می گردد و اگر بخصوص در مرتبه بین الملل ممکن است میلیارد ها یورو ارزش پیدا کند.
علامت تجاری چه امتیازاتی را به همراه دارد ؟

صاحبان علامت تجاری با بکارگیری پشتیبانی از علامت تجاری برای بهبود و گسترش کالاهای خود از نظر کمی و کیفی بهره می برند و استفاده کنندگان می توانند به راحتی تصمیم گیری نمایند . بنابراین حقوق بهره برداری انحصاری برای شخصی مناسب می باشد که طبق قوانین علامت خود را ثبت نمایند که این موضوع در بند د ماده ۴۰ زمان اعتبار و پشتیبانی از آن را ۱۰ سال تعیین نموده است و با ازسرگیری علامت به وسیله دارندگان آن حقوق استفاده انحصاری برای ده سال دیگر ضمانت می نماید که در مقررات کشورما این دوبارگی علامت به چاپ اطلاعیه دوباره نیازی ندارد.

بنابراین صاحبان علامت تجاری به ثبت رسیده مطابق حقوق انحصاری حاصل می تواند :

    تقاضای ممانعت از بکارگیری علامت تجاری یکسان با علامت خود که از طرف فردی ایجاد شده، شود.این درخواست در دادسرا عرضه می گردد.
    تقاضای فسخ اظهارنامه ثبت علامت تجاری مشابه خود که از طرف فردی دیگر در اداره مالکیت صنعتی عرضه گشته ،شود.
    تقاضای باطل سازی ثبت علامت تجاری همانند با علامت تجاری خود به وسیله دیگران شود.

حقوق استفاده انحصاری در کلیه مناطق کشورما عرضه می گردد و در حقیقت به مکان ویژه ای محدود نمی باشد پس هر شخصی در هر جایی از کشورما دارای علامت تجاری به ثبت رسیده باشند، می تواند ممانعت از بهره گیری آن را درخواست نمایند.
روند ثبت برند در موسسه حقوقی ثبت کریم خان

متخصصان ما در این ثبت کریم خان به دو روش شما را راهنمایی می نمایند:نخست به وسیله مشاوره تخصصی کاملاٌ رایگان در این عرصه شما را یاری می نمایند و با آنکه عرضه مدارک لازم ، تمامی فعالیت های ثبتی شما را ضمانت می نمایند.

در اولین قدم، کارشناسان ما در تعیین اسمی مناسب یاری می نمایند و از نام مورد نظرشما استعلام می گیرند.این تفکر پایه که در پشت نام تجاری تعبیه شده، یک راهبردی برای نمایش اعتبار نام تجاری می باشد.مانند این است که نام تجاری همانند یک فانوس دریایی می باشد که اشعه نور آن جهت حرکت را برای کشتی مشخص می نماید.یک فضای درخور جهت نام تجاری در مدیران و مصرف کنندگان برای مقاصد والاتر مهیا می نماید.

البته سوال اینجاست که به چه طریق نامی موردپسند برای برند خود انتخاب نماییم ؟

از بااهمیت ترین مسائل در انتخاب برند این است که مطابق قوانین بوده و بتوان آن را ثبت نمود. به همین ترتیب نامی که منتخب می کنیم باید به روز و خلاقانه باشد و مصرف کننده گمراه نگردد. از موارد انتخاب نام برند عبارت اند از :

    گیرایی و منحصر به فردی
    قدرت رابطه با مصرف کنندگان
    تعیین نام مطابق با عملکرد و اهداف
    تعیین اسم تجاری مختصر به منظور یک میان بر
    قابلیت تغییر به دیگر زبان ها

بعد از تعیین اسم برند، باید به سامانه مالکیت معنوی رجوع نموده و مشخصات مورد تقاضا را در سامانه درج نموده و کد پیگیری را اخذ کرد.

جواب اداره به یکی از سه مورد اخطار نقص / رد پرونده / آگهی نوبت اول می باشد.

آگهی نوبت اول به این معنی می باشد که هیچ نقصی در مشخصات وارده موجود نمی باشد و باید مدارک را عرضه نمایید.

پس از آگهی نوبت اول و کامل نمودن مدارک و عرضه آنها به سازمان مالکیت معنوی میبایست به وسیله سامانه هزینه روزنامه رسمی اول و حق الثبت را پرداخت نمود. پس از طی۳۱ روز از تاریخ روزنامه مرحله اول اگر فردی به ثبت برند درخواست شده انتقادی نداشته باشد می توان به آگهی نوبت دوم مبادرت نموده و سند حتمی برند را دریافت نمایید.

زمان پشتیبانی از علامت تجاری ۱۰ سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در سازمان مالکیت های صنعتی می باشد که هر ۱۰ سال یک بار تمدید می گردد و اگر طی ۱۰ سال تمدید نشود و همچنین ۶ ماه از زمان انقضای آن گذشته باشد دارنده این گواهینامه باید برای ثبت نام علامت تجاری خود از نو مبادرت نماید.

با توجه به اهمیت موضوع، موسسه حقوقی کریم خان ، با استفاده از متخصصان باتجربه، به صورت حرفه ای خدمات خود را در عرصه ثبت برند ارائه می نماید.


ثبت برند آرایشی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:29 ب.ظ

ثبت برند آرایشی

ثبت برند آرایشی موضوعی است که ثبت کریم خان در این مقاله بدان می پردازد.برندنشانه ای است که معین میکند که می تواند روی محصول درج شود یا همراه با عرضه خدمات یا بازاریابی محصول مورد بحث قرار گرفته است ، عملکرد آن اطلاع رسانی به عموم با آغاز صنعتی یا تجاری کالا یا خدمات است که برند نام دارد. در حالی که این نوع نشان ها، بی واسطه ، تعهدی هستند جهت چگونگی ، برای اینکه استفاده کننده توقع دارد از اجناس و فعالیت همراه با علامت تجاری کیفیت و استاندارد پویایی را اتخاذ کنند.اضافه بر این ، این علائم جز بهترین و با ارزشترین داشته ها و سرمایه غیرنقدی منسوب به شرکت هاست.

ثبت برند آرایشی

معمولا ثبت برند ، اجباری نمیباشد .این در حالی است که ، درشرایطی منافع مدنی و سلامت عموم اقتضا می کند علائم به ثبت برسند. در این مورد ، ماده ۱ قانون ثبت علائم و اکتشافات تنطیم میکند:
” دارا بودن علامت تجاری اجباری نیست به غیر اینکه در شرایط که دولت آن را اجباری قرار دهد”.

بر اساس ماده ۵ تصویبنامه تاریخ سوم اردیبهشت ۱۳۲۸ ، دولت ثبت برند لوازم آرایش و مواردی که جهت استفاده مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود همچون صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد را الزامی کرد. در حالی که ، کلیه محصولات دارویی و طبی و مواد غذایی نام برده در این آیین نامه، از جمله آن که چه در داخل یا خارج ایران تولید شده و سپس وارد کشور شود و در بازار با نام معینی که بر روی برچسب آن درج می شود در دسترس برای فروش قرار میگیرد میبایست علامت صنعتی یا تجارتی داشته ثبت که شده بود و در روی برچسب موارد زیر آورده شود:

    الف- نام تجارتی و آدرس تولید کننده محصول با ذکر کشور مبدا
    ب- شماره ثبت علامت در ایران

به موجب ماده ی ۲ این آیین نامه، علامت و اطلاعات بالا باید پیش از دسترس گذاشتن جهت فروش جنس روی اجناسی که از خارج از کشور وارد شده آورده شود.برچسب تنظیم شده در ماده ی ۱ می بایست به شکلی ضمیمه شود که قادر نباشد آن را از روی پوشش یا ظرفی که در آن کالا در دسترس جهت فروش گذاشته می شود به راحتی برداشت و مقرر کردن آن باید به شکلی باشد که اسم کشور مبدا و اسم و آدرس تولید کننده علامت و شماره ثبت و از مدتی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و زمان اجازه ی فروش در کشورما قابل خواند باشد.

قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب مرداد ماده ۱۳۶۲ جهت خلافکاران مجازاتی به توصیف زیر مقرر کرده اند:

ماده ۱۲۴- افراد زیر به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد:

    اشخاصی که علامت تجاری قهری را در روی محصولی که قهراً باید دارای آن علامت باشد استفاده نکنند.
    اشخاصی که از روی قصد محصولی را در دسترس جهت فروش گذاشته یا به فروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول الزامی است.

در متن ذیل به جز مدارک مورد نیاز برای ثبت برند آرایشی ، فهرست طبقه بندی علائم تجاری را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند

” اداره کل مالکیت صنعتی ” مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات است. ثبت تمامی علائم مذکور و اختراعات تنها در همین اداره به عمل می آید. مدارک مورد نیاز برای ثبت به شرح زیر است:

۱- اظهارنامه ، که متشکل از برگ های چاپی که از سوی اداره کل مالکیت صنعتی، در دسترس متقاضیان گذاشته می شود و توسط آن ها کامل می شود.

۲- تعداد ۱۰نمونه علامت ، به طرحی که استفاده می شود. به علاوه نمونه های اضافی ، به تعداد یک نمونه جهت هر طبقه اضافی که تقاضا می شود.

متقاضی می بایست بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را ضمیمه و آن را امضاء نماید. نمونه سوم ، در زمان ثبت بر روی صفحه مرتبط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی گواهی ثبت ،پیوسته می شود. ابعاد نمونه نباید از ۱۰cm از هر طرف اضافه باشد. بر روی هر نمونه ضمیمه شده به وسیله بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود توسط که یک بخشی از مهر بر روی نمونه و بخش دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.

۳- یک مفهوم ثابت روشن و خوانا جهت چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از ۱۰cm از هر طرف اضافه نباشد. افزون بر این ، علامت عبارت از یک یا چند لغات بوده و دارای هیچ نوع تصویر و حروف تعیین شده ای نباشد، درخواست کننده ثبت، ملزم به پیوسته کردن مفهوم ثابت نخواهد بود.

۴- نسخه اصلی یا رونوشت تصدیق شده وکالت نامه، در زمانی که در خواست ثبت توسط وکیل به عمل آید.

۵- مادامی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، ارائه رونوشت تصدیق شده از سوی اداره صدورکننده آن به زبان اصلی، به پیوسته ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به تعهد درخواست کننده ثبت ، اجباری است.

۶- زمانی که علامت جهت تعیین کردن مزایای محصول گروهی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور دسترس باشند ، گواهینامه از سوی مقام دارای صلاحیت ، اجازه به گواهی استفاده از علامت مذکور، از طریق تولید کنندگان اجناس های مربوط به آن. ( مقام دارای صلاحیت نام برده عبارت است از اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی ، شهرداری ، و فرمانداری )
فهرست طبقه بندی علائم تجاری

طبقه ١ – مواد شیمیائی مورد استعمال در صنایع ، علوم عكاسی و همچنین كشاورزی ، باغبانی و جنگلبانی ؛ رزین های مصنوعی پردازش نشده ، پلاستیكهای پردازش نشده ؛ كودهای گیاهی ؛ تركیبات
اطفاء حریق ؛ مواد آبكاری و جوشكاری فلزات؛ مواد شیمیائی برای نگهداری مواد غذائی ؛ مواد دباغی ؛ چسب های صنعتی .

طبقه ٢- رنگ روغن ؛ جلا ؛ لاك ؛ مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری كننده از فاسد شدن چوب ؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ ؛ رزین یا صمغ های خام طبیعی ؛ فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان
ساختمان ؛ چاپگرها و هنرمندان .

طبقه ٣- تركیبات سفید كننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس ؛ مواد مخصوص تمیزكردن، براق كردن، لكه گیری و سائیدن ؛ صابون ، عطریات ، روغن های اسانس ، مواد آرایشی ؛ لوسیونهای مو ؛
گرد و خمیردندان .

طبقه٤- روغن ها و گریس های صنعتی؛ روان كننده ها ؛ تركیبات گردگیری ، مرطوب كردن و جذب رطوبت ؛ انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائی، انواع شمع و فتیله چراغ .

طبقه ٥- مواد داروئی و بیطاری ؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشكی ؛ مواد رژیمی برای مصارف پزشكی ، غذای كودكان ؛ انواع گچ شكسته بندی ، لوازم زخم بندی ؛ مواد پركردن دندان ، موم دندان سازی ؛ ضدعفونی كننده ها ؛ مواد نابودكننده حشرات موذی ؛ قارچ كش ، مواد دفع نباتات هرزه .

طبقه ٦- فلزات عادی و آلیاژهای آنها ؛ مواد ساختمانی فلزی ؛ ساختمانهای فلزی قابل حمل ؛ مواد فلزی خطوط مجراهای فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند؛ سنگهای معدنی فلزات

طبقه ٧- انواع ماشین و ماشین های افزار ؛ انواع موتور ( استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی) ؛ قفل وبست و حلقه های اتصال قطعات ماشین ها و قطعات انتقال قوه ( به غیر از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی) ؛ لوازم و ابزاركشاورزی ( به استثنای ابزارهای دستی ) ؛ ماشین جوجه كشی .

طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی ( كه با دست كارمی كنند) ؛ سرویس كارد و قاشق و چنگال ، سلاح كمری، تیغ .

طبقه ٩- اسباب و آلات علمی، دریانوردی، مساحی، عكاسی، سینمایی، بصری، وزن كردن، اندازه گیری، علامت دادن، كنترل ومراقبت (نظارت)، نجات و آموزش ؛ اسباب و لوازم هدایت ، قطع و وصل ، تبدیل ، ذخیره سازی، تنظیم یا كنترل جریان برق، آلات واسباب ضبط ، ماشین های فروش خودكار ومكانیسم دستگاه هایی كه با سكه كار می كنند ،صندوق های ثبت مبلغ دریافتی، ماشین های حساب ، تجهیزات داده پردازی و رایانه ای؛ دستگاه آتش نشانی .

طبقه ١٠- آلات وابزار جراحی، پزشكی، دندانسازی وبیطاری، اندام های مصنوعی، دندان و چشم مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی

طبقه ١١- دستگاه های روشنائی، حرارتی، مولد بخار، طبخ ، خنك كردن ، تهویه، تامین آب بهداشتی

طبقه ١٢- وسایط نقلیه ، دستگاه های حمل و نقل زمینی ، دریائی و هوائی .

طبقه ١٣- اسلحه گرم ؛ مهمات و انواع پرتابه ( از قبیل موشك، خمپاره و غیره) ؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتش بازی
طبقه ١٤- فلزات گرانبها وآلیاژهای آنها و كالاهائی كه با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آنها روكش شده اند ودرسایر طبقات ذكر نشده اند؛ جواهرات ، سنگ های گرانبها ؛ اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی .

طبقه ١٥- آلات موسیقی .

طبقه ١٦- كاغذ مقوا و كالاهای ساخته شده ازآن ها كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛ مطاب چاپ شده ، مواد صحافی، عكس؛ نوشت افزار ؛ چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری ( به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنای دستگاه ها)؛ موادپلاستیكی برای بسته بندی ( كه در سایرطبقات ذكر نشده اند) ؛حروف و كلیشه چاپ .

طبقه ١٧- لاستیك ، كائوچو ، صمغ، آزبست ( پنبه نسوز) ، میكا ( سنگ طلق) و كالاهای ساخته شده از این مواد كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛ پلاستیك دارای شكل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر كالاها ؛ مواد بسته بندی، در پوش گذاری، انسداد و عایق بندی ؛ لوله های قابل ارتجاع غیر فلزی .

طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و كالاهای ساخته شده از آنها كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند؛ پوست حیوانات ؛ چمدان ؛ كیسه و كیف های مسافرتی؛ چتر، چترآفتابگیر و عصا ؛ شلاق ؛ یراق و زین و برگ .

طبقه ١٩- مواد و مصالح ساختمانی ( غیر فلزی) ؛ لوله های غیر فلزی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده درساختمان ؛ آسفالت ؛ قیرو قطران ؛ ساختمانهای متحرك غیر فلزی، بناهای یادبود غیر فلزی .

طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثیه ، آئینه ، قاب عكس ؛ كالاهای ساخته شده از چوب ، چوب پنبه ،نی ،حصیر ، شاخ ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ ، صدف ،كهربا ،صدف مروارید، كف دریا وبدل كلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیك ( كه در سایر طبقات ذكر نشده اند).

طبقه ٢١ – ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه ( كه از فلزات قیمتی ساخت یا روكش نشده اند)؛ شانه وابر و اسفنج ؛ انواع برس و قلم مو ( به استثنای قلم موهای نقاشی ) ؛ مواد ساخت برس ؛ لوازم نظافت و تمیزكاری؛ سیم ظرف شویی؛ شیشه كارشده یا نیمه كارشده ( به استثنای شیشه مورد استفاده در ساختمان ها) شیشه آلات ، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند .

طبقه ٢٢- طناب ، ریسمان ، تور ، چادر، سایبان ، برزنت ( تارپولین ) ، بادبان وشراع ، کیسه و گونی كه در طبقات دیگر ذكر نشده است؛ مواد لایی و لایه گذاری و پوشال ) به استثنائ لاستیك و پلاستیك ) ؛ مواد خام لیفی برای نساجی .

طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی .

طبقه ٢٤- محصولات نساجی و پارچه ای كه درطبقات دیگر ذكر نشده اند؛ انواع روتختی و رومیزی

طبقه ٢٥- انواع لباس و پوشاك ، پاپوش و پوشش سر .

طبقه ٢٦- انواع توری و قلاب دوزی روبان ، بند (نوار) حاشیه وقیطان ؛ دکمه قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد ؛ گل های مصنوعی .

طبقه ٢٧- انواع فرش ، قالیچه ، حصیر وزیرانداز، لینویوم و سایر كف پوش ها، آویزهای دیواری ( غیر پارچه ای).

طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناستیك كه در طبقات دیگرذكر نشده اند ؛ تزئینات درخت كریسمس .

طبقه ٢٩- گوشت ،گوشت ماهی، گوشت طیور وشكار، عصاره گوشت؛ سبزیجات ومیوه جات به صورت كنسرو ،خشك شده و پخته شده، انواع ژله، مربا وكمپوت ،تخم مرغ ،شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی های خوراکی.
طبقه ٣٠ – قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار یا مانیوك ( تاپیوكا)، نشاسته نخل خرما ) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهیه شده از غلات ،نان ،نان شیرینی، شرینی جات شیرینی یخی؛ عسل ، ملاس یا شیره قند، مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات ، یخ .

طبقه ٣١- محصولات كشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه هایی كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛حیوانات زنده ؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر ؛ گیاهان وگل های طبیعی؛ غذای حیوانات ؛ مالت ( جو سبز خشك شده ).

طبقه٣٢ – ماء الشعیر؛ آب های معدنی و گازدار و سایر نوشیدنی های غیر الكلی؛ آب میوه وشربتهای میوه ای؛ شربت و تركیبات مخصوص ساخت نوشابه .

طبقه ٣٣-…………………….

طبقه ٣٤- تنباكو، لوازم تدخین ؛ كبریت .

طبقه ٣٥ – تبلیغات ؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت ؛ كارهای دفتری و اداری .

طبقه ٣٦- بیمه؛ امور مالی، امور پولی، امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات .

طبقه ٣٧ – ساختمان سازی، تعمیرو بازسازی، خدمات نصب .

طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور .

طبقه٣٩ – حمل و نقل ، بسته بندی و نگهداری كالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت ها .

طبقه ٤٠- بهسازی و عمل آوری مواد .

طبقه ٤١- آموزش و پرورش ؛دوره های كارآموزی و تعلیمی؛ تفریح و سرگرمی، فعالیت های ورزشی و فرهنگی .

طبقه ٤٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه ؛خدمات تجزیه و تحیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای .

طبقه ٤٣ – خدمات عرضه اغذیه و نوشابه ، تامین مسكن و محل اقامت موقت .

طبقه ٤٤- خدمات پزشكی ، خدمات بیطاری، مراقبت های بهداشتی و زیبائی برای انسانها یا حیوانات ، خدمات كشاورزی ، باغداری و جنگلداری .

طبقه ٤٥- خدمات شخصی یا اجتماعی كه توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می شوند ، خدمات امنیتی برای محافظت از افراد ،اموال و دارائیها ، خدمات حقوقی …

هنگامی که ثبت برند آرایشی خود را به شرکت ثبت کریم خان میسپارید مطمئن از دریافت آن در کوتاه ترین زمان و کم ترین هزینه باشید زیرا کادر مجموعه ما شما را در تمامی مراحل همراهی می کند.


 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic