ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی

اتحادیه تعاونی بنیادی تشکیل شده از شرکت های تعاونی عضو با عنوان فعالیت واحد با هدف اجرای اهداف درج شده در ضوابط و مقررات تعاونی ها می باشند.

اتحادیه های حال حاضر در کشور به دو قسم می شوند :

    الف- گروهی که تاسیس و فعالیت آن ها مطابق مقررات قانون قسمت تعاونی مصوب ۱۳۷۰ است.
    ب- گروهی که تاسیس و فعالیت آن ها مطابق مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ است.

شایان ذکر است ، عضویت در اتحادیه های تعاونی اجباری نمبیاشد و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی سلب نمیشوند.

ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی

ماده ۵۴ قانون قسمت تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی با انحلال شرکت های تعاونی و تفکیک آنان تفاوتی اعمال نمیکنند و تنظیم کرده است :

” شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در شرایط زیر برچیده میشود :

    تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
    کاهش مقدار اعضاء از اکثریت تنظیم کرده هنگامی که حداکثر طی مدت سه ماه تعداد اعضاء به میزان تنظیم نرسیده باشد .
    انقضای زمان انتخاب شده در اساسنامه مرتبط هنگامی که در اساسنامه زمان مشخص شده باشد و مجمع عمومی زمان را تمدید نکرده باشد.
    جلوگیری از فعالیت بیشتر از یک سال بدون عذر موجه.
    رعایت نکردن قوانین و مقررات مرتبط بعد از ۳ بار اخطار کتبی در سال توسط وزارت تعاون مطابق آیین نامه مربوط
    ورشکستگی مطابق قوانین مرتبط

چند نکته :

بند های ۲ و ۴ و ۵ وزارت تعاون بی درنگ مطابق آیین نامه مرتبط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل ابلاغ می نماید.

ابلاغ نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل اعتراض و رسیدگی می باشد.

با دقت به تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون قسمت تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی بعد از ابلاغ انحلال و ثبت ، بی درنگ در اداره ثبت محل، تفکیک انجام میشود.شایان ذکر است تفکیک شرکت های تعاونی از جمله این که شرکت از قبیل شرکت های تجاری درج شده در بند ۷ ماده ۲۰ قانون تجارت باشد یا نباشد یا اعم از شرکت های تعاونی غیرتجاری با فعالیت تجاری یا غیرتجاری باشد تفکیک آنان به شکل برابر به موجب قانون تجارت انجام میشود.

مراجع صلاحیت داری که حق انحلال دارند:

مجمع عمومی فوق العاده یا اتحادیه تعاونی ، وزارت تعاون و دادگاه
مدارک لازم برای ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی

    مدارک مثبت ماهیت شرکا
    کلیه مدارک ثبتی شرکت
    اصل صورتجلسه انحلال که به تصویب تمامی شرکا و مدیر تفکیک رسیده باشد.
    جواز انحلال در شرایط اخذ اعتبار از دستگاه های دولتی یا عمومی

قابل ذکر است که به سبب قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ تشکیل دو شورا به نام ” شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور ” و ” شورای رسیدگی و داوری در اختلاف تعاونی ها ” مشخص شده است. ( بند ب ماده ۱۳۴ ).

ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درموسسه حقوقی ثبت کریم خان شما را همراهی کنند.