ثبت انتصاب قائم مقام تجاری

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:31 ب.ظ

ثبت انتصاب قائم مقام تجاری

در تمامی فعالیت های تجاری احتمال اینکه بازرگانان به تنهایی قادر به اجرای امور تجاری نمی باشند لیکن شخصی را از سوی خود به منظور وکیل انتخاب می نمایند تا بخشی یا به طورکامل فعالیت های بازرگانی وی را اعمال نمایند.

ثبت انتصاب قائم مقام تجاری

 

به این معنی که واگذاری اختیارات در بعضی از مسئله ها ممانعتی در قانون وجود ندارد. و آیین گذار در قوانین مدنی و تجارت آن را مراعات نموده و همچنین ماده ۳۹۵ قانون تجارت تفسیراتی را مکتوب نموده است :

” جانشین تجاری فردی می باشد که سرپرست تجارتخانه وی را جهت اجرای تمامی فعالیت های مرتبط به آن یا یکی از شعبه های آن تعیین نموده و امضای وی جهت تجارتخانه الزامی می باشد. عنوان یادشده به صورت کتبی یا عملی گزارش می گردد و احتمال دارد اینگونه گمان ببریم که قائم ‌مقام بازرگانی همان وکالت می باشد که در قانون مدنی در ماده ۶۵۶ به تفسیر ذیل ذکر شده است :

” وکالت قراردادی می باشد که بر اساس آن یکی از دو مخاطب، مخاطب دیگر را جهت اجرای فعالیت های خود وکیل می کند “. البته میان وکالت و قائم مقام بازرگانی اختلاف هایی موجود می باشد ،یعنی موکل هر زمان که مایل باشد وکیل را برکنار می نماید به جز زمانی که وکالت بلاعزل باشد که در قرارداد درج گشته و موردهای ذیل نفی می شود:

    اخراج موکل
    استعفاء وکیل
    فوت یا جنون وکیل یا موکل

ولی درباره قائم مقام تجاری اوضاع به نحوی دیگر می باشد ، یعنی با فوت و یا منع بازرگان، نماینده وی برکنار نمی گردد لیکن به فعالیت ها و مسئولیت های تجاری خود ادامه داده که ماده ۴۰۰ قانون تجارت در این باره توضیحاتی را ارائه می دهد:

” با فوت یا منع سرپرست تجارتخانه نماینده تجاری برکنار نمی گردد … ”

البته قائم مقام تجاری تنها در فعالیت های تجاری می باشد در حالیکه که وکالت در تمامی موضوعات و کارهای حقوقی و کیفری امکان پذیر می باشد. به عنوان نمونه چنانچه فردی ،شخصی را به عنوان وکیل خود انتخاب نماید که زمین ،خانه و یا اتومبیلی خرید و فروش نماید و یا در دعاوی حقوقی از سوی وی در دادگاه حضور پیدا کند و از پرونده او دفاع نماید.

روشن است که چارچوب اختیارات وکیل به موارد درج شده در وکالتنامه محدود می باشد.به عنوان نمونه احتمال دارد که در وکالتنامه تنها خرید، اتومبیل یا خانه ای درج گردد که بنابراین حدود مسئولیت وکیل محدود به همین موارد می باشد و او حق فروش اتومبیل یا خانه را ندارد به جز آن که در زمان تهیه وکالتنامه درمورد آن توضیح داده باشد .چون ماده ۶۳۳ قانون مدنی درباره چارچوب مسئولیت های وکیل به روشنی بیان نموده که :

” وکیل قادر به انجام فعالیت های بیرون از محدوده اختیارات نمی باشد.”

ولی نمایندگی مرتبط به تمامی فعالیت های تجارتخانه می باشد مانند ماده یادشده از آن به سمت نماینده تجاری نام می بریم و نماینده معنای گسترده ای دارد که مسئولیت های نماینده تجاری را محدود نمی کند.

براساس ماده ۳۹۵ قانون تجارت نکاتی درباره نماینده تجاری دارای اهمیت را تفسیر می نماییم .
وظایف قائم مقام تجاری

زمانی که سرپرست تجارتخانه فردی را به منظور نماینده تجاری در فعالیت های تجارتخانه خود انتخاب کرده و وظایف را به صورت کتبی یا عملی به او واگذار می نماید و میبایست در تجارتخانه امضاء گردد،به این معنی است که اجرای هر فعالیتی درباره خرید فروش و دیگر کارهای تجارتخانه و یا شعبه های آن معتبر می باشد و بازرگان نمی تواند از آن چشم پوشی کند.زیرا به منظور وکیل که دارای اختیارات می باشد، مبادرت نموده و تمامی امور او اجرا می گردد.
سمت قائم مقامی در مورد تجارتخانه

این عنوان فقط به یک شخص مربوط نمی باشد لیکن بازرگان قادر است چند نفر را به منظور قائم مقام بازرگانی خود معارفه کند که با این حال عموم آن ها میبایست موارد مرتبط به موضوعات تجارتخانه را امضا کنند تا از بهر همگان الزامی به شمار آید، به این معنی که چنانچه برخی از نمایندگان مبحثی را امضا ننموده باشند آن موضوع معتبر نمی باشد.
ثبت انتصاب قائم مقام تجاری

انتخاب قائم مقام تجاری به صورت کتبی یا عملی می باشد.به این معنی که بازرگانان تمامی مسئولیت های خود را به شخص دیگر واگذار کرده ولی فرآیند آن به ثبت نرسد ،اگرچه قانون به بازرگانان این اختیار را داده است ولی به دلیل اینکه آشکار شده امضاء نماینده در فعالیت های مرتبط به تجارتخانه ضروری می باشد و همچنین امضاء نماینده تجاری در داد و ستدها و یا سفارش کالا و ….از بهر افراد ثالث هم ملزم می باشد.

البته این انتخاب مسئولیت بهتر است که ثبت شود و برای عموم آگهی گردد تا هیچ شکی در آن نباشد چون براساس ماده ۳۹۹ قانون تجارت درباره نماینده تجارتخانه که واگذاری به اسم او ثبت گشته ،بیان شده که برکناری برای آگاهی مردم هم می بایست ثبت گردد و اجرای ثبت انتصاب قائم مقام تجاری جهت نگهداری حقوق تاجران و افرادی که به گونه ای با تجارتخانه او قراردادی بسته اند، ضروری می باشد. همان گونه که در ماده یاد شده به ثبت و برکناری او به تفسیر ذیل گواهی شده است.

” برکناری نماینده تجاری که وکالت او ثبت گشته و نیز آگهی شده باشد می بایست براساس قوانین وزارت ثبت شده و آگهی گردد در غیر این صورت در برابر شخص ثالثی که از برکناری باخبر نبوده وکالت باقی می ماند”.

ثبت شرکت کریم خان ارائه دهنده ی خدمات تخصصی در عرصه ثبت انتصاب قائم مقام تجاری برای همگان می باشد.


ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:31 ب.ظ

ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی

اتحادیه تعاونی بنیادی تشکیل شده از شرکت های تعاونی عضو با عنوان فعالیت واحد با هدف اجرای اهداف درج شده در ضوابط و مقررات تعاونی ها می باشند.

اتحادیه های حال حاضر در کشور به دو قسم می شوند :

    الف- گروهی که تاسیس و فعالیت آن ها مطابق مقررات قانون قسمت تعاونی مصوب ۱۳۷۰ است.
    ب- گروهی که تاسیس و فعالیت آن ها مطابق مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ است.

شایان ذکر است ، عضویت در اتحادیه های تعاونی اجباری نمبیاشد و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی سلب نمیشوند.

ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی

ماده ۵۴ قانون قسمت تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی با انحلال شرکت های تعاونی و تفکیک آنان تفاوتی اعمال نمیکنند و تنظیم کرده است :

” شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در شرایط زیر برچیده میشود :

    تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
    کاهش مقدار اعضاء از اکثریت تنظیم کرده هنگامی که حداکثر طی مدت سه ماه تعداد اعضاء به میزان تنظیم نرسیده باشد .
    انقضای زمان انتخاب شده در اساسنامه مرتبط هنگامی که در اساسنامه زمان مشخص شده باشد و مجمع عمومی زمان را تمدید نکرده باشد.
    جلوگیری از فعالیت بیشتر از یک سال بدون عذر موجه.
    رعایت نکردن قوانین و مقررات مرتبط بعد از ۳ بار اخطار کتبی در سال توسط وزارت تعاون مطابق آیین نامه مربوط
    ورشکستگی مطابق قوانین مرتبط

چند نکته :

بند های ۲ و ۴ و ۵ وزارت تعاون بی درنگ مطابق آیین نامه مرتبط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل ابلاغ می نماید.

ابلاغ نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل اعتراض و رسیدگی می باشد.

با دقت به تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون قسمت تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی بعد از ابلاغ انحلال و ثبت ، بی درنگ در اداره ثبت محل، تفکیک انجام میشود.شایان ذکر است تفکیک شرکت های تعاونی از جمله این که شرکت از قبیل شرکت های تجاری درج شده در بند ۷ ماده ۲۰ قانون تجارت باشد یا نباشد یا اعم از شرکت های تعاونی غیرتجاری با فعالیت تجاری یا غیرتجاری باشد تفکیک آنان به شکل برابر به موجب قانون تجارت انجام میشود.

مراجع صلاحیت داری که حق انحلال دارند:

مجمع عمومی فوق العاده یا اتحادیه تعاونی ، وزارت تعاون و دادگاه
مدارک لازم برای ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی

    مدارک مثبت ماهیت شرکا
    کلیه مدارک ثبتی شرکت
    اصل صورتجلسه انحلال که به تصویب تمامی شرکا و مدیر تفکیک رسیده باشد.
    جواز انحلال در شرایط اخذ اعتبار از دستگاه های دولتی یا عمومی

قابل ذکر است که به سبب قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ تشکیل دو شورا به نام ” شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور ” و ” شورای رسیدگی و داوری در اختلاف تعاونی ها ” مشخص شده است. ( بند ب ماده ۱۳۴ ).

ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درموسسه حقوقی ثبت کریم خان شما را همراهی کنند.


ثبت برند در موسسه حقوقی کریم خان

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:30 ب.ظ

ثبت برند در موسسه حقوقی کریم خان

در این مقاله قصد داریم در خصوص ثبت برند در موسسه حقوقی کریم خان سخن بگوییم.مطابق بند ۱ ماده ۱۵ موافقت نامه تریپس علامت تجاری یا برند این چنین تفسیر شده است : ” هرنوع علامت یا تلفیقی از علامت ها که باعث تمایز محصولات از یکدیگر می شود.” علامتی مانند کلمات ،حروف، اعداد ، تصاویر و تلفیقی از رنگ ها و هرنوع ترکیبی از این علامت ها جهت ثبت به منظور علائم تجاری می باشد.بارزترین ویژگی های یک علامت تجاری که این امکان را فراهم می سازد یک موسسه و یا مجموعه ای از موسسه های متکی به یک شرکت مادر، خود و کالاهای خود را با کالاهای دیگران تفکیک نماید و متناسب با آن توانایی انتخاب مصرف کننده بیشتر می شود. پس این علامت ها اسبابی برای مصرف کننده و رقیبان تجاری و صنعتی می باشند.

ثبت برند در موسسه حقوقی کریم خان

” علائم متمایز کننده ” محصولات بسیار گوناگون می باشد و در طرح های گوناگونی ارائه می شود عرضه می شود. نامگذاری های جغرافیایی و اسم تجاری یک موسسه قسمتی از علائم به حساب می آیند.از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی بعضی از کشورها مانند فرانسه ، اسم های تجاری یک شرکت ،حقوق انحصاری را ندارند و در برابر سوء استفاده رقیبان پشتیبانی نمی گردد، چه بسا که فقط در برابر رقابت غیرمجاز از آن ها دفاع می گردد.

ولی از بین کلیه علامت ها، علائم تجاری دارای حق و حقوق بالایی می باشند. جهت اجرای این قوانین میبایست علائم قابلیت پشتیبانی را دارا باشند و به منظور یک علامت تجاری و صنعتی ثبت گردند .در بعضی از علامت ها به دلیل اینکه مغایر با نظم عمومی می باشد و یا به علل خاصی مانند بکارگیری از علامت رسمی یک کشور ، نمی توانند در قالب علامت تجاری و صنعتی ثبت گردند ولی چنانچه ثبت شوند، به سرمایه موسسه تبدیل می گردد و اگر بخصوص در مرتبه بین الملل ممکن است میلیارد ها یورو ارزش پیدا کند.
علامت تجاری چه امتیازاتی را به همراه دارد ؟

صاحبان علامت تجاری با بکارگیری پشتیبانی از علامت تجاری برای بهبود و گسترش کالاهای خود از نظر کمی و کیفی بهره می برند و استفاده کنندگان می توانند به راحتی تصمیم گیری نمایند . بنابراین حقوق بهره برداری انحصاری برای شخصی مناسب می باشد که طبق قوانین علامت خود را ثبت نمایند که این موضوع در بند د ماده ۴۰ زمان اعتبار و پشتیبانی از آن را ۱۰ سال تعیین نموده است و با ازسرگیری علامت به وسیله دارندگان آن حقوق استفاده انحصاری برای ده سال دیگر ضمانت می نماید که در مقررات کشورما این دوبارگی علامت به چاپ اطلاعیه دوباره نیازی ندارد.

بنابراین صاحبان علامت تجاری به ثبت رسیده مطابق حقوق انحصاری حاصل می تواند :

    تقاضای ممانعت از بکارگیری علامت تجاری یکسان با علامت خود که از طرف فردی ایجاد شده، شود.این درخواست در دادسرا عرضه می گردد.
    تقاضای فسخ اظهارنامه ثبت علامت تجاری مشابه خود که از طرف فردی دیگر در اداره مالکیت صنعتی عرضه گشته ،شود.
    تقاضای باطل سازی ثبت علامت تجاری همانند با علامت تجاری خود به وسیله دیگران شود.

حقوق استفاده انحصاری در کلیه مناطق کشورما عرضه می گردد و در حقیقت به مکان ویژه ای محدود نمی باشد پس هر شخصی در هر جایی از کشورما دارای علامت تجاری به ثبت رسیده باشند، می تواند ممانعت از بهره گیری آن را درخواست نمایند.
روند ثبت برند در موسسه حقوقی ثبت کریم خان

متخصصان ما در این ثبت کریم خان به دو روش شما را راهنمایی می نمایند:نخست به وسیله مشاوره تخصصی کاملاٌ رایگان در این عرصه شما را یاری می نمایند و با آنکه عرضه مدارک لازم ، تمامی فعالیت های ثبتی شما را ضمانت می نمایند.

در اولین قدم، کارشناسان ما در تعیین اسمی مناسب یاری می نمایند و از نام مورد نظرشما استعلام می گیرند.این تفکر پایه که در پشت نام تجاری تعبیه شده، یک راهبردی برای نمایش اعتبار نام تجاری می باشد.مانند این است که نام تجاری همانند یک فانوس دریایی می باشد که اشعه نور آن جهت حرکت را برای کشتی مشخص می نماید.یک فضای درخور جهت نام تجاری در مدیران و مصرف کنندگان برای مقاصد والاتر مهیا می نماید.

البته سوال اینجاست که به چه طریق نامی موردپسند برای برند خود انتخاب نماییم ؟

از بااهمیت ترین مسائل در انتخاب برند این است که مطابق قوانین بوده و بتوان آن را ثبت نمود. به همین ترتیب نامی که منتخب می کنیم باید به روز و خلاقانه باشد و مصرف کننده گمراه نگردد. از موارد انتخاب نام برند عبارت اند از :

    گیرایی و منحصر به فردی
    قدرت رابطه با مصرف کنندگان
    تعیین نام مطابق با عملکرد و اهداف
    تعیین اسم تجاری مختصر به منظور یک میان بر
    قابلیت تغییر به دیگر زبان ها

بعد از تعیین اسم برند، باید به سامانه مالکیت معنوی رجوع نموده و مشخصات مورد تقاضا را در سامانه درج نموده و کد پیگیری را اخذ کرد.

جواب اداره به یکی از سه مورد اخطار نقص / رد پرونده / آگهی نوبت اول می باشد.

آگهی نوبت اول به این معنی می باشد که هیچ نقصی در مشخصات وارده موجود نمی باشد و باید مدارک را عرضه نمایید.

پس از آگهی نوبت اول و کامل نمودن مدارک و عرضه آنها به سازمان مالکیت معنوی میبایست به وسیله سامانه هزینه روزنامه رسمی اول و حق الثبت را پرداخت نمود. پس از طی۳۱ روز از تاریخ روزنامه مرحله اول اگر فردی به ثبت برند درخواست شده انتقادی نداشته باشد می توان به آگهی نوبت دوم مبادرت نموده و سند حتمی برند را دریافت نمایید.

زمان پشتیبانی از علامت تجاری ۱۰ سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در سازمان مالکیت های صنعتی می باشد که هر ۱۰ سال یک بار تمدید می گردد و اگر طی ۱۰ سال تمدید نشود و همچنین ۶ ماه از زمان انقضای آن گذشته باشد دارنده این گواهینامه باید برای ثبت نام علامت تجاری خود از نو مبادرت نماید.

با توجه به اهمیت موضوع، موسسه حقوقی کریم خان ، با استفاده از متخصصان باتجربه، به صورت حرفه ای خدمات خود را در عرصه ثبت برند ارائه می نماید.


ثبت برند آرایشی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:29 ب.ظ

ثبت برند آرایشی

ثبت برند آرایشی موضوعی است که ثبت کریم خان در این مقاله بدان می پردازد.برندنشانه ای است که معین میکند که می تواند روی محصول درج شود یا همراه با عرضه خدمات یا بازاریابی محصول مورد بحث قرار گرفته است ، عملکرد آن اطلاع رسانی به عموم با آغاز صنعتی یا تجاری کالا یا خدمات است که برند نام دارد. در حالی که این نوع نشان ها، بی واسطه ، تعهدی هستند جهت چگونگی ، برای اینکه استفاده کننده توقع دارد از اجناس و فعالیت همراه با علامت تجاری کیفیت و استاندارد پویایی را اتخاذ کنند.اضافه بر این ، این علائم جز بهترین و با ارزشترین داشته ها و سرمایه غیرنقدی منسوب به شرکت هاست.

ثبت برند آرایشی

معمولا ثبت برند ، اجباری نمیباشد .این در حالی است که ، درشرایطی منافع مدنی و سلامت عموم اقتضا می کند علائم به ثبت برسند. در این مورد ، ماده ۱ قانون ثبت علائم و اکتشافات تنطیم میکند:
” دارا بودن علامت تجاری اجباری نیست به غیر اینکه در شرایط که دولت آن را اجباری قرار دهد”.

بر اساس ماده ۵ تصویبنامه تاریخ سوم اردیبهشت ۱۳۲۸ ، دولت ثبت برند لوازم آرایش و مواردی که جهت استفاده مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود همچون صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد را الزامی کرد. در حالی که ، کلیه محصولات دارویی و طبی و مواد غذایی نام برده در این آیین نامه، از جمله آن که چه در داخل یا خارج ایران تولید شده و سپس وارد کشور شود و در بازار با نام معینی که بر روی برچسب آن درج می شود در دسترس برای فروش قرار میگیرد میبایست علامت صنعتی یا تجارتی داشته ثبت که شده بود و در روی برچسب موارد زیر آورده شود:

    الف- نام تجارتی و آدرس تولید کننده محصول با ذکر کشور مبدا
    ب- شماره ثبت علامت در ایران

به موجب ماده ی ۲ این آیین نامه، علامت و اطلاعات بالا باید پیش از دسترس گذاشتن جهت فروش جنس روی اجناسی که از خارج از کشور وارد شده آورده شود.برچسب تنظیم شده در ماده ی ۱ می بایست به شکلی ضمیمه شود که قادر نباشد آن را از روی پوشش یا ظرفی که در آن کالا در دسترس جهت فروش گذاشته می شود به راحتی برداشت و مقرر کردن آن باید به شکلی باشد که اسم کشور مبدا و اسم و آدرس تولید کننده علامت و شماره ثبت و از مدتی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و زمان اجازه ی فروش در کشورما قابل خواند باشد.

قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب مرداد ماده ۱۳۶۲ جهت خلافکاران مجازاتی به توصیف زیر مقرر کرده اند:

ماده ۱۲۴- افراد زیر به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد:

    اشخاصی که علامت تجاری قهری را در روی محصولی که قهراً باید دارای آن علامت باشد استفاده نکنند.
    اشخاصی که از روی قصد محصولی را در دسترس جهت فروش گذاشته یا به فروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول الزامی است.

در متن ذیل به جز مدارک مورد نیاز برای ثبت برند آرایشی ، فهرست طبقه بندی علائم تجاری را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند

” اداره کل مالکیت صنعتی ” مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات است. ثبت تمامی علائم مذکور و اختراعات تنها در همین اداره به عمل می آید. مدارک مورد نیاز برای ثبت به شرح زیر است:

۱- اظهارنامه ، که متشکل از برگ های چاپی که از سوی اداره کل مالکیت صنعتی، در دسترس متقاضیان گذاشته می شود و توسط آن ها کامل می شود.

۲- تعداد ۱۰نمونه علامت ، به طرحی که استفاده می شود. به علاوه نمونه های اضافی ، به تعداد یک نمونه جهت هر طبقه اضافی که تقاضا می شود.

متقاضی می بایست بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را ضمیمه و آن را امضاء نماید. نمونه سوم ، در زمان ثبت بر روی صفحه مرتبط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی گواهی ثبت ،پیوسته می شود. ابعاد نمونه نباید از ۱۰cm از هر طرف اضافه باشد. بر روی هر نمونه ضمیمه شده به وسیله بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود توسط که یک بخشی از مهر بر روی نمونه و بخش دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.

۳- یک مفهوم ثابت روشن و خوانا جهت چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از ۱۰cm از هر طرف اضافه نباشد. افزون بر این ، علامت عبارت از یک یا چند لغات بوده و دارای هیچ نوع تصویر و حروف تعیین شده ای نباشد، درخواست کننده ثبت، ملزم به پیوسته کردن مفهوم ثابت نخواهد بود.

۴- نسخه اصلی یا رونوشت تصدیق شده وکالت نامه، در زمانی که در خواست ثبت توسط وکیل به عمل آید.

۵- مادامی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، ارائه رونوشت تصدیق شده از سوی اداره صدورکننده آن به زبان اصلی، به پیوسته ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به تعهد درخواست کننده ثبت ، اجباری است.

۶- زمانی که علامت جهت تعیین کردن مزایای محصول گروهی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور دسترس باشند ، گواهینامه از سوی مقام دارای صلاحیت ، اجازه به گواهی استفاده از علامت مذکور، از طریق تولید کنندگان اجناس های مربوط به آن. ( مقام دارای صلاحیت نام برده عبارت است از اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی ، شهرداری ، و فرمانداری )
فهرست طبقه بندی علائم تجاری

طبقه ١ – مواد شیمیائی مورد استعمال در صنایع ، علوم عكاسی و همچنین كشاورزی ، باغبانی و جنگلبانی ؛ رزین های مصنوعی پردازش نشده ، پلاستیكهای پردازش نشده ؛ كودهای گیاهی ؛ تركیبات
اطفاء حریق ؛ مواد آبكاری و جوشكاری فلزات؛ مواد شیمیائی برای نگهداری مواد غذائی ؛ مواد دباغی ؛ چسب های صنعتی .

طبقه ٢- رنگ روغن ؛ جلا ؛ لاك ؛ مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری كننده از فاسد شدن چوب ؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ ؛ رزین یا صمغ های خام طبیعی ؛ فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان
ساختمان ؛ چاپگرها و هنرمندان .

طبقه ٣- تركیبات سفید كننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس ؛ مواد مخصوص تمیزكردن، براق كردن، لكه گیری و سائیدن ؛ صابون ، عطریات ، روغن های اسانس ، مواد آرایشی ؛ لوسیونهای مو ؛
گرد و خمیردندان .

طبقه٤- روغن ها و گریس های صنعتی؛ روان كننده ها ؛ تركیبات گردگیری ، مرطوب كردن و جذب رطوبت ؛ انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائی، انواع شمع و فتیله چراغ .

طبقه ٥- مواد داروئی و بیطاری ؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشكی ؛ مواد رژیمی برای مصارف پزشكی ، غذای كودكان ؛ انواع گچ شكسته بندی ، لوازم زخم بندی ؛ مواد پركردن دندان ، موم دندان سازی ؛ ضدعفونی كننده ها ؛ مواد نابودكننده حشرات موذی ؛ قارچ كش ، مواد دفع نباتات هرزه .

طبقه ٦- فلزات عادی و آلیاژهای آنها ؛ مواد ساختمانی فلزی ؛ ساختمانهای فلزی قابل حمل ؛ مواد فلزی خطوط مجراهای فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند؛ سنگهای معدنی فلزات

طبقه ٧- انواع ماشین و ماشین های افزار ؛ انواع موتور ( استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی) ؛ قفل وبست و حلقه های اتصال قطعات ماشین ها و قطعات انتقال قوه ( به غیر از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی) ؛ لوازم و ابزاركشاورزی ( به استثنای ابزارهای دستی ) ؛ ماشین جوجه كشی .

طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی ( كه با دست كارمی كنند) ؛ سرویس كارد و قاشق و چنگال ، سلاح كمری، تیغ .

طبقه ٩- اسباب و آلات علمی، دریانوردی، مساحی، عكاسی، سینمایی، بصری، وزن كردن، اندازه گیری، علامت دادن، كنترل ومراقبت (نظارت)، نجات و آموزش ؛ اسباب و لوازم هدایت ، قطع و وصل ، تبدیل ، ذخیره سازی، تنظیم یا كنترل جریان برق، آلات واسباب ضبط ، ماشین های فروش خودكار ومكانیسم دستگاه هایی كه با سكه كار می كنند ،صندوق های ثبت مبلغ دریافتی، ماشین های حساب ، تجهیزات داده پردازی و رایانه ای؛ دستگاه آتش نشانی .

طبقه ١٠- آلات وابزار جراحی، پزشكی، دندانسازی وبیطاری، اندام های مصنوعی، دندان و چشم مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی

طبقه ١١- دستگاه های روشنائی، حرارتی، مولد بخار، طبخ ، خنك كردن ، تهویه، تامین آب بهداشتی

طبقه ١٢- وسایط نقلیه ، دستگاه های حمل و نقل زمینی ، دریائی و هوائی .

طبقه ١٣- اسلحه گرم ؛ مهمات و انواع پرتابه ( از قبیل موشك، خمپاره و غیره) ؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتش بازی
طبقه ١٤- فلزات گرانبها وآلیاژهای آنها و كالاهائی كه با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آنها روكش شده اند ودرسایر طبقات ذكر نشده اند؛ جواهرات ، سنگ های گرانبها ؛ اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی .

طبقه ١٥- آلات موسیقی .

طبقه ١٦- كاغذ مقوا و كالاهای ساخته شده ازآن ها كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛ مطاب چاپ شده ، مواد صحافی، عكس؛ نوشت افزار ؛ چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری ( به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنای دستگاه ها)؛ موادپلاستیكی برای بسته بندی ( كه در سایرطبقات ذكر نشده اند) ؛حروف و كلیشه چاپ .

طبقه ١٧- لاستیك ، كائوچو ، صمغ، آزبست ( پنبه نسوز) ، میكا ( سنگ طلق) و كالاهای ساخته شده از این مواد كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛ پلاستیك دارای شكل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر كالاها ؛ مواد بسته بندی، در پوش گذاری، انسداد و عایق بندی ؛ لوله های قابل ارتجاع غیر فلزی .

طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و كالاهای ساخته شده از آنها كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند؛ پوست حیوانات ؛ چمدان ؛ كیسه و كیف های مسافرتی؛ چتر، چترآفتابگیر و عصا ؛ شلاق ؛ یراق و زین و برگ .

طبقه ١٩- مواد و مصالح ساختمانی ( غیر فلزی) ؛ لوله های غیر فلزی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده درساختمان ؛ آسفالت ؛ قیرو قطران ؛ ساختمانهای متحرك غیر فلزی، بناهای یادبود غیر فلزی .

طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثیه ، آئینه ، قاب عكس ؛ كالاهای ساخته شده از چوب ، چوب پنبه ،نی ،حصیر ، شاخ ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ ، صدف ،كهربا ،صدف مروارید، كف دریا وبدل كلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیك ( كه در سایر طبقات ذكر نشده اند).

طبقه ٢١ – ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه ( كه از فلزات قیمتی ساخت یا روكش نشده اند)؛ شانه وابر و اسفنج ؛ انواع برس و قلم مو ( به استثنای قلم موهای نقاشی ) ؛ مواد ساخت برس ؛ لوازم نظافت و تمیزكاری؛ سیم ظرف شویی؛ شیشه كارشده یا نیمه كارشده ( به استثنای شیشه مورد استفاده در ساختمان ها) شیشه آلات ، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند .

طبقه ٢٢- طناب ، ریسمان ، تور ، چادر، سایبان ، برزنت ( تارپولین ) ، بادبان وشراع ، کیسه و گونی كه در طبقات دیگر ذكر نشده است؛ مواد لایی و لایه گذاری و پوشال ) به استثنائ لاستیك و پلاستیك ) ؛ مواد خام لیفی برای نساجی .

طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی .

طبقه ٢٤- محصولات نساجی و پارچه ای كه درطبقات دیگر ذكر نشده اند؛ انواع روتختی و رومیزی

طبقه ٢٥- انواع لباس و پوشاك ، پاپوش و پوشش سر .

طبقه ٢٦- انواع توری و قلاب دوزی روبان ، بند (نوار) حاشیه وقیطان ؛ دکمه قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد ؛ گل های مصنوعی .

طبقه ٢٧- انواع فرش ، قالیچه ، حصیر وزیرانداز، لینویوم و سایر كف پوش ها، آویزهای دیواری ( غیر پارچه ای).

طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناستیك كه در طبقات دیگرذكر نشده اند ؛ تزئینات درخت كریسمس .

طبقه ٢٩- گوشت ،گوشت ماهی، گوشت طیور وشكار، عصاره گوشت؛ سبزیجات ومیوه جات به صورت كنسرو ،خشك شده و پخته شده، انواع ژله، مربا وكمپوت ،تخم مرغ ،شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی های خوراکی.
طبقه ٣٠ – قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار یا مانیوك ( تاپیوكا)، نشاسته نخل خرما ) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهیه شده از غلات ،نان ،نان شیرینی، شرینی جات شیرینی یخی؛ عسل ، ملاس یا شیره قند، مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات ، یخ .

طبقه ٣١- محصولات كشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه هایی كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند ؛حیوانات زنده ؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر ؛ گیاهان وگل های طبیعی؛ غذای حیوانات ؛ مالت ( جو سبز خشك شده ).

طبقه٣٢ – ماء الشعیر؛ آب های معدنی و گازدار و سایر نوشیدنی های غیر الكلی؛ آب میوه وشربتهای میوه ای؛ شربت و تركیبات مخصوص ساخت نوشابه .

طبقه ٣٣-…………………….

طبقه ٣٤- تنباكو، لوازم تدخین ؛ كبریت .

طبقه ٣٥ – تبلیغات ؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت ؛ كارهای دفتری و اداری .

طبقه ٣٦- بیمه؛ امور مالی، امور پولی، امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات .

طبقه ٣٧ – ساختمان سازی، تعمیرو بازسازی، خدمات نصب .

طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور .

طبقه٣٩ – حمل و نقل ، بسته بندی و نگهداری كالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت ها .

طبقه ٤٠- بهسازی و عمل آوری مواد .

طبقه ٤١- آموزش و پرورش ؛دوره های كارآموزی و تعلیمی؛ تفریح و سرگرمی، فعالیت های ورزشی و فرهنگی .

طبقه ٤٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه ؛خدمات تجزیه و تحیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای .

طبقه ٤٣ – خدمات عرضه اغذیه و نوشابه ، تامین مسكن و محل اقامت موقت .

طبقه ٤٤- خدمات پزشكی ، خدمات بیطاری، مراقبت های بهداشتی و زیبائی برای انسانها یا حیوانات ، خدمات كشاورزی ، باغداری و جنگلداری .

طبقه ٤٥- خدمات شخصی یا اجتماعی كه توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می شوند ، خدمات امنیتی برای محافظت از افراد ،اموال و دارائیها ، خدمات حقوقی …

هنگامی که ثبت برند آرایشی خود را به شرکت ثبت کریم خان میسپارید مطمئن از دریافت آن در کوتاه ترین زمان و کم ترین هزینه باشید زیرا کادر مجموعه ما شما را در تمامی مراحل همراهی می کند.


ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:29 ب.ظ

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

شرکت با مسئولیت محدود یکی از پرکاربردترین شرکت ها در تهران می باشد.این شرکت مابین دو یا چند نفر در جهت فعالیت های تجاری تاسیس می گردد و سرمایه هر یک از افراد شریک به سهام یا قطعه های سهام تقسیم بندی نمی شود، وظیفه آن ها در بدهی ها و تعهدات شرکت تنها به اندازه سرمایه خود در شرکت می باشند.( ماده ۹۴ ق.ت )

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

شرکت بامسئولیت محدود از یک جنبه با شرکت سهامی خاص شباهت دارد. دلیل همانندی آن این است که افراد شریک وظیفه ای به غیر از آنچه که به منظور سرمایه پرداخت نموده اند، ندارند. و مشابهت آن به شرکت تضامنی این است که بخش سرمایه آن سهم الشرکه می باشد.

این شرکت دوستانه و خانوادگی میباشد و میان اشخاصی که رابطه مالی هم جوار دارند، تاسیس می گردند.و به این منظوراین شرکت را مسئولیت محدود می نامند که وظیفه هر یک از اشخاص به میزان سرمایه سهیم در شرکت محدود میباشد ،و به اندازه سرمایه خود وظیفه پرداخت بدهی شرکت را دارند.

بنابر ماده ۹۶ قانون تجارت : “زمانی شرکت بامسئولیت محدود تاسیس می شود که کلیه سرمایه به صورت نقدی پرداخت گردد و سهم الشرکه غیرنقدی هم تقویم و ارائه گردد”. پس دو اساس در تاسیس شرکت بامسئولیت محدود میبایست مورد توجه قرار گیرد :

    شرکتنامه نوشته و به امضاء برسد.
    سرمایه به طور کامل پرداخت گردد.

اوصاف اساسی شرکت با مسئولیت محدود

    وظیفه هر یک از افراد تنها به اندازه سهم شان در برابر تمامی قروض شرکت می باشد. پس نوع قابل اعتمادی از بهر سرمایه گذاران می باشد،ولی در جهت مبادله کنندگان با شرکت قابل اطمینان نمی باشد.
    حداقل سرمایه در جهت تشکیل آن مشخص نشده است. ولی به هرحال حداقل سرمایه اسمی یک میلیون ریال می باشد.
    حداقل تعداد اعضا دو نفر می باشد ( ماده ۹۴ ق. ت )
    طرز مدیریت این شرکت که از شرکت های تضامنی و نسبی تکمیل تر بوده،ولی به اندازه شرکت های سهامی و تعاونی جامع نمی باشد.به همین دلیل این طرح در جهت تاسیس شرکت هایی با افراد زیاد شایسته نیست.
    تعداد آراء بیشتر در تصمیم گیری جهت مدیریت این شرکت نیاز است،ولی چگونگی بدست آوردن این اکثریت ، به سادگی بدست آوردن اقلیت در شرکت های سهامی نیست ، در بعضی از موردها، اقلیت مورد نیاز در شرکت بامسئولیت محدود ، اقلیت عددی و همچنین اقلیت سرمایه ای است.
     واگذاری سهم در این شرکت در برابر شرکت هایی مثل تضامنی و نسبی ساده تر می باشد،ولی به سادگی شرکت های سهامی عام و تعاونی نمی باشد و البته همرا با مانع هایی میباشد.

اسم شرکت با مسئولیت محدود

    میبایست در نام شرکت کلمه ” بامسئولیت محدود ” فوراً پیش یا بعد از آن درج شود. در ماده ۹۵ ق. ت تضمین انجام تجاوز از این اجبار به این صورت میباشد که این شرکت در برابر اشخاص ثالث شرکتی تضامنی به شمار می آید و مطابق قوانین آن میباشد.ولی میبایست درنظر داشت که مقصود آیین گذار عبارت است از: وظیفه افراد شریک در برابر اشخاص ثالث، تضامنی است؛ به این معنی که افراد شریک در رابطه به تمامی قروض شرکت وظیفه ای عهده دار می باشند. از این رو دیگر دستورهای شرکت تضامنی همانند نحوه واگذاری سرمایه و طرز متلاشی شدن در رابطه به آن متداول نمیباشد.
     نام شرکت نمی تواند مشتمل اسم فردی از شریکان باشد، در غیر اینصورت فرد ذکر شده در مقابل افراد ثالث در شرکت تضامنی حکم شراکت شناخته می شود و عهده دار ادای تمامی قروض شرکت میباشد.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

    دو برگ شرکت نامه و کامل نمودن آن به همراه امضا شرکت نامه به وسیله تمامی سهامداران
     دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و کامل نمودن آن به همراه امضا تقاضانامه از طریق تمامی سهامداران
     کامل نمودن دو جلد اساسنامه به همراه امضا تمام صفحات آن از طریق تمامی سهامداران
     دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس به همراه امضا سهامداران و بازرسین
     دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که توسط سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.
     عکس برابر با اصل مدارک ماهیت تمامی شرکا،مدیران و هیات ناظر(زمانی که اعضا شرکا از دوازده  نفر بیشتر باشد)
     اصل تاییدیه عدم سوپیشینه برای اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل
     گواهی هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،حاکی بر خصوصی بودن آن
     معارفه نامه نمایندگان، چنانچه سهامداران و اعضا هیئت مدیره ازمیان اشخاص حقوقی انتخاب شوند و عرضه عکس روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
     اصل جواز فعالیت از مراجع مربوطه زمانی که به ثبت رسیدن موضوع به مجوز نیاز داشته باشد.
     اصل وکالتنامه ی نماینده دادگستری چنانچه ثبت شرکت به وسیله نماینده انجام شود.

حالات انحلال شرکت با مسئولیت محدود

امکان دارد که شرکت بامسئولیت محدود به دلایل متنوع مثابه هر
بت شرکت انرژی یا نفت و گاز

مراحل ثبت شرکت انرژی یا نفت و گاز

تشکیلاتی که به شکل کاملا تخصصی در زمینه های نفت و گاز فعالیت می کند را شرکت انرژی می گویند.نمونه ای از فعالیت شرکت های انرژی را می توان به موارد همچون حفاری در زمینه ی نفت و گاز،لوله کشی خطوط نفت و گاز،بهره بردن هرچه بهتر از مصرف سوخت،ایجاد طراح های جهت مخازن نفت و گاز،تهیه و تدوین تجهیزات و مواد لازم صنایع نفت و گاز و…اشاره کرد.

ثبت شرکت انرژی یا نفت و گاز

در این مورد شایان ذکر است فعالیت در حوزه های اکتشاف و استخراج و استفاده از معادن نفت و گاز پتروشیمی،اجرای فعالیت بالادستی،صنعت نفت،گاز،پتروشیمی و تواناسازی استفاده از نفت ملزم به دریافت جواز از وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت می باشد.( استنادات:قوانین ملی شدن صنعت نفت و گاز،قوانین تصحیح ملی شدن صنعت تفت و گاز مصوب سال ۱۳۹۰)

مسئله:صنایع بالادستی زمینه ی نفت و گاز و پتروشیمی ملزم به جواز از وزارت نفت دارد و صنایع پایین دستی غیر حاکمیتی مانند لوله کشی نفت و گاز و مهندسی نفت و گاز ملزم به جواز از دستگاه پیرو ندارد.

شرکت انرژی به دو شکل سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود ثبت میشود.مراحل و اسناد مورد نیاز جهت ثبت شرکت را در زیر توضیح می دهیم.
شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

    ۳ نفر عضو+ ۲ نفر بازرس (حداقل)
    ۳۵ درصد سرمایه به صورت نقداَ (حداقل)
    سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ریال(حداقل)

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

    مدارک احراز هویت تمامی اعضا
    امضای اقرارنامه
    اصل تصدیق نداشتن سوپیشینه
    دریافت جواز در زمان مجوزی بودن موضوع
    (مقررکردن وکالتنامه بنام وکیل،مادامی که امور به وسیله وکیل انجام می شود)

شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود

    داشتن حداقل ۲ نفر عضو
     سرمایه ۱۰٫۰۰۰۰ ریال(حداقل)
    عهده دار بودن کل پرداخت سرمایه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

    احراز هویت تمامی اعضا
    اصل تصدیق نداشتن سوء پیشینه
    امضای اقرارنامه
    داشتن جواز زمانی که موضوع مجوزی باش

بعد از اقدام به کامل کردن فرم درخواست نامه(در دو نسخه) ،اساسنامه( در دو نسخه) و شرکتنامه (جهت شرکت های با مسئولیت محدود)مبادرت نمایید.

در آخر به شما بزرگواران خاطر نشان میشویم،شما سروران ارجمند در صورت نیاز به ثبت شرکت انرژی یا نفت و گاز و هرگونه راهنمایی می توانید به مجموعه ی ما در موسسه حقوقی ثبت کریم خان مراجعه فرمایید.
شرکت تجاری دیگر ْکار و فعالیت آن به فرجام برسد.مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت حالات متلاشی شدن شرکت را تفسیر می نماید :

    الف ) درباره فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ موردهای موردنظر عبارت است از :

    زمانی که شرکت موضوعی را که در جهت ارائه آن تاسیس گردیده اجرا نموده یا اجرای آن نشدنی باشد.
     چنانچه که شرکت در زمان مشخص شده تاسیس گشته ولی اعتبار آن به اتمام رسیده باشد،جز در مواردی که زمان آن تمدید اعتبار گردد.
     با وجود ورشکستگی

    ب) با تصمیم تعدادی از اشخاص شریک که سهم شراکت آن ها از نیمی از سرمایه شرکت بیشتر باشد.
    ج)چنانچه توسط متضرر شدن، نیمی از سرمایه شرکت به هدر رفته باشد و یکی از اشخاص درخواست زوال کرده دادگاه برهان‌های او را منطقی مشاهده نموده و دیگر شرکا نمیپذیرند سهمی را که با زوال آن شامل او میشود پرداخت و او را از شرکت اخراج نمایند.
    د) بنا به اساسنامه که درباره فوت یکی از اشخاص شریک پیش گویی گردد.

ثبت شرکت کریم خان،بااستفاده از مشاوران متخصص در زمینه های ثبت شرکت با مسئولیت محدود،و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نمایند.


ثبت شرکت انرژی یا نفت و گاز

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:28 ب.ظمراحل ثبت شرکت انرژی یا نفت و گاز

تشکیلاتی که به شکل کاملا تخصصی در زمینه های نفت و گاز فعالیت می کند را شرکت انرژی می گویند.نمونه ای از فعالیت شرکت های انرژی را می توان به موارد همچون حفاری در زمینه ی نفت و گاز،لوله کشی خطوط نفت و گاز،بهره بردن هرچه بهتر از مصرف سوخت،ایجاد طراح های جهت مخازن نفت و گاز،تهیه و تدوین تجهیزات و مواد لازم صنایع نفت و گاز و…اشاره کرد.

ثبت شرکت انرژی یا نفت و گاز

در این مورد شایان ذکر است فعالیت در حوزه های اکتشاف و استخراج و استفاده از معادن نفت و گاز پتروشیمی،اجرای فعالیت بالادستی،صنعت نفت،گاز،پتروشیمی و تواناسازی استفاده از نفت ملزم به دریافت جواز از وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت می باشد.( استنادات:قوانین ملی شدن صنعت نفت و گاز،قوانین تصحیح ملی شدن صنعت تفت و گاز مصوب سال ۱۳۹۰)

مسئله:صنایع بالادستی زمینه ی نفت و گاز و پتروشیمی ملزم به جواز از وزارت نفت دارد و صنایع پایین دستی غیر حاکمیتی مانند لوله کشی نفت و گاز و مهندسی نفت و گاز ملزم به جواز از دستگاه پیرو ندارد.

شرکت انرژی به دو شکل سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود ثبت میشود.مراحل و اسناد مورد نیاز جهت ثبت شرکت را در زیر توضیح می دهیم.
شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

    ۳ نفر عضو+ ۲ نفر بازرس (حداقل)
    ۳۵ درصد سرمایه به صورت نقداَ (حداقل)
    سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ریال(حداقل)

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

    مدارک احراز هویت تمامی اعضا
    امضای اقرارنامه
    اصل تصدیق نداشتن سوپیشینه
    دریافت جواز در زمان مجوزی بودن موضوع
    (مقررکردن وکالتنامه بنام وکیل،مادامی که امور به وسیله وکیل انجام می شود)

شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود

    داشتن حداقل ۲ نفر عضو
     سرمایه ۱۰٫۰۰۰۰ ریال(حداقل)
    عهده دار بودن کل پرداخت سرمایه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

    احراز هویت تمامی اعضا
    اصل تصدیق نداشتن سوء پیشینه
    امضای اقرارنامه
    داشتن جواز زمانی که موضوع مجوزی باش

بعد از اقدام به کامل کردن فرم درخواست نامه(در دو نسخه) ،اساسنامه( در دو نسخه) و شرکتنامه (جهت شرکت های با مسئولیت محدود)مبادرت نمایید.

در آخر به شما بزرگواران خاطر نشان میشویم،شما سروران ارجمند در صورت نیاز به ثبت شرکت انرژی یا نفت و گاز و هرگونه راهنمایی می توانید به مجموعه ی ما در موسسه حقوقی ثبت کریم خان مراجعه فرمایید.


ثبت شرکت تولید دستمال کاغذی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:27 ب.ظ

ثبت شرکت تولید دستمال کاغذی

نکاتی در خصوص ثبت شرکت تولید دستمال کاغذی

دستمال کاغذی که جانشین خوبی برای دستمال های پارچه ای به شمار می رود، نوعی جذب کننده رطوبت و یکبار مصرف که برای صورت عالی است . این دستمال ها جایگزین یکبار مصرف برای دستمال های پارچه ای است .با ترقی علم و اطلاعات عموم مردم جهت سلامت فردی عرضه دستمال کاغذی در کلیه جهان جامع گشته و یکی از محصولات با ارزش درهر کشوری به شمار می رود.

شرکت تولید دستمال کاغذی

دستمال کاغذی با توجه به نوع بکارگیری آن انواع متفاوتی دارد و آن را به دو دسته تقسیم می نمایند :

دستمال هایی که در داخل خانه به کار می رود  و دستمال هایی که در خارج از منزل استفاده می شود

گونه ای که در خانه ها مورد کاربری قرار می گیرد مانند: بهداشت فردی، آشپزخانه، حمام و سرویس های بهداشتی و گونه ای که درخارج از منازل استفاده می شود مثلاٌ در مکان های تجاری ،هتل ها، رستوران ها و بیمارستان ها که نوع آن ها حوله کاغذی، دستمال توالت، دستمال سفره، دستمال مرطوب و… می باشد.

درحال حاضر ارزیابی صنعت و صنایع سلولزی و بهداشتی از بنیادی ترین صنایع هر کشور به حساب می آید زیرا کلیه اقشار جامعه و تمام سنین استفاده می نمایند. با فرآیند افزونی تولید این محصول،ثبت شرکت تولید دستمال کاغذی به منظور یک مجال شغلی مناسب جهت به وجودآمدن فعالیت ها در این زمینه می گردد.میبایست ابتدا شرکتی در یکی از قالب های متداول سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت برسانید البته ابتدا باید مجوز لازم را از سازمان های مربوطه دریافت کرد.درخواست کنندگان میبایست فرآیند ایجاد شخص حقوقی را با توجه به مقررات مشخص نمایند و با ارزیابی مقررات مربوطه بنا به نوع شرکت تصمیم گیری نمایند.در ادامه مقاله درباره انواع شرکت های تجاری به همراه شرایط و مدارک لازم می پردازیم.
• شرکت سهامی خاص

در این شرکت چنانچه مربوط به امور تجاری نباشد،با این حال از انواع شرکت تجاری به شمار می آید که کلیه سرمایه که به صورت سهم می باشد ،به وسیله سرمایه گذاران فراهم می گردد و وظایف هر کدام از شریکان در برابر قروض شرکت محدود به میزان سهم آنها می باشد.
• شرکت سهامی عام

در این نوع شرکت که بنیان گذاران بخشی از سرمایه شرکت را به وسیله فروش سهام به مردم فراهم می نمایند و براساس ماده ۵ قانون تجارت حداقل سرمایه شرکت های سهامی عام ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

نکته : در شرکت های سهامی عام واژه ” شرکت سهامی عام ” و در شرکت های سهامی خاص واژه” شرکت سهامی خاص ” میبایست پیش یا بعد از اسم شرکت فوراٌ در تمامی اوراق ها وآگهی ها به صورت صریح درج گردد.
• شرکت با مسئولیت محدود

این نوع شرکت میان دو یا چند نفر جهت فعالیت های تجارتی تاسیس شده و هر کدام از شریکان تنها به اندازه سرمایه خود در شرکت در برابر قروض موظفند،البته در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم بندی  نشده است.
• شرکت تضامنی

این شرکت با نام ویژه ای میان دو یا چند نفر جهت فعالیت های تجارتی با مسئولیت تضامنی تاسیس می گردد؛ چنانچه سرمایه شرکت جهت پرداخت کلیه قروض کفایت نکند به این ترتیب هر کدام از شریکان در برابر بدهی های شرکت  مسئولند.
• شرکت مختلط غیرسهام

شرکتی است که جهت فعالیت های تجاری با نام تجاری میان یک یا چند نفر شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود و عدم چاپ سهام تاسیس می گردد.شریک ضامن در برابر تمامی دیون به جز سرمایه شرکت موظف است.
• شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که با اسم ویژه ای میان تعدادی از شریکان سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تاسیس می گردد. افراد شریک اشخاصی می باشند که دارایی آن ها به سهام متساوی تقسیم شده و فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول می باشند.ولی شریک ضامن فردی می باشد که سرمایه او به سهام تقسیم نشده و در برابر تمامی دیون به جز دارایی شرکت مسئولیت دارند.
• شرکت نسبی

شرکتی است که جهت فعالیت های تجارتی میان دو یا چند نفر تاسیس شده و هر یک از شریکان بنابر سرمایه خود در شرکت مسئول می باشند.
• شرکت تعاونی

این شرکت برای برطرف نمودن نیازها و توسعه اوضاع اقتصادی و اجتماعی به وسیله اکتفا به خود و کمک دوطرفه تاسیس می گردد.در این شرکت‌ها، سرمایه توسط اقدامات عضو،ایجاد می گردد.
• ضوابط موردنیاز برای ثبت شرکت تولید دستمال کاغذی سهامی خاص

    دارای حداقل سه نفر عضو اصلی
    حداقل دارایی ۱۰۰,۰۰۰تومان
    واریز نقدی حداقل ۳۵% از سرمایه

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولید دستمال کاغذی سهامی خاص

    کامل نمودن و تحویل دو برگ اظهارنامه
    تاییدیه فقدان سوء پیشینه کیفری
    تحویل دو جلد اساسنامه
    اقرار نامه امضاشده
    دو رونوشت صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
    کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی
    تحویل مجوز درصورت نیاز
    تحویل تاییدیه حاکی بر واریز حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت

• شروط مورنیاز برای ثبت شرکت تولید دستمال کاغذی با مسئولیت محدود

    حداقل شرکاء  ۲ نفر
    حداقل سرمایه یک میلیون ریال می باشد.
    ضمانت با پرداخت تمام سرمایه

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولید دستمال کاغذی با مسئولیت محدود

    کامل نمودن و تحویل دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت
    تحویل دو برگ شرکتنامه
    تحویل دو کپی از اساسنامه
    اقرار نامه امضاشده
    تحویل کپی شناسنامه و کارت ملی شریکان و مدیران
    کامل نمودن و تحویل دو کپی صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
    اعضاء هیأت مدیره نمیتواند کارمند و دارای سابقه کیفری باشند.
    ارائه مجوز از مراجع دارای صلاحیت در موارد نیاز جهت فعالیت


ثبت شرکت در خرم آباد

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:18 ب.ظ

ثبت شرکت در خرم آباد

شرکت تجاری به شرکتی گفته می شود که براساس قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و به وسیله آن سرمایه اقدام به عملیات تجاری می نمایند و سود و زیان حاصل از فعالیت ذکر شده را تقسیم می کنند.وجود شرکت های تجاری و گسترش آن ها در خرم آباد علاوه بر اینکه به لحاظ اجتماعی و اقتصادی مفید واقع شده است ، زیرا وجوه سرگردان نزد مردم را جذب نموده و از جریان مصرف بی رویه و در نتیجه تا حدودی از گسترش تورم جلوگیری به عمل می آورند، در امر تولید و توسعه اقتصادی کشور نیز می توانند نقش بسیار موثری ایفا کنند.

ثبت شرکت در خرم آباد

در ادامه موسسه ثبت کریم خان سایر امتیازات ثبت شرکت را برای شما توضیح می دهد.
سایر امتیازات ثبت شرکت

    تجمع تخصص های گوناگون
    تقسیم و سود و زیان
    امکان شرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای دولتی
    اخذ و اعطاء نمایندگی رسمی
    دریافت مجوز ها ، امتیازات و اعتبارات از سازمان ها و نهادها ( وام )

با توجه به اهمیت ثبت شرکت ، برای آشنایی شما عزیزان از روند ثبت شرکت در خرم آباد، ثبت کریم خان توضیحات کاملی در این باره آورده است.
اقدامات لازم جهت ثبت شرکت در خرم آباد

    انتخاب شریک ( حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت شرکت ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص ۳ نفر می باشد)
    تعیین سرمایه شرکت (حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت یک میلیون ریال می باشد).
    انتخاب نوع و قالب شرکت ( انتخاب نوع شرکت به موضوع فعالیت افراد ، اهداف اعضا در آینده ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو وابسته است).
    تهیه و تنظیم تمامی مدارک ثبتی شرکت ( با توجه به نوع و قالب شرکت ، اوراق ثبتی متفاوت هستند. به عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می باشد و اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه ، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است. دیگر انواع شرکت ها نیز دارای اوراقی تقریباَ مشابه با این دو نوع شرکت هستند. اوراق ثبت شرکت باید توسط موسسان یا کلیه شرکای شرکت امضا گردد).
    اخذ مجوز در موضوعات نیازمند به اخذ مجوز از ارگان های ذی صلاح
    اخذ گواهی عدم سوء پیشینه
    انتخاب نام مناسب برای شرکت ( نام های انتخابی میبایست دارای معنا و مفهوم باشند، با فرهنگ اسلامی مغایرت نداشته و همچنین فاقد سابقه ثبت باشد).

مراحل ثبت شرکت در خرم آباد

    مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و کامل کردن فرم مربوطه و انتخاب نام شرکت
    اعلام تاییدیه نام شرکت در سامانه (در صورت عدم ایراد در اطلاعات وارد شده )
    ارسال مدارک از طریق اداره پست به صورت سفارشی جهت انجام ثبت شرکت درخرم آباد
    درج بارکد پستی در سامانه

پس از گذراندن مراحل فوق، کارشناسان اداره ثبت خرم آباد مدارک ارسالی را بررسی می نمایند و آگهی را صادر می کنند که در اینصورت میبایست متقاضی یا وکیل ثبت شرکت جهت اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه فرماید.بعد از تایید کلیه مراحل و دریافت شماره ی ثبت، باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی ثبت کنید.
اقدامات لازم پس از ثبت شرکت در خرم آباد

پس از تکمیل پروسه ثبت شرکت در خرم آباد، شرکت ها میبایست علاوه بر پلمپ دفاتر تجاری ، نسبت به انجام امور مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند،بنابراین، پس از این که شرکت را به ثبت رساندید میبایست در عرض یک هفته اقدامات لازم جهت پلمپ دفاتر تجاری را به عمل آورید.به منظور پلمپ دفاتر می بایست این نکته را در نظر بگیریم که دفترهای مرتبط با امور شرکت شامل روزنامه، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه می باشد که تنها ۲ دفتر روزنامه و دفتر کل باید پلمپ گردند و همان گونه که گفته شد، این امر الزامی نیست.پس از آن حوزه مالیاتی را تعیین نموده و نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.( تعیین حوزه مالیاتی با ارائه مدارکی که به واسطه اداره دارایی و آدرس مشخص می گردد، با توجه به محل استقرار شرکت صورت می پذیرد.).
لازم به ذکر است اخذ رتبه و ثبت برند دو نمونه از اقدامات اختیاری پس از ثبت شرکت هستند.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره جهت ثبت شرکت در خرم آباد با ثبت کریم خان تماس حاصل فرمایید.


ثبت طرح صنعتی پس از اعطای فرصت اعتراض

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:16 ب.ظ

ثبت طرح صنعتی پس از اعطای فرصت اعتراض

به ثبت رساندن طرح صنعتی متضمن ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت می باشد.اظهارنامه ثبت طرح صنعتی میبایست در دو رونوشت و فرم ویژه ای به زبان فارسی تهیه گردد و پس از درج تاریخ، به وسیله درخواست کننده یا وکیل قانونی او امضاء گردد. پس از تهیه اظهارنامه ، مطابق ماده ۶۹ آیین نامه، درخواست کننده یا وکیل قانونی او میبایست اظهارنامه را به مراجع ثبت ارائه نماید و تاریخ ارسال اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه به حساب می آید.

ثبت طرح صنعتی پس از اعطای فرصت اعتراض
نکاتی در مورد اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

    نام ، محل سکونت، کد پستی ، شماره ملی ، ملیت و مقام درخواست کننده یا وکیل قانونی او و اگر درخواست کننده شخص حقوقی باشد، درج اسم ، گونه فعالیت ، محل سکونت، محل و شماره ثبت ، ملیت ، مرکز اصلی و هر شناسه دیگر ضروری می باشد.
    نام ، محل سکونت و کد پستی افرادی که دارای صلاحیت اخذ اطلاعیه ها در کشور ما را دارند، اگر درخواست کننده ساکن ایران نباشد.
    نام و محل سکونت طرح ریز چنانچه که درخواست کننده همان طرح ریز نباشد.
    یاد محصولات و طبقه ای که درخواست کننده تقاضای ثبت طرح آن را دارد.
    تاریخ ، محل و شماره اظهارنامه یا تاییدیه طرح صنعتی در خارج، با درخواست اولویت
    مشخص نمودن پیوست ها

ثبت طرح صنعتی پس از اعطای فرصت اعتراض

در این فرآیند کارشناس نخست اظهارنامه طرح صنعتی و پیوست های آن را از لحاظ ظاهر ارزیابی نموده و اگر اظهارنامه تقاضا شده ثبت دارای شروط شکلی باشد و با منظم بودن و رفتار نیکو تناقض نداشته باشد، طی زمان تعیین شده از سوی درخواست کننده خواهان پرداخت هزینه نشر اطلاعیه اظهارنامه را دارد.اگر درخواست کننده در زمان مشخص شده به پرداخت آن مبلغ مبادرت ننماید،اظهارنامه فسخ می گردد.

اگر درخواست کننده در زمان مقرر به پرداخت آن اقدام نماید، اطلاعیه ثبت اظهارنامه چاپ می گردد. اطلاعیه اظهارنامه شامل تاریخ اظهارنامه ، اسم و آدرس درخواست کننده ، مرحله های تقاضای اولویت ، طبقه محصولاتی طرح مورد نظر ،نام و آدرس طراح چنانچه او خواستار نشر آن باشد،می باشد.بعد از نشر اطلاعیه اظهارنامه به تفسیر بالا،اگر فردی ناراضی باشد با پرداخت مبالغ مربوطه دررابطه با به ثبت رسیدن طرح در طی زمان تعیین شده که در کشورها متفاوت باشد اعتراض نماید.

اعتراض کننده با نظر به عرصه های اعتراض قادر است که در نهایت به فسخ تقاضای ثبت یا ثبت آن به نام او شود.اگر در زمان تعیین شده درباره اطلاعیه ثبت اظهارنامه طرح صنعتی مخالفتی انجام نگیرد ،به این ترتیب طرح صنعتی ثبت می گردد.چنانچه اعتراض صورت گیرد، سازمان اعتراض فرد را به درخواست کننده ثبت طرح صنعتی اطلاع داده و روند اعتراض فرد ثالث را با او درمیان می گذارد . بنابراین میبایست قاضی طی زمان تعیین شده که کشورهای مختلف متمایز می باشد عقیده خود را به صورت کتبی به اداره ثبت طرح صنعتی اطلاع دهد.

اداره ثبت طرح صنعتی پس از اتمام زمان مشخص شده متناسب با اظهارنامه تصمیم گیری می نماید و آن را ثبت یا فسخ می کند.در پایان خاطر نشان می شویم که در این سامانه هم که تاییدیه طرح صنعتی واگذار می شود دارای ثبات ضروری نمی باشد و در هر حال دادسرا با ضوابطی به نقض آن مبادرت می نماید.به بیان دیگر با اینکه مرحله های قبولی اظهارنامه برای ثبت طرح صنعتی اطلاع داده می شود ولی این اعمال با ارسال تاییدیه طرح صنعتی از رجوع فرد خسارت دیده به دادگاه جلوگیری نخواهد شد.

تمامی خدمات ثبت طرح صنعتی به صورت تخصصی در کوتاه ترین زمان به وسیله کارشناسان کریم خان ارائه می گردد.


 • تعداد صفحات :8
 • ...  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic