یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت تجاری ، این است که هر یک از اشخاصی که می خواهند شریک شرکت شوند باید حصه ای را به شرکت بیاورند که از آن به آورده شرکا تعبیر می شود که با تشکیل شرکت این آورده ها تحت عنوان سرمایه مورد استفاده شرکت قرار می گیرد.

به تعبیر دیگر سرمایه شرکت مساوی با مجموع آورده های شرکا می باشد و بر همین اساس نیز میزان مشارکت هر شریک انعکاسی از رابطه و تناسب آورده هر شریک با کل آورده ها یعنی سرمایه شرکت است مانند اینکه شرکتی که با ده میلیون ریال تشکیل شده و یکی از شرکا یک میلیون ریال آورده داشته باشد در واقع میزان مشارکت او در سرمایه شرکت عبارت از 10% یا یک دهم سرمایه شرکت است.
آورده شرکا به شرکت به اعتبار ماهیت آن به دو نوع آورده نقدی و غیرنقدی تقسیم می شود . منظور از آورده نقدی این است که شریک شرکت ، مبلغی وجه نقد در اختیار شرکت قرار می دهد.
ساده ترین نوع آورده ها را آورده نقدی دانسته اند که از دو جهت این سادگی قابل توجیه است. جهت اول این است که هر شرکت تجاری باید به هنگام تشکیل و ثبت خود در اداره ثبت شرکت ها در قالب اساسنامه یا شرکتنامه و اظهارنامه ثبت شرکت ، سرمایه شرکت در حال تاسیس و ثبت را اعلام نماید. در مواردی که آورده همه شرکا آورده نقدی باشد ، تعیین سرمایه مجموع آورده های شرکا می باشد و برای این منظور نیاز به هیچگونه عملیات محاسباتی یا تعیین ارزش ریالی آنگونه که در آورده های غیرنقدی لازم و ضروری است نمی باشد. مانند اینکه شرکت تجاری با سه شریک ایجاد شود که هر کدام از شرکا مبلغ ده میلیون ریال آورده به شرکت بیاورند که در این صورت سرمایه شرکت عبارت از سی میلیون ریال خواهد بود.
در حالی که اگر آورده شرکا غیرنقدی باشد تعیین سرمایه شرکت به این راحتی امکان پذیر نبوده ، بلکه ابتدا باید ارزش ریالی آورده غیرنقدی با توجه به نحوه تقویم آن طبق مقررات قانونی مشخص گردد تا امکان تعیین کل سرمایه شرکت وجود داشته باشد که در مورد تقویم و شیوه های تقویم در آورده های غیرنقدی در ادامه بیشتر اشاره خواهد شد.
جهت دوم این است که یکی از الزامات قانونی در زمان ثبت شرکت های تجاری، تعیین میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا از سرمایه شرکت می باشد که در مورد آورده های نقدی این امر به راحتی قابل تعیین می باشد . چنان که در مثال فوق سهم الشرکه هر کدام از شرکا به میزان یک سوم کل سرمایه شرکت است که این امر در واقع میزان مشارکت هر کدام از شرکا در سود حاصله ( در تمام شرکت ها ) و تعهدات شرکا ( در مورد شرکت های شخص ) را نیز مشخص می کند.
با توجه به ارتباط مستقیم بین سرمایه شرکت های تجاری با آورده شرکا و با توجه به نوع آورده شرکا ( نقدی و غیرنقدی ) در مورد سرمایه شرکت سه فرض قابل تصور است :
فرض اول این است که آورده همه شرکا در شرکت از نوع نقدی باشد که رایج ترین و متداول ترین شکل تشکیل شرکت های تجاری نیز این چنین است و تردیدی در صحت آن وجود ندارد.
فرض دوم این است که آورده برخی از شرکا نقدی و برخی غیرنقدی باشد که در این صورت اگرچه سرمایه واقعی شرکت ترکیبی از آورده نقدی و غیرنقدی خواهد بود ولی برای ثبت کردن شرکت باید آورده های غیرنقدی تقویم گردد و ارزش ریالی آن ها مشخص گردد تا بتوان ارزش ریالی کل سرمایه شرکت را مشخص نمود. در مورد فرض دوم نیز تردیدی در صحت این شرکت وجود ندارد و قانونگذار نیز در مواد متعددی از قانون تجارت مانند 96 و 118 و لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مانند تبصره ماده 6 و بند 2 ماده 20 به این ترتیب اشاره نموده است.
فرض سوم که قابل بحث و بررسی است این است که یک شرکت تجاری بخواهد فقط با آورده غیرنقدی تشکیل شود. سوال این است که آیا همه سرمایه شرکت تجاری می تواند آورده غیرنقدی باشد ؟
قانونگذار در خصوص مورد نص خاصی ندارد و دیدگاه حقوقدانان نیز در این مورد متفاوت است. در این رابطه ، می توان به بند 2 ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشاره داشت که در آن آمده است " ... هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد ... " بنابراین عبارت " تمام " در ماده فوق وجود هرگونه تردید در صحت تشکیل شرکت سهامی خاص با آورده غیرنقدی را منتفی می کند. البته باید توجه داشت که برخلاف شرکت سهامی خاص، در شرکت سهامی عام همه سرمایه شرکت نمی تواند آورده غیرنقدی باشد. زیرا در این شرکت که قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و آن هم از طریق پذیره نویسی محقق می گردد ، پذیره نویسان سهام مزبور ، باید مبلغ اسمی سهام خود را به صورت وجه نقد در حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند و نمی توانند با آوردن آورده غیرنقدی ، به پذیره نویسی اقدام نمایند.
از آنچه بیان شد روشن می شود که هیچ منعی از اینکه همه سرمایه شرکت از آورده های غیرنقدی تشکیل شود وجود ندارد مگر در مورد شرکت سهامی عام .

روش های تقویم آورده های غیرنقدی
همان طور که روشن گردید، آورده غیرنقدی نیازمند تقویم و تعیین ارزش مالی آن با پول رایج کشور می باشند. نکته مهم در مورد تقویم ، روش های تقویم این است که قانونگذار به صراحت به یکی از این روش ها یعنی مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ماده 76 ) تصریح نموده است و روش دیگر از برخی مواد قانون تجارت قابل استفاده است. به طور کلی برای تقویم آورده های غیرنقدی دو روش وجود دارد : تقویم با رجوع به کارشناس و تقویم به وسیله شرکا که اشاره می شود.

تقویم با رجوع به کارشناس رسمی دادگستری 
تقویم آورده های غیرنقدی در شرکت های سهامی ( خاص و عام ) به موجب ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزو گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند ... ".
اگرچه ماده 76 اختصاص به شرکت های سهامی عام دارد زیرا در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نمی باشد ولی نباید لزوم استفاده از کارشناس رسمی را در آورده های غیرنقدی مختص شرکت سهامی عام دانست. زیرا ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت به صراحت حکم مذکور در ماده 76 را به شرکت های سهامی خاص نیز تعمیم و تسری داده و مقرر داشته است : " در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود".
ماده 78 ل. ا. ق. ت نیز مانند ذیل ماده 82 تصریح نموده است که : " مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند ".
در واقع قانونگذار قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری را بالاترین قیمت آورده غیرنقدی در نظر گرفته و به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و همچنین شرکایی که آورده نقدی آورده اند اجازه نداده است در هیچ یک از شرکت های سهامی عام و خاص، به بیش از قیمت کارشناسی موافقت شود.
در مورد تقویم به وسیله کارشناس رسمی دادگستری نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است .
1- قانونگذار استفاده از کارشناس واحد را کافی دانسته است. البته این امر مانع از مراجعه به کارشناسان متعدد نمی باشد. بر همین اساس موسسین شرکت می توانند برای اطمینان بیشتر از ارزیابی کارشناسان به تعداد بیشتری از آنان رجوع نمایند. در اغلب موارد در صورت اختیار کارشناسان متعدد، به صورت عدد فرد مانند 3، 5 ، 7 و ... انتخاب می شوند تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک باشد.
2- قانونگذار در مواد 82 و 78 اجازه قبول آورده های غیرنقدی را به بیشتر از قیمت کارشناسی به مجمع عمومی موسس و موسسین شرکت نداده است. از مفهوم مخالف مواد فوق استفاده می شود که قبول این آورده ها به کمتر از قیمت کارشناسی با منع قانونی مواجه نمی باشد. بنابراین ممکن است مجمع عمومی موسس ( در شرکت سهامی عام ) و موسسین ( در شرکت سهامی خاص ) حاضر نباشند آورده های غیرنقدی را به قیمت کارشناسی قبول نمایند ولی آمادگی قبول آن ها را به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی داشته باشند.
3- در شرکت سهامی عام بعد از تقویم کارشناس، نظریه کارشناس باید به وسیله موسسین شرکت در جلسه مجمع عمومی موسس مطرح شود که در این صورت دارندگان آورده غیرنقد حق رای نداشته و آورده غیرنقدی مورد نظر نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
4- ضمانت اجرای تخلف از نظریه کتبی کارشناسی در مورد تقویم آورده های غیرنقد در شرکت سهامی چیست ؟ قانونگذار به صراحت در این خصوص بیانی ندارد ولی از ماده 270 ل. ا. ق. ت استفاده می شود که در اینگونه موارد هر ذینفعی می تواند بطلان شرکت را از دادگاه درخواست کند. ماده مزبور مقرر می دارد : " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ".
علاوه بر مورد فوق ، چنانچه حکم بطلان شرکت به استناد ماده فوق از سوی دادگاه صادر شود و همچنین به طور کلی به موجب ماده 23 ل. ا. ق. ت ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
5- چنان چه در تقویم آورده های غیرنقدی ، تقلب صورت گرفته باشد موجب مسئولیت کیفری کسی است که مرتکب تقلب شده است.
از همراهیتان سپاسگزاریم. 
حمایت از علائم تجاری در واقع یک ابزار است. منطق این حمایت در واقع این است که کالا و خدمات از یکدیگر متمایز شوند و این امکان پذیر نمی شود مگر آن که علائم تجاری، مورد استفاده عملی قرار بگیرند. علائم تجاری که مورد استفاده قرار نمی گیرند در واقع تبدیل به مانعی برای ثبت علائم تجاری جدید می شوند. بنابراین تعهد به استفاده از علائم تجاری باید به گونه ای در مقررات مربوطه مورد پیش بینی قرار می گرفت.

به موجب قوانین ایالات متحده ، حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ( برخلاف حق ثبت اختراع "patent" ) یا استفاده واقعی از آن علامت ، در همان طبقه ای که به ثبت رسیده است ، حاصل می شود و بنابراین ناشی از اعطای آن توسط دولت فدرال نیست. البته در تجدید نظر اخیر ( قانون اصلاح حقوق علائم تجاری 1988 که از نوامبر 1989 لازم الاجرا شده است ) قوانین علائم تجاری چنان چه واقعاَ قصد جدی برای استفاده از آن در آینده باشد، می تواند برای آینده نیز حفظ شود. با این حال و در نهایت ، استفاده واقعی از یک علامت ، حقوق ناشی از آن را برای دارنده ایجاد می کند.
شرط دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که اگر بعد از ثبت یک علامت تجاری، دارنده آن علامت تا مدت زمان معین و مشخصی از آن علامت استفاده ای نکند ، ثبت آن باطل خواهد شد.
در حقوق آمریکا نیز قصور رد استفاده واقعی از یک علامت در طول یک زمان معقول بعد از ثبت آن، منجر به ابطال ثبت آن علامت خواهد شد. در طول مذاکرات مربوط به انعقاد مقررات TRIPS این مساله به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مطابق با قوانین آمریکا و کانادا، استفاده واقعی یا قصد استفاده از یک علامت ، شرط ضروری قبول ثبت آن است. در حالی که مطابق قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن تحصیل حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری هم از طریق استفاده از آن علامت و هم از طریق ثبت آن امکان پذیر است.
متن نهایی موافقتنامه TRIPS ترکیبی از نظرات ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن می باشد.
بند 3 ماده 15 موافقتنامه ضمن این که مقرر می دارد استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد، ولی این امر را در اختیار کشورها می گذارد تا قابلیت ثبت را به استعمال آن در کالا یا خدمات مربوط سازند.
در حقوق ایران به شرط استفاده توجه خاصی شده و حقوق ویژه ای برای استفاده کننده از یک علامت تجاری که نسبت به متقاضی ثبت آن دارای سابقه استعمال می باشد در نظر گرفته شده است. ماده 20 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد که هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه استعمال مستمر ، قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته ، محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاَ در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد، محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
ماده 12 آئین نامه اسلامی اجرای قانون ثبت ، علامت تجاری و اختراعات مصوب 1347 مقرر می دارد ، در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1410 ظرف مدت سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مود استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.
در خصوص این ماده چند نکته می تواند مورد بحث قرار گیرد.
اولاَ : میزان و مقدار استفاده برای تشخیص استفاده تجاری که در این ماده ضروری شناخته شده تعیین نگردیده است. در حقوق سایر کشورها در مواردی حتی یک بار استفاده نیز کافی شناخته شده است.
ثانیاَ : ماهیت دعوی عدم استفاده از علامت تجاری ، اثبات امر عدمی است ، طبق اصل کلی " علی المدعی " اثبات دعوی به عهده مدعی است. ولی در دعوی استفاده از علامت تجاری ( مانند مطلبه نفقه و ایفای حقوق زوجیت ) اجرای اصل فوق ملازمه به اثبات امر عدمی دارد و امر عدمی قابل اثبات نیست. ( البته به استثنای موردی که ملازمه با امر وجودی داشته باشد ) ؛ بنابراین ، صرف اعلام و ادعای ذی نفعی مبنی بر این که مالک علامت مدت 3 سال از تاریخ ثبت از علامت خود استفاده نکرده ، برای استماع دعوی کافی است و اثبات خلاف ادعا به عهده مدعی علیه ( مالک علامت ) است و این رویه ای است که قانون گذار فرانسه نیز پذیرفته و ذیل ماده 11 قانون ثبت علائم مقرر داشته که دلیل استفاده از علامت باید از سوی مالک آن ابراز شود


ثبت اختراع

یکشنبه 24 شهریور 1398 12:14 ب.ظتعریف اختراع

اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معادل واژه (INVENTION) است. اما از اختراع در قوانین مختلف کشورها زمانی حمایت میشود که این اختراعات طبق تشریفات خارجه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرایط استفاده از این حق ثبت آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراعات) می باشد و در اینجا حق اختراع معادل واژه (PATENT) می باشد.

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود.

1- حمایت ایجابی، یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد

2- حمایت سلبی، سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینشهای فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقص حق بدون اجازه مالک این حقوق بشود. فلذا مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت ، صادرات ، واردات ، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فراورده و کالاهایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می ایند را دارد.

مدت اعتبار ورقه اختراع 

اعتبار گواهینامه اختراع پس از 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منتفی می شود البته حفظ گواهینامه اختراع در این 20 سال منوط به پرداخت اقساط سالیانه می باشد.

اختراعات غیر قابل ثبت(استثنائات اختراع)

طبق ماده 4 قانون موارد زیر از حیطه حمایت از اختراعات خارج است

الف – کشفیات، نظریه های علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری

ب – طرحها و قواعد با روشهای انجام کارتجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی

ج- روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود

د- منابع ژنتیک و اجراء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها

ه – آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع افشاء شده باشد. در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت 6 ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد مانع ثبت نخواهد بود.


لینک

پنجشنبه 13 تیر 1398 11:58 ب.ظ

zist1
sms120
sanachat
asianshop
up-mazloum
statup
kts-fars
ayfer
demo-01
qoooqle
7musics
homichat
ubirock
kanganews
niazmandihayeiran
shomalefarda
iranfunnygroup
football10
broozmusic


انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:42 ب.ظ

انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن

نکاتی در خصوص شرکت های مختلط

شرکتی که دارای یک یا چند شریک تضمینی و یا با مسئولیت محدود و یا شرکاء سهامی میباشد را شرکت مختلط می گویند. برا اینکه وظیفه ی شرکاء با هم تفاوت داشته و متفاوت می باشد که شرکت های مختلط به دو بخش هستند:

    شرکت مختلط سهامی
    شرکت مختلط غیرسهامی

 

انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن
اول : شرکت مختلط سهامی

این شرکت در ماهیت همچون مرکبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی که در آن عده ای شریک ضامن و عده ای شریک دارای سهم می باشد .
الف- شرکاء سهامی

اشخاصی هستند که سرمایه آن ها به شکل سهام یا بخش های که دارای ارزش برابر است و وظیفه آنان تا مقدار همان سرمایه آن هاست که در شرکت در کار پس‌انداز کرده اند و بیشتر از سرمایه خود وظیفه ی و مسئولیت ندارند.
ب- شرکاء ضامن

اشخاصی هستند که سرمایه آن ها به شکل سهام تبدیل نشده در حالی که به شکل سهم الشرکه می باشد و متعهد تمام دیون هستند که شرکت احتمال دارد افزون بر اموال خود پیدا نماید و در حالیکه شرکاء ضامن فراوان باشند ارتباط آنان با هم طبق قوانین و شرایط مرتبط به شرکت های تضامنی خواهد بود. در شرکت های مختلط سهامی چند نکته قابل ارزش و گفتن می باشد.
۱- اسم شرکت

به موجب ماده ۱۶۲ قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی می باشد که در تحت نام مخصوصی میان یک تعداد شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تاسیس می شود.
۲- مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی

ترکیبی است از تمامی سهامداران شرکت که با مراعات قوانین مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تاسیس می شود و در واقع هر شرکت مختلط مثل شرکت سهامی عام دارای سه نوع مجمع عمومی می باشد از جمله:

    مجمع عمومی موسس
    مجمع عمومی عادی
    مجمع عمومی فوق العاده

الف : مجمع عمومی موسس

از تاسیس کنندگان شرکت تاسیس می شود که مسئولیتش مقرر کردن اساسنامه و همین طور شرکتنامه و مقرر کردن درخواست نامه ثبت شرکت و به ثبت رسانیدن اساسنامه آن می باشد و زمانی دارای رسمیت می باشد که حداقل اشخاصی که نیمی از سرمایه شرکت را متعهد شده اند حضور داشته باشند از سایر مسئولیت های این مجمع انتخاب هیئت نظارت می باشد.
ب: مجمع عمومی عادی

که به طور متداول و رایج سالی یک مرتبه تاسیس می شود و مسئولیت آن:

    بررسی به گزارش مدیران و حساب ها و وضعیت مالی شرکت
    تعیین هبئت ناظر برای نظارت بر کار انتخابات
    مذاکره ورسیدگی مورد نیاز در کارهای مختلفه شرکت
    بررسی به نفع و ضرر شرکت

ج: مجمع عمومی فوق العاده

همانگونه که از نامش کاملا مشخص است درحقیقت غیرمعمولی و آشفته که شرکت دچار تحمیلی و نوسانات اقتصادی شده باشد جهت اموری همچون تغییر اساسنامه یا ادامه فعالیت شرکت و یا انحلال آن تاسیس می شود.ثمره این گفتگو این است که مجامع عمومی سه گانه مسئولیت مشابه مسئولیت مجامع شرکت های سهامی عام بر ذمه خود دارند که از بحث بیشتر درباره ی آن ها ممانعت گردد
۳٫ هیئت نظارت

در هرکدام از شرکت های مختلط سهامی هیئتی به اسم هیئت ناظر یا هیئت ناظر حداقل ترکیب از سه نفر توسط مجمع عمومی شرکاء تاسیس می شود که با اهمیت از مسئولیت به شرح زیر است :

    بازرس و اعتماد بر اینکه آیا شرکت به ثبت رسیده است یا خیر.
    مراعات اکثریت مبلغ اسمی هر سهم که از ده هزار ریال تجاوز نکند.
    بازرسی بر مقرر سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل.
    بازرسی بر حضور دوباره مالکین سهامی که پیش از فروش سهام بدهی خود را در مورد اصل و غرامت و هزینه ها به شرکت استرداد نمایند.
    توجه در دفاتر و صندوق و تمامی اسناد شرکت .
    گزارش موارد ناپسند و نابسامانی در مقرر کردن ارزیابی و لیست دارایی شرکت در صورت روئیت.
    فراخوان مجمع عمومی جهت انحلال شرکت .

۴٫ انحلال شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی در موارد ذیل منحل می گردد :

    زمانی که شرکت هدفی را که جهت آن تاسیس گردیده است اجرا کند یا اجرای آن ناممکن باشد.
    زمانی که شرکت جهت زمانی مشخص تاسیس گردیده و آن زمان درخواست گردیده و درباره تمدید آن مبادرت صورت نگرفته باشد.
    هنگامی که شرکت ورشکسته شده باشد.
    به موجب تصمیم مجمع عمومی و هنگامی که این اجازه جهت مجمع نام برده در اساسنامه مشخص گردیده باشد.
    در هنگام فوت یا ورشکستگی یکی از شرکاء با دقت به اساسنامه شرکت.
    به موجب تصمیم مجمع عمومی و موافقت تمامی شرکاء ضامن .

دوم : شرکت مختلط غیرسهامی

این شرکت جهت کارهای تجاری با نام ویژه ی میان یک یا چند نفر شریک تضمینی و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تاسیس می گردد و در واقع به منظور مرکبی است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دارای دو گونه شریک تضامنی و شریک با مسئولیت محدود می باشد و شریک تضامنی متعهد تسویه تمام دیون و مسئولیت شرکت خواهد بود. همان گونه که ماده ۴۱ قانون تجارت در مورد شرکت مذکور به این صورت شرح میدهد:

” شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی می باشد که جهت کار تجاری در تحت نام ویژه ی میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تاسیس می شود، شریک ضامن متعهد کلیه دیون است که احتمال دارد اضافه بر دارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود شخصی است که تعهدات او تنها تا مقدار سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا باید بگذارد در نام شرکت میبایست عبارت ( شرکت مختلط ) و حداقل نام یکی از شرکاء ذکر شود “.
الف : تشکیل شرکت

در تاسیس شرکت مختلط غیرسهامی موارد زیر مهم است:

    نام شرکت که با عبارت شرکت مختلط و حداقل نام یکی از شرکاء تضمینی باید ذکر شود.
    تاسیس شرکت با مقرر کردن شرکتنامه انجام می گیرد.
    روابط شرکاء بر مطابق اساسنامه و شرکتنامه می باشد.
    اداره شرکت با شرکاء تضمینی است و حدود تعهدات آن ها همان قدر است که در شرکت های تضامنی تنظیم گردیده است.
    شریک با مسئولیت محدود در اداره شرکت مداخله ی ندارد.
    هر کدام از شرکاء با مسئولیت محدود که جهت شرکت داد و ستد بنماید در مورد مسئولیت مرتبط به آن داد و ستد با هدف شریک ضامن خواهد بود فقط درحالی که واضح نموده باشد، این دادو ستد را به عنوان وکالت از جانب شرکت انجام داده است.
    هر کدام از شرکاء با مسئولیت محدود اجازه بازرسی برکار شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت جهت اطلاع خود صورت منتخب تدوین نماید.
    هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون موافقت دیگر شرکاء نمی تواند کلیه یا بخشی از سهم الشرکه خود را به شخص سوم داده او را وارد شرکت نماید.
    هر زمانی یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود بدون اجازه دیگر شرکاء حق خود را به طور کلی یا جزئی به شخص سوم انتقال دهد ، آن شخص سوم اجازه مداخله و تجسس و نظارت در کارها شرکت را نخواهد داشت.

ب: روش اداره شرکت مختلط غیرسهامی

اداره هر شرکت مختلط غیرسهامی به ذمه شرکاء ضامن است و حد اختیارات آن ها همان اندازه است که در شرکت های تضامنی اشاره گردیده و متعهدات آن ها به همین روش است و شرکاء با مسئولیت محدود در اداره شرکت وظیفه و مداخله ی ندارند ، همان گونه که ماده ۱۴۵ قانون تجارت شرح میدهد :

” شرکت با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک اجازه اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره کارهای شرکت از مسئولیت او است ”

و ماده ۱۴۴ قانون مذکور چنین واضح دارد :

” اداره شرکت مختلط غیرسهامی به ذمه شریک یا شرکاء ضامن و حد اختیارات آن ها همان اندازه است که در شرکت های تضامنی ذکر گردیده است .”
ج: انحلال شرکت

موارد انحلال شرکت های مختلط غیرسهامی کاملا همان مواردی است که در شرکت های مختلط سهامی شرح داده شده و از تکرار دوباره آن جلوگیری کنید و دیگر مباحث و امور مرتبط به شرکت های مذکور مطابق همان اصولا و مقرراتی است که در مورد شرکت سهامی مختلط اشاره میشود.

ارائه خدمات حرفه ای در مورد انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.


بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:39 ب.ظ

بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی

طرح صنعتی در اکثر کشورها به خصوص به شکل نظام ویژه ای از روند همانندی پیروی می کنند و بعضی از قرارداد ها در حیطه طرح های صنعتی، که درجهت ساده‌سازی ثبت طرح صنعتی گردآوری شده است، دارای قوانینی جهت همسان نمودن فرآیند ثبت می باشند.ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت لازمه به ثبت رساندن طرح صنعتی می باشد. اظهارنامه میبایست حاوی اطلاعات طرح باشد و زمانی که درخواست کننده همان طراح نباشد،میبایست اظهارنامه دارای مدارکی باشد که نشان دهنده مالکیت درخواست کننده جهت ثبت طرح صنعتی را ثابت نماید. در ذیل اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی را ارزیابی می نماییم.

بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی
بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی

ثبت طرح های صنعتی که بعد از یک ارزیابی به وجود می آید یا کسب ضوابط ماهیتی جهت ثبت طرح های صنعتی الزامی می باشد که در دستگاه های ملی فرآیند برابری صورت نمی گیرد .

در ارزیابی یک طرح صنعتی متخصصان مربوطه بعد از کسب اظهارنامه و پیوست های آن که در محدوده قانون ارائه گردیده و مبالغ مربوطه پرداخت شده باشد و البته طرح های صنعتی درخواست شده مغایر با انضباط و اخلاق نیکو نباشد و بعد از کسب تمامی ضوابط که در قانون بیان گردیده توجه گردد،به قبول ثبت طرح صنعتی اقدام می نماید.

اداره ثبت طرح های صنعتی در ارزیابی ماهیتی، بعد از کسب طرح صنعتی تقاضا شده، بنا به تعریف عرضه شده در قانون، از لحاظ شروط ماهیتی یعنی تازه و اصیل بودن هم ارزیابی می نماید.در بعضی از دستگاه ها پاسخ میانی بیان گردیده ؛یعنی که در این دستگاه ها بعد از ارزیابی عنوان ماهیتی و ناسازگاری احتمالی طرح صنعتی تقاضا شده ثبت با حقوق افراد ثالث فقط به گونه احتمالی ایجاد شده که باعث معترض بودن افراد ذینفع می شود. به بیان دیگر ارزیابی ماهیتی بعد از اعتراض افراد ثالث امکان پذیر می باشد.

این سیستم ها شامل مزایا و معایبی نیز می باشند.در سامانه ارزیابی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی روند آن در کمترین هزینه و زمان اعمال می گردد و کشورهای در حال توسعه که از نیروی انسانی و متخصصان باتجربه کمتری دارند می تواند کارایی داشته باشد. از طرف دیگر به دلیل آنکه ثبت طرح صنعتی ارزیابی ماهیتی انجام نمی شود، تاییدیه طرح های صنعتی ارسالی از اداره ثبت طرح صنعتی از استواری مناسبی دارا نبوده و به سادگی فسخ می گردد.

در نظام ارزیابی ماهیتی این روند طولانی و هزینه زیادی دربر دارد. و از طرف دیگر کسب ضوابط ماهیتی جهت اظهارنامه ها احتیاج به متخصصان باتجربه دارد. آشکار است که تاییدیه ها بعد از ارزیابی ماهیتی طرح های صنعتی صورت می گیرد و دارای استواری می باشد و بنابراین تاییدیه ها صدوری کمتر مورد نقض از طرف دادسرا قرار می گیرند.ارزش ارزیابی ماهیتی در فرض و گمان بیشتر می باشد که قوانین ملی کشور کسب ضوابط ماهیتی مانند تازه بودن آن در بین الملل را قبول نماید.این کار در اداره ملی به اطلاعات کامل طرح های صنعتی در مرتبه بین المللی احتیاج دارد . این کار در کشورهای درحال توسعه دشوار می باشد.

سیستم اعتراض که بین نظام ارزیابی ماهیتی و شکلی می باشد می توان بیان نمود که برتری این سیستم نظر به حق اعتراض پیش از ثبت که جهت افراد ثالث وجود دارد ، آشکار است که این تاییدیه صدوری بعد از ارزیابی ماهیتی ایجاد می شود و به این ترتیب دارای استواری می باشد. هرچند در نظام اعتراض وظیفه دادسرا ارزش فراوانی دارد و دادسرا ها قادرند با بازخواست فرد ذینفع دررابطه با نقض طرح های صنعتی تصمیم گیری نمایند.

با اینکه ارزش فراوان این نظام مشابه نظام ارزیابی ماهیتی به متخصصان کارشناسان باتجربه احتیاج دارد بخصوص کشورهای درحال توسعه و کشورهایی که کسب ضوابط ماهیتی جدید در طرح های صنعتی را به زمان و مکان وابسته نمی باشد ، مسئله های زیادی به همراه دارد.البته کشورها میبایست بنابر توانایی های داخلی بخصوص از نظر نیروی انسانی و متخصصان با تجربه و اندازه استفاده از اطلاعات مرتبط به یکی از سیستم های بالا را جهت ارزیابی مشخص نمایند .

ارائه خدمات تخصصی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی در موسسه حقوقی کریم خان به وسیله مشاوران باتجربه صورت می گیرد “


تشکیل و ثبت شرکت ایرانی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:39 ب.ظ

تشکیل و ثبت شرکت ایرانی

ثبت شرکت

بنابر ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها ، شرکتی که در ایران تاسیس و مرکز اصلی آن در کشور ما باشد ایرانی به حساب می آید.
قانون تجارت در ماده ۲۲۰ معین کرده است: ” هر شرکت ایرانی که اکنون کارآیی داشته یا در آینده تاسیس شود و با فعالیت در امور تجارتی مطابق شرکت های ذکر شده و قوانین و مقررات عمل ننماید شرکت تضامنی به حساب می آید و شرایط مرتبط به شرکت های تضامنی در آن حاکم می شود.”

تشکیل و ثبت شرکت ایرانی

طی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰،هر شرکت تجاری ایرانی مطابق قانون ثبت شرکت ها که موظف به ثبت می باشد میبایست در تمامی اسناد و مدارک خود بیان نماید که به عنوان چه نمره ای در ایران به ثبت می رسد.مرکز اصلی شرکت که دفتر ویژه ای برای ثبت می باشد ، ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی “محل ثبت شرکت ها در تهران بوده و در خارج از آن “اداره ثبت اسناد” می باشد. درخواست ثبت شرکت به وسیله مدیران صورت می گیرد.

اظهارنامه درخواست ثبت و تقاضانامه ثبت شرکت می بایست مطابق قوانین و مقررات برای ثبت شرکت ارائه گردد.برای ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها می بایست برگه های چاپی مخصوص آماده و نظم دهی گردد،به این ترتیب درخواست کننده این مدارک را در دو نسخه سامان دهی کرده و به مرجع ثبت ارائه می نماید.

به موجب ماده ۱۹۶ ق.ت مدارکی لازم برای ثبت شرکت ها در آیین‌نامه دادگاه ها به تفسیر ذیل می باشد:

    شرکت نامه شامل مشخصات شرکت
    اساسنامه
    صورت جلسه مجمع عمومی
    صورت جلسه انتخاب مدیران و قبولی آن ها
    رسید سرمایه

زمانی که درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با پیوست های آن به مسئول ثبت عرضه شود یک نسخه از آن در پرونده نگهداری شده و نوشته های مربوط به آن در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و مسئول آن نسخه دوم را با درج تاریخ و شماره ثبت به همراه امضاء و مهر به درخواست کننده ارائه می دهد و پس از این می بایست دارندگان امضاء، دفتر مخصوص را امضاء کنند .ثبت در این دفاتر مشابه ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی می باشد .مطابق ماده ۵ اصلاح اساس نامه ثبت شرکت ها ، اداره ثبت شرکت ها در تهران و شهرستان ها در ثبت شرکت نامه نماینده دفترخانه های رسمی به حساب می آیند.

بنابر ماده ۱۹۷ ق.ت در ماه اول تاسیس هر شرکت،مطابق اساس نامه وزارت دادگستری گزیده ای از شرکت نامه و پیوست های آن آگهی می شود.و به موجب ماده ۱۹۸ چنانچه پس از طی یک ماه مراجعه ای برای ثبت صورت نگرفت ،هر فرد فعال در پروژه با مراجعه به دادگاه می تواند به رد فعالیت های شرکت بعد از یک ماه اقدام نماید.هرزمانی که برای تغییر در اساسنامه ، تمدید اعتبار یا زوال یک شرکت و مشخص نمودن کیفیت یا خروج بعضی از شرکا و یا تغییر نام شرکت تصمیم گیری شود می بایست قوانین موجود در مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ ارعایت شود.
ثبت شعبه شرکت

اگر در زمان تاسیس شرکت شعبه آن نیز مشخص شده باشد همزمان با شرکت اصلی ثبت و اطلاع داده می شود ولی اگر شعبه بعد از مدتی تاسیس شود ،جزء تغییرات در شرکت به حساب می آید و مطابق قوانین و مقررات تغییر به ثبت و آگهی آن مبادرت می کنند.ثبت شعبه شرکت در همان محل شعبه چاپ می شود.
شرکت فرعی

پس از مدتی شرکت اصلی شرکت دیگری را در درون شرکت نامبرده تاسیس می نماید که سرمایه آن شامل حال شرکای اصلی بوده که در این صورت قوانین ثبت مشابه ثبت شرکت اصلی می باشد ولی فقط هزینه ثبت به اندازه سرمایه اضافه شده به سرمایه اصلی عرضه می شود.

ثبت شرکت کریم خان با به کارگیری از کارشناسان متخصص و با تجربه با چندین سال تجربه ی شما عزیزان را در راستای تشکیل و ثبت شرکت های ایرانی راهنمایی می کند.


تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی

ثبت کریم خان در این مقاله اطلاعاتی را در خصوص تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه در اختیار شما قرار می دهد.وظیفه دعوت مجمع عمومی عادی سالانه بر ذمه هیات مدیره شرکت است و مادامی که هیات مدیره مجمع را در مهلت تنظیم فراخوان نداده بازرس شرکت موظف است به وظیفه رسیدگی کنند.زمانی میبنیم در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به مسئولیت خود در مورد دعوت مجمع عمومی شرکت در مهلت های مشخص شده در قانون مبادرت نمی نمایند و سهام داران درپی اجرای مجمع هستند یا سهام دار اخیر که توسط خرید سهام مالکین عمده سهام شده و قادراست تعدادی از اعضای هیات مدیره را انتخاب کند تقاضایی اجرایی مجمع را به شکل عالی دارد.

تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه به همان شکل در تمامی مطالب پشین گفته شده ، روزنامه کثیرالانتشار انتخاب مجمع مالکان سهام مسیر مستقیم میان شرکت و سهام داران است و در تمامی موارد دعوت مالکان سهام جهت تاسیس مجامع عمومی میبایست با انتشار آگهی در این روزنامه انجام پذیرد.

گاهاً در اساسنامه شرکت ها اضافه بر انتشار آگهی ، فرستادن دعوت نامه بصورت کتبی با پست سفارشی هم احتیاط شده است که در این زمان هر دو مسیر دعوت میبایست انجام شود و اسناد و مدارک آن یعنی اصل آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار، اصل رسید پست سفارشی و کپی دعوت نامه فرستاده شده جهت سهام داران به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود. فاصله میان انتشار آگهی و اجرایی مجمع کمتر ده روز و بیشتر چهل روز خواهد بود که در اساسنامه شرکت می توان حداقل فاصله انتشار آگهی تا زمان برگزاری مجمع را بیشتر داد.

میبایست دقت کرد با التفات به عبارت ” فاصله ” در ماده ۹۸ ” لایحه ” در حقیقت میبایست فرصت یازده روزه ای را از زمان انتشار تا روز مجمع در نظر گرفت و مادامی که مطابق اساسنامه فرستاده دعوت نامه کتبی به وسیله پست سفارشی هم اجباریست باشد مراعات فاصله بالا از زمان دادن مدارک به پست تا زمان اجرایی جلسه مجمع عممومی نیز لازم دارد.با دقت می توان احتیاط کرد الزام فرستادن دعوت نامه با پست سفارشی در اساسنامه شرکت ها که دلیل پیچیده شدن مقدمات دعوت می شود نزدیک به صلاح نباشد فقط در حالاتی که وجود وضعیت
خاص آن را انجام دهد.

در آگهی دعوت نوع مجمع عمومی ( از جمله عادی، فوق العاده و یا عادی به طور فوق العاده ) ،زمان و مکان تشکیل جلسه با ذکر روز و ساعت و آدرس کامل باید آورده شود. دستور جلسه مادامی که مشمول بر کاری باشد که ملزم به ثبت و درج در مرجع ثبت شرکت هاست، میبایست به طور کامل قید شود و شرایطی مانند مشخص کردن حق الزحمه بازرس، حق حضور و پاداش هیات مدیره و استوار کردن معاملات ماده ۱۲۹ ” لایحه ” که ملزم به ثبت و آگهی آن ها نیست تحت عنوان ” سایر موارد ” در دستور جلسه مجمع قرار می گیرد و لازم به وضوح آن ها در آگهی دعوت نیست. اسم و سمت مقام دعوت کننده مجمع ، نیاز در انتهای آگهی دعوت باید صریح بیان کرد.

اگر در مطالب آگهی دعوت آسانی قلم و یا اشتباهی بوجود آید و یا در فاصله آنتشار آگهی تا روز اجرایی مجمع به علل تغییری در زمان و یا مکان اجرایی مجمع و یا دستور جلسه ملزم باشد ، میبایست آگهی تصریح شده حداقل یک روز پیش از روز اجرایی مجمع در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشرشود. این تغییر ممکن خواهد بود. هر چند ممکن است در ابتدایی این کار عجیب و تضاد با قانون به نظر برسد. مسیر عملی اداره ثبت شرکت ها هم پذیرش آگهی تصریح شده و انتشار آگهی تصریح شده و تغییر و اصلاح متن درج شده در آگهی در محدوده موارد بالا با مراعات حداقل فاصله یک روز تا زمان اجرایی مجمع مرسوم و رایج است.

اگر تمامی مالکین سهام در هر زمان تصمیم به اجرایی مجمعی داشته باشند، با حضور کلیه آن ها در جلسه مجمع عمومی،لازم به انتشار آگهی دعوت و دیگر مقدمات نیست . به بیان دیگر امکان دارد مقام دعوت کننده ، تمام مقدمات از جمله نشر آگهی دعوت و یا فرستادن دعوت نامه بصورت کتبی را انجام دهد و تمام مالکین سهم در جلسه حضور پیدا کنند . در این زمان نیازی به تسلیم اصل آگهی دعوت و مدارک ارسال دعوت نامه کتبی به اداره ثبت شرکت ها نخواهد بود.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه در خدمت شما بزرگواران باشد.


پروانه کسب چیست و برای صدور آن چه شرایط و مدارکی لازم است ؟


به وجود آوردن هر گونه محل درآمد و مشغول شدن در کار فنی ، منوط به دارا بودن پروانه مرتبط به آن می باشد.حقی که مطابق مقررات قانون نظام صنفی، با هدف آغاز و ادامه کسب و کار یا حرفه، به شخص مربوط جهت محل تعیین شده یا ابزار کسب تعیین شده، داده می شود که پروانه کسب می گویند.درحالی که پروانه اشتغال گواهی نامه مهارت اجرای کار فنی است که به وسیله ی مراجع صلاحیت دار ، صادر می گردد . تشکیل هر گونه مکان کسب و واحد صنفی و مشغول به هر گونه کسب و حرفه، منوط به دارا بودن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مرتبط خواهد بود .مگر در غیر صورت فعالیت آنان ، غیرقانونی بشمار می رود.

پروانه کسب چیست و برای صدور آن چه شرایط و مدارکی لازم است ؟

مرجع صدور پروانه کسب، اتحادیه های صنفی و یا دستگاه‏های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی می باشد.

تقدم اخذ پروانه كسب در هر یك از رشته های صنفی بامراعات تمام موارد و قوانین مرتبط به شرح زیر است:

    بیكاران جزء قانون بیمه بیكاری با نظر به رشته های تخصصی آنها.
    اشخاصی كه بودن داشتن هرگونه پروانه كسب باشند.

شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب

مطابق ماده ۶ آیین نامه صدور پروانه كسب در اتحادیه های صنفی ، موارد و مدارك مورد نیاز برای تحصیل پروانه كسب به توصیف زیر است:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشتن و دراتباع بیگانه منوط به پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.

۲- عرضه مدارك مثبته مبنی بر سابقه داشتن و سكونت به مدت ۵ سال جهت درخواست کنندگان شهرتهران.

    تبصره – كمیسیون های نظارت در دیگر شهرها می توانند با نظر به چگالی جمعیت و میزان واحدهای صنفی و شرایط جغرافیای آن شهر زمان سكونت را در هنگام نیاز تغییر دهند . داشتن سابقه سكونت جهت درخواست کنندگانی كه از شهرهای بزرگ به شهرهای كوچك و یا هم جوار شهرها مهاجرت می نمایند اجباری می باشد.

۳- عرضه سند مالكیت یا اجاره نامه رسمی

    تبصره – در مكانها و شهرهایی كه براساس شرایط محل مقرر کرده اجاره نامه به شکل رسمی مرسوم نباشد به شناخت كمیسیون نظارت تقویم اجاره نامه عادی کافی است.

۴- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.

۵- عرضه ی گواهی نداشتن سوء پیشینه .

۶-داشتن در حد سواد خواندن و نوشتن.(به غیر از درخواست کنندگان كه سن آنها بیش از ۴۵ سال به بالا باشد.)

۷- تصدیق نداشتن اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی.

۸-تصدیقی مورد نیاز حاکی بر تجاری بودن محل كسب یا مراعات ضوابط شهرداری محل.

۹-برگ سلامت و بهداشت فردی و محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و آرایشی می باشند.

۱۰- رضایت نامه اداره اماكن نیروی انتظامی جهت شغل های خاص به موجب آیین نامه مربوطه.

۱۱- مدارك مورد نیاز مبنی بر داشتن صلاحیت فنی جهت شغل های فنی به موجب تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون صنفی.

۱۲- عكس جدید ۶ قطعه.

۱۳-كپی شناسنامه عكس دار دو برگ.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت دریافت پروانه کسب در خدمت شما بزرگواران باشد.


تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:35 ب.ظ

تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

اساسنامه میبایست در شرکت های تعاونی تنظیم شود و مقاصد آن تعیین گردد. اساسنامه باید حداقل دارای موارد زیر باشد:

    مقصود از تاسیس شرکت
    اسم تعاونی با درج کلمه تعاونی
    زمان شرکت تعاونی
    حیطه فعالیت های شرکت (در کدام شهر یا روستا یا وزارتخانه و …)
    گونه شرکت تعاونی ( تولید یا مصرف )
    مرکز اصلی فعالیت شرکت ( اقامتگاه مرکزی و هر یک از شعبات آن )
    اندازه سرمایه شرکت
    قوانین مرتبط به اعضای شریکان جدید
    پایه های اصلی شرکت
    قوانین اداری و مالی شرکت
    زوال و تصفیه شرکت

تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

با حضور حداقل دو سوم کاندیدای حاضر در نخستین انجمن عمومی عادی، اساسنامه تعاونی تصویب می شود. کاندیدای عضو که با نخستین مورد تصویب شده انجمن عمومی عادی درباره اساسنامه موافق نباشند،قادرند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را فسخ نمایند.

تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

در مصوبات اساسنامه، قانون اقلیت دو سوم در رابطه با اکثریت مورد نیاز درجهت مصوب نمودن دیگر فعالیت ها در نخستین انجمن عمومی عادی اقلیت بالایی است، تعیین می نماید. تسلیم عضویت از سوی کاندیدان عضویتی که با اساسنامه موافق نمی باشند،در همان جلسه انجمن( نخستین جلسه انجمن عمومی عادی که به مصوب نمودن اساسنامه اقدام می نمایند.) صورت می پذیرد.

پس از جلسه ذکرشده، تقاضای تسلیم عضویت مورد قبول واقع نمی شود. تسلیم تقاضا عضویت می بایست پس از پذیرش اساسنامه و پیش از آغاز فعالیت های انجمن درمورد دیگر موردهای دستور جلسه، شامل انتصاب هیئت مدیره و بازرسان و ….به عمل آید و از شاهدان در جلسه، اشخاصی که به تسلیم تقاضا عضویت مبادرت نموده اند، میبایست فوراً جلسه انجمن را رهاکنند، چون وجود این اشخاص در جلسه انجمن یا همکاری آن ها در ارزیابی دیگر دستورات ، به دلیل اینکه از مقوله کاندیداها عضویت بیرون آمده اند،ارزشی نخواهد داشت.به غیر از تصمیم درباره اساسنامه ،وجود این اشخاص در جلسه و رای آن ها،در تصمیمات انجمن فاقد اعتبار خواهد بود.

بعد از معارفه امضاهای جایز شرکت تعاونی ،آورده های نقدی و غیرنقدی مرتبط با سهام اشخاص ذکرشده میبایست به آن ها برگردانده شود. هزینه های مرتبط به آورده افرادی که تقاضای عضویت خود را برگردانده اند، به این معنی که اندازه سرمایه و شمار سهام آن ها از شمار سهام شرکت که در اساسنامه آخری به تصویب رسیده برداشته شود و اندازه سرمایه و سهامی که پس از کاسته شدن به دست می آید ، در آن درج گردد.

از شیوه بیانات ذکرشده قانون که به کاندیداها عضویتی که با نخستین مصوبه انجمن عمومی عادی توافق نداشته باشند، رخصت می دهد که در همان جلسه تقاضای عضویت خود را برگردانده و اینگونه لحاظ می گردد افرادی قادرند به برگرداندن عضویت خود مبادرت نمایند که در جلسه انجمن حاضر باشند.منطق مخالف محتوای بیانات قانون این است ،زمانی که افراد مخالف با اساسنامه سکوت نمایند و در جلسه انجمن به برگشت تقاضای عضویت مبادرت ننمایند، این سکوت نشانه رضایت است و در حیطه کاندیدان عضو شرکت می باشد. چنانچه بنا به ضوابط مرتبط، پس از تاسیس و به ثبت نمودن شرکت یا نهادهای تعاونی، قادرند از عضویت کناره گیری نمایند.

میبایست رئیس و منشی انجمن کلیه صفحات اساسنامه تصویب شده را امضا نمایند و با جلسه انجمن شمار تمام رای های مرتبط به اساسنامه و شمار رای های موافق، مخالف و ممنتع – جداگانه ذکر نمایند.

موسسه حقوقی کریم خان ، عرضه ی خدمات برتر، مشتری مداری و رضایت مشتریان از افتخارات درخشان مجموعه ی ما می باشد.ثبت کریم خان در زمینه تصویب اساسنامه ثبت تعاونی شمارا یاری می نمایند.


تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی

کارگزار و به بیان دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشد . سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اطمینان به وجاهت کاری و تدبیر آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان هم با استفاده از تفکر و ابتکار خود بعد از انقضای سال مالی سود مناسبی بدست شرکت و سهام داران می رسد.در این بخش تامین گزارش های مالی و صورت دارایی در شرکت سهامی که یکی از وظیفه های هیات مدیره است پیگیری می شود.

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی
تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی

همان شکل که گفته شد تامین گزارش های مالی و مقرر صورت دارایی و طلب وظایف اصل هیات مدیره است و جهت اینکه بازرس قانونی در طی سال مالی از وضعیت مالی شرکت آگاه باشد و تمامی امور معوق به پایان سال مالی نشود در ماده ۱۳۷ ” لایحه ” هیات مدیره وظیفه دارند هر در نیم یک سال چکیده صورت دارایی و طلب های شرکت را به بازرس قانونی تسلیم کند.در ماده ۲۳۲ ” لایحه ” هم وظیفه ی هیات مدیره در اتمام سال مالی مشخص و تنظیم شده صورت دارایی، طلب ، ترازنامه ، حساب نفع و ضرر و کارکرد شرکت را به پیوسته گزارش فعالیت ها و وضع عمومی شرکت مقرر کرده و حداقل بیست روز پیش از زمان مجمع عمومی عادی شرکت در اختیار بازرس قانونی قرار دهد.

هیات مدیره در مقرر حساب عملکرد و صورت نفع و ضرر مطابق مواد ۲۳۳ تا ۲۳۶ ” لایحه ” نیاز به مراعات موازینی است که در همین حال در استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی واضح و با جزییات مشخص شده است و شرکت ها و بازرسان و حسابرسان شرکت وظیفه ی به مراعات آن ها می باشند.

بعد از تامین و مقرر نمودن صورت های مالی بالا و تسلیم آن به بازرس قانونی شرکت و وصول اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به درستی و نادرستی گزارش هیات مدیره، به هدف رسیدگی و گرفتن تصمیم در مورد کارکرد سال مالی پیش و تایید ترازنامه و حساب نفع و ضرر شرکت مطابق ماده ۱۳۸ ” لایحه ” هیات مدیره مکلفند از مجمع عمومی سالانه سهام داران طی زمانی که در اساسنامه احتیاط شده و طبق معمول حداکثر چهار ماه بعد از انقضای سال مالی خواهد بود فراخوان دهند.

قانون گذار جهت انجام نشدن اصلی ترین وظایف هیات مدیره،تضمین انجام کیفری و حقوقی محکمی در نظر گرفته و مطابق ماده ۲۵۴ ” لایحه ” مادامی که اعضای هیات مدیره حداکثر تا نیم سال بعد از اتمام سال مالی مجمع عمومی عادی را دعوت نکند یا مدارک و اسناد مالی تنظیم شده در ماده ۲۳۲ ” لایحه ” را به موقع مقرر و ارائه ننماید به حبس از دو تا شش ماه و یا به مجزات نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

قابل ذکر است مطابق بند ۲ ماده ۲۰۱ ” لایحه ” هنگامی که تشکیل مجمع عمومی سالانه صورت نگیرد جهت بررسی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از زمان که اساسنامه مشخص کرده، هر ذی نفع قادراست انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.آشکار است حق سهام دار که سرمایه خود را در شرکتی به هیات مدیره میدهد احراز اطلاع از وضعیت حساب های شرکت، چگونگی هزینه شدن سرمایه، آگاهی از میزان نفع و دلیل ضرر عملیات شرکت است.بدین معنی فروگذاری و بی مبالاتی هیات مدیره به این حق واضح ترین و بزرگ ترین خطا و جفا نسبت به سهام داران است که سروری مدیران هستند. قانون گذار هم به حق نسبت به این موضوع توجه بخصوص کرده و علاوه بر شرح عنوان مجرمانه جهت مدیران خاطی حق درخواست انحلال شرکت را برای سهام داران منظور کرده است.

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی به مرجع ثبت شرکت ها کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درثبت حقوقی کریم خان شما را همراهی کنند.


تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:34 ب.ظ

تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

اسم شرکت دیدگاه مهمی از ماهیت شرکت می باشد .این اسم بر روی کارت ویزیت، سربرگ شرکت، وب سایت و وسایل تبلیغاتی تعبیه می شود. پس نام شرکت می بایست طوری تعیین شود که با خواندن آن بتوان نوع کالایی که عرضه می شوند را شناسایی نمود.موسسه ها،میبایست در تعیین نام به نحوی اقدام نمایند که مشتری اختلاف آن را با سایر موسسه ها درک کند. برای نمونه نام «quickly legal » بیانگر عرضه خدمات حقوقی به ارباب رجوع می باشد.

تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

پس افراد حقوقی(شرکت ها) بعد از ثبت نام در اداره ثبت شرکت ها، قادرند اسم خود را تغییر دهند.این تغییر ممکن است از علل گوناگونی برخوردار باشد که از منظرحقوقی دارای اهمیت نمی باشد.در تغییر اسم شرکت ، فقط نام آن تغییر پیدا می کند،شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت آن هیچ تغییری پیدا نمی کند.

بنابراین شرکت ها برای تغییر اسم شرکت باید با توجه به ضوابط عمل نمایند.در تغییر نام شرکت میبایست مجمع عمومی فوق العاده ایجاد شود و همچنین به تهیه صورتجلسه مبادرت نمود و این تغییر به وسیله اعضا امضا شود و با مدارک شناسایی مدیر عامل و مدارک شرکت شامل کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی و علاوه بر آن فهرست نام ها برحسب اولویت به اداره ثبت ارائه گردد. برای آگاهی متقاضیان، از نحوه تغییر نام شرکت بامسئولیت محدود،توضیحاتی درباره شرکت بامسئولیت محدود و نحوه ی تغییر نام آن تفسیر می نماییم.
تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود میان دو یا چند نفر جهت فعالیت های تجاری تاسیس گشته و سرمایه به سهام تقسیم بندی نمی شود؛ و افراد شریک تنها به اندازه دارایی خود در برابر بدهی شرکت مسئول می باشند.شایان ذکر است که در نام شرکت می بایست کلمات با مسئولیت محدود درج گردد.
تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

دارندگان این نوع شرکت قادرند در محدوده وظایف اساسنامه شرکت و با ایجاد مجمع عمومی فوق العاده دررابطه با تغییرات که در ذیل نام میبریم اقدام نمایند که شامل:

    تغییر عنوان شرکت و یا اضافه کردن مواردی به موضوع
    افزونی سرمایه شرکت با ورود شریکان جدید
    افزونی سرمایه شرکت بدون ورود شریکان جدید
    واگذاری سهام شریکان
    تغییر موضوع شرکت
    تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود
    تغییرات و ویرایش محتوای اساسنامه
    کاهش دارایی شرکت بدون خروج شریکان
    کاهش دارایی شرکت یا اخراج شریکان

مجمع عمومی

مجموع شریکان و افرادی که شرکت را تاسیس می نمایند و همچنین شخصیت حقوقی شرکت که به حضور آن ها بستگی دارد.مجمع عمومی مهمترین مرکز توانایی شرکت و مشخص کننده قوانین می باشد.مجمع عمومی به سه گونه می باشد:

    مجمع عمومی موسس
    مجمع عمومی عادی
    مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی موسس

این مجمع تنها یک بار در زمان اقدامات تاسیس می گردد و جهت به رسمیت شناخته شدن آن وجود تعدادی از پذیره نویسان که حداقل نیمی از سرمایه شرکت را متعهد شده اند الزامی می باشد.
مجمع عمومی عادی

این مجمع عمومی در برابر مجامع عمومی دیگر بسیار پرکاربرد و دارای اعتبار فراوانی می باشد.برحسب معمول سالی یکبار در زمان تعیین شده مطابق اساسنامه شرکت ،ایجاد و در حیطه مسئولیت های مشخص شده در اساسنامه مورد بحث و تصمیم گیری می گردد.
مجمع عمومی فوق العاده

مانند نامش در شرایط ویژه ایجاد شده و یکی از مشخصه های این مجمع ، مسئولیت های ویژه و انحصاری بودن آن می باشد.
نام شرکت با مسئولیت محدود

هرموسسه نام ویژه ای دارد که میبایست دربردارنده کلمه با مسئولیت محدود باشد در غیر اینصورت در برابر اشخاص ثالث،شرکت تضامنی به شمار می رود و برحسب قوانین این شرکت عمل مینماید.

براساس ماده ۹۵ قانون تجارت نام شرکت دربردارنده نام هیچ کدام از شریکان نمی باشد در غیر اینصورت فردی که نامش در شرکت درج شده است در برابر افراد ثالث،فرمان شریک متعهد در شرکت تضامنی می باشد.

بنابراین اسم شرکت هر نامی هرچند یک نام سرگرمی می باشد،علاوه بر آن نباید دربردارنده اسم شریکان باشد؛تغییر اسم شرکت مراحل خاصی دارد و موضوعی که تعیین می گردد به مراعات نمودن تمام قوانین و همچنین دریافت مجوز نیاز دارد.

برای گواهی نام شرکت ذکر نکات زیر ضروری می باشد:

نام انتخابی میبایست :

    الف-به زبان فارسی باشد.در تعیین نام نباید از واژه های خارجی استفاده کنید .البته لغات عربی و مذهبی تقریبا این قانون را شامل نمی باشد.اگر از واژه ای که فارسی است بهره می برید ولی اصلاح نشده می بایست به طور قطعی از بهر آن نام دلیلی از فرهنگ های دارای اعتبار مانند: فرهنگ دهخدا، فرهنگ عمید، یا فرهنگ معین استفاده کنند.به عنوان مثال چنانچه نام تعیینی شما نام مکانی در کشور ما باشد می بایست نقشه آن به تقاضا الحاق گردد.
    ب- سه سیلابی باشد.اسم مشخص شده شما می بایست شامل سه کلمه باشد.اسم های تک سیلابی اصلاٌ قابل قبول نمی باشد و اسم های دو سیلابی هم اگر ویژه باشند و شباهتی نداشته باشند پذیرش می شود.
    ج- نظیر یا مطابق اسم مورد تقاضا درگذشته به ثبت نرسیده باشد.البته باید تلاش کرد که اسم تعیین شده ما تداول کمتری در داشته باشد.واژه هایی مانند :نوین،گسترش،گستر،پارس و …در اسم شرکت های بسیاری به کاربرده شده است.هر چقدر اسم موردنظر ما خاص تر و ویژه تر باشد و زیاد به کاربرده نشود ، بدون شک قبولی آن بالا می باشد.
    د- واژه های غیرمجاز را بکار نبرید.لغاتی چون: ایران،کانون،تهران و …دیگر لغاتی که دولتی و ملی به شمار می روند ،مورد قبول واقع نمی شود و جهت بهره برداری از اسم شهرها و مکان های متفاوت میبایست از فرمانداری آن شهر یا مراجع مربوطه مجوز را اخذ نمود و به اداره ثبت تحویل داد.
    ه- لغاتی که مغایر با شرع و جامعه باشند به طور حتم پذیرش نمی گردد.

به این ترتیب با توجه به موارد مذکور ، اسمی شایسته تعیین می نماییم و می توان در کوتاهترین زمان آن را تغییرداد تا با عدم ایجاد مشکلات نام جدید به ثبت می رسد.

مرحله های تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود به تفسیر ذیل می باشد:

    ایجاد مجمع عمومی فوق العاده و تهیه صورتجلسه به همراه امضای تمامی شریکان و درج اندازه سهامشان در شرکت.
    چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با بیشتر شریکان ایجاد گردد ،توجه به تجملات دعوت مطابق آیین نامه شرکت یا قانون تجارت با عرضه سندها ضروری می باشد .
    چنانچه شمار افراد بیش از ۱۲نفر باشد، تعیین هیئت نظارت شامل ۳نفر از میان شریکان ضروری می باشد که میبایست و در آغاز صورتجلسه لیست عضوهای این هیئت مکتوب و صورتجلسه امضا گردد.
    افراد شریک به صورت وکالتی یا اصالتی با درج موضوع صورتجلسه را امضا نمایند و اگر وکالتی امضا کنند آن گاه می بایست وکالتنامه رسمی یا کپی برابر اصل را تحویل دهند.
    رجوع به سامانه اداره ثبت شرکت ها برای اظهار تقاضای تغییر نام به اداره ثبت شرکتها
    فرستادن سفرشی مدارک به وسیله پست به آدرس مذکور در گواهی پذیرش
    امضاء دفاتر ثبت بعد از پذیرش متصدی مرتبط و ثبت اطلاعیه

خوانندگان عزیز ، می توانند سوالات خود را درباره تغییر نام شرکت از طرق موسسه حقوقی کریم خان با ما در میان بگذارند.


تغییر آدرس شرکت بامسئولیت محدود

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:33 ب.ظ

تغییر آدرس شرکت بامسئولیت محدود

توضیحاتی در باب تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

آدرس شرکت، مکانی می باشد که به منظور نشانی دارای اعتبار و جهت هرنوع ارسالی مورد توجه قرار می گیرد . بعد از به ثبت رسیدن شرکت،در هر زمانی می توانیم آدرس شرکت را تغییر دهیم . تغییر آدرس در کلیه شرکتهای غیرتجاری به وسیله افراد دارای سهام در طول صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود
تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

دارندگان شرکت با مسئولیت محدود در محدوده وظایف اساسنامه شرکت و با ایجاد مجمع عمومی فوق العاده دررابطه با تغییرات که در زیر نام می بریم اقدام نمایند که شامل:

    تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود
    افزونی دارایی شرکت با ورود شریکان جدید
    تغییر عنوان شرکت و یا اضافه نمودن مواردی به عناوین
    واگذاری سهام شریکان
    تغییر موضوع شرکت
    کاهش سرمایه شرکت یا خروج شریک
    تغییرات و ویرایش محتوای اساسنامه
    افزونی سرمایه شرکت بدون ورود شریکان جدید
    کاهش دارایی شرکت با عدم خروج شریک

برای تغییر مکان شرکت با مسئولیت محدود مدارک و فعالیت های زیر الزامی است :
مراحل تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود

ایجاد جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تهیه صورتجلسه به همراه امضاء آن به وسیله تمامی شریکان و درج اندازه سهام خود.

چنانچه مجمع با تعداد زیادی از افراد تاسیس گردد، باید تجملات دعوت شریکان مطابق اساسنامه و قانون تجارت مراعات گردد و مدارک هم عرضه شود.

براساس ماده ۱۰۹ قانون تجارت،چنانچه شمار شریکان ۱۲یا بیشتر از آن باشند،هیات بررسی منتخب و لیست عضوهای هیأت بررسی در صورتجلسه قید شده و توسط آن ها امضاء می گردد.این صورتجلسه میبایست ظرف یک ماه پس از تاریخ ایجاد مجمع توسط عضوهای شرکت یا نماینده رسمی آن به اداره ثبت شرکت‌ها عرضه و ثبت گردد.

صورتجلسه تهیه شده تا یک ماه از تاریخ ایجاد مجمع به وسیله شریکان یا نماینده رسمی شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها عرضه گردد و میبایست آن را ثبت نمود و بعد از واریز مبالغ قانونی، دفتر ثبت را امضا نمود
مدارک مورد نیاز جهت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

    عرضه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه امضاء تمامی شریکان
    عرضه فهرست شریکان و اندازه سهام آنها به همراه امضاء تمامی شریکان
    عرضه ورقه نمایندگی، نمایندگان افراد حقوقی اگر شریکان شرکت افراد حقوقی باشند.
    چنانچه جلسه با بیشتر شریکان ایجاد شود ، عرضه اصل اطلاعیه دعوت براساس اساسنامه شرکت و توجه به مواد ۶ قانون تجارت ضروری می باشد.
    عرضه مجوز از مراجع ذیصلاح ، در زمان نیاز

نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی
نام شرکت ………… ………… ……… شماره ثبت …………………و شناسه ملی ……………… سرمایه ……… ….. ………… ریال در تاریخ ……… …. ………… ساعت ………… ………….. ……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
محل شرکت از آدرس قبلی ……………………………………………………………………………………………………… .……..…………..…………………..………………………………………….
به آدرس جدید …………… ………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………کدپستی : ………………………. انتقال یافت.
آقای/ خانم ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
امضاء اعضاء هیئت مدیره
نکات

تمامی صورتجلسه ها باید به روی سربرگ شخصیت حقوقی مرتبط بعد از امضاء افراد و مهر نمودن آن فراهم و فرستاده شود.
چنانچه جلسه با بیشترین عضوها ایجاد شود،در نتیجه توجه به قوانین اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانون تجارت درباره دعوت ضروری می باشد.
دعوت از غایبین جلسه در محتوای صورتجلسه و یا عرضه نمونه دعوت از غایبین جلسه مطابق اساسنامه صورت جلسه در سه رونوشت فراهم می شود و به وسیله اعضاء هیات مدیره امضا می گردد و یک رونوشت از آن طی ۳روز بعد از تصویب درسامانه توسط پست به اداره ثبت شرکت ها فرستاده می شود و بارکد پستی ، درسیستم قید می گردد.

تمامی فعالیت های تصویب صورت جلسات به وسیله سامانه اینترنتی صورت می گیرد.
چنانچه تغییر آدرس شرکت به صورت از خیابانی به خیابان دیگر باشد فقط تهیه یک صورتجلسه تغییر آدرس کفایت می کند.

مرکز تخصصی کریم خان، با بهره گیری از مشاوران توانمند آماده ارائه ی خدمات از قبیل تغییر آدرس شرکت بامسئولیت محدود به شما متقاضیان عزیز می باشد.


توضیحاتی در مورد کارت بازرگانی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:33 ب.ظ

توضیحاتی در مورد کارت بازرگانی

تعریف کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به موجب مقررات گمرکی کشور،صاحب آن(شخص حقیقی و حقوقی) با در دست داشتن آن،به تجارت در زمینه واردات و صادرات کالا مبادرت می نماید.بنابراین اگر شخصی دارای کارت بازرگانی باشد می تواند فعالیت های مربوط به واردات و صادرات را در ایران انجام دهد.از طریق شعبه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شهرستان ها به نام درخواست کننده کارت بازرگانی صادر می شود.

توضیحاتی در مورد کارت بازرگانی
کاربردهای کارت بازرگانی

    واردات از مناطق آزاد
    صادرات تمامی اجناس مجاز بازرگانی
    صدور ویزای تجاری
    صدور گواهی مبدا
    عضویت در اتاق بازرگانی
    ارتباط با تاجران خارجی
    داد و ستد اطلاعات تجاری در سطح جهان
    شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
    اقدام به فعالیت های صادرات و واردات کالا به صورت تجاری
    اقدام به کارمزد کاری در گمرک
    ثبت سفارش و ترخیص کالا

انواع کارت بازرگانی
۱-کارت بازرگانی تجاری

کارت بازرگانی مجوزی است که صاحبان آن ها(شخصی حقیقی و یا حقوقی) با در دست داشتن آن در زمینه واردات و صادرات کالا تجارت می کنند.این تجارت شامل ثبت سفارش و ترخیص اجناس تا واردات از مناطق آزاد،کارمزد کاری در گمرک و صادرات اجناس مجاز شامل می باشد.
۲-کارت بازرگانی خدماتی

این نوع کارت برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری در زمینه امورخدماتی می باشند صادر می شود.روشن است که صاحبان این کارت مجاز به واردات کالا در عرصه ی فعالیت خود می باشند.
۳-کارت بازرگانی موردی

این کارت زمانی صادر می شود که برای اشخاص حقیقی و حقوقی فقط یک بار راغب به مرخص نمودن کالاهای خود می باشند.
۴-کارت بازرگانی تولیدی/صنعتی

این کارت،برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری در عرصه امور تولیدی می باشند صادر می شود.صاحبان این کارت لوازم کارگاهی و مواد اولیه لازم را تولید و پس از آن صادر می کنند.
صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی زمانی صادر می شود که بازرگانان شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند.بازرگانانی که به صدور این کارت اقدام می کنند می بایست اطلاعات کافی در مورد تجارت خود را به اتاق بازرگانی مطابق فرم های اتاق بازرگانی ارائه دهند و از سوی دو نفر از عضو های اتاق بازرگانی معارفه شوند.برای تاجران و شرکت های خارجی صدور کارت بازرگانی مشروط به داد و ستد متقابل می باشد به این منظور که زمانی کارت بازرگانی به تاجران خارجی ارائه می شود که کشور آن ها هم رخصت فعالیت بازرگانی به تاجران ایرانی بدهند.
شرایط صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی بصورت حقیقی و حقوقی دریافت می شود.
ضوابط اخذ کارت بازرگانی بنابر اساس نامه ی مرتبط به صدور کارت بازرگانی عبارتست از:
الف)اشخاص حقیقی

    دارا بودن حداقل ۲۴ سال تمام
    داشتن محل کسب
    حداقل سه سال سابقه کار در فعالیت های بازرگانی یا دارا بودن مدارک تحصیلی رشته تجارت، عرضه این مدارک به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
    آشنایی به قوانین تجارت خارجی و گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور
    دارا بودن شایستگی مالی،اخلاقی و اجتماعی با موافقت یکی از بانک های طرف معامله و عرضه برگ عدم سوء پیشینه
    داشتن سرمایه و اعتبار بانکی لازم و کافی برای فعالیت
    دارا بودن دفاتر پلمپ شده و عرضه اظهارنامه ثبتی
    محول کردن تعهد درباره پیروی از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت شرایط از سوی دولت و یا وزارت بازرگانی در جهت مشخص نمودن راه و روش سیاست بازرگانی و ممنوع کردن واردات و صادرات کالا
    محول کردن تعهد حاکی بر استفاده درست از کارت بازرگانی در فعالیت های تجاری

شرایط دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی غیر ایرانی

    دارا بودن تمامی ضوابط تعیین شده جدا از برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
    دارا بودن پروانه کار و اقامت معتبر
    اقدام دوطرفه کشور تبعیت شده آن ها درباره ایرانیان ساکن آن کشور(به جز موارد خاص که صدور این کارت بدون توجه به اقدام دو طرفه کشور متبوع صورت می گیرد درخواست کننده به تعیین وزارت بازرگانی نیازمند باشد،وزارت نام برده نسبت به مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این نوع از درخواست کنندگان بدون رعایت نمودن ضوابط اقدام دوطرفه به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آگاهی دهد).

*بنابر ماده ۷ آیین نامه نامبرده،اشخاصی که نام میبریم مجاز به دریافت کارت بازرگانی نمی باشند.

    الف-افرادی که به دلیل انجام خلاف،از تمام و یا قسمتی از حقوق اجتماعی با حکم قطعی از طرف مراجع قضایی محروم شده اند.
    ب-افراد ورشکستی که به دلیل تقلب و یا ورشکستگانی که کارهای آن ها پاک سازی نشده باشد.
    ج-اشخاصی که به فساد اخلاقی معروف می باشند.

تذکر:چنانچه در هر یک از موارد نامبرده تخلفی صورت گیرد و با عرضه مدارک غیرمطابق با واقعیت،کارت بازرگانی آن ها باطل شده و به اداره جات مربوطه اعلام می شود.
ب)اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی و سازمان های تولیدی ثبت شده در ایران ،با رعایت قوانین ذیل،کارت بازرگانی را از وزارت بازرگانی تهران و شهرستان ها اقدام کنند.

۱-شرکت های درخواست کننده کارت بازرگانی می بایست شرایط نام برده را دارا باشند.

    تبصره۱-عرضه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع دارای صلاحیت برای اتباع خارجی
    تبصره ۲-تایید صلاحیت مدیران خارجی به وسیله سفارتخانه کشور مورد تابع
    تبصره ۳-برای مدیر عاملان شرکت های خارجی ثبت شده در ایران زمانی کارت بازرگانی صادر می شود که به صورت دو طرفه آن کشور نیز برای ایرانیان این حق را حفظ کند.

مدارک لازم صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

۱-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت شده در دفاتر بازرگانی که دارای تایید اداره ثبت شرکت ها باشند(دارای امضای درخواست کننده کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتراز طرف اداره ثبت شرکت ها)
۲-اصل تاییدیه عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن ۶ ماه به بعد نباشد.
۳-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(کامل کردن آن از وب سایت که مهر و امضاء درخواست کننده و گواهی امضاء به وسیله دفتر اسناد رسمی را دارا باشد)
۴-موضوع ۱۸۶ ماده ی قانون مالیات های مستقیم ،اصل تصفیه حساب مالیاتی حاکی بر بدون اشکال بودن صدور کارت بازرگانی.
۵-اصل کارت ملی برای برابر با اصل کردن و کپی از از پشت و روی آن
۶-سه قطعه عکس ۴*۶،جدید،تمام رخ ،ساده
۷-عرضه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

    تبصره:صاحبان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مرجع های مربوطه با دارا بودن دو سال انقضا از تاریخ صدور پروانه،از عرضه مدارک ذکر شده معاف می باشند.

۸-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت آقایان برای برابر با اصل نمودن و کپی از پشت و روی آن.

    متولدین سال های ۱۳۳۷ و ماقبل آن به همراه ارائه مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن به همراه کپی مدرک تحصیلی که به کارت پایان خدمت نیازی ندارند.
    متولدین سال های ۱۳۳۴ و ماقبل آن ، عرضه کپی مدرک لیسانس که به کارت پایان خدمت نیازی ندارند.
    متولدین سال های ۱۳۲۸ و ماقبل آن، عرضه کپی مدرک دکترا که به کارت پایان خدمت نیازی ندارند.

۹-دارا بودن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۱۰-اصل تاییدیه بانک که تنها روی فرم الف مورد قبول است حاکی بر تایید حساب جاری و مزیت اعتبار بانکی به نام درخواست کننده (با مهر امضای رئیس شعبه)درضمن حساب های جاری شتاب مرتبط به شهرستان ها اگر روی فرم (الف)تایید شود مورد قبول می باشد.

    در زمان تشکیل پرونده عرضه دسته چک حساب جاری مربوطه برای مشاهده ضروری می باشد.

۱۱-ارائه یکی از مدارک ذیل:

    الف-اصل و کپی شش دانگ سند مالکیت به نام درخواست کننده ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
    ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری که دارای اعتبار به نام درخواست کننده می باشد،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
    ج-اصل و کپی سند مالکیت که به نام غیر بوده واصل و کپی اجاره نامه عادی به نام درخواست کننده متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد

۱۲-عرضه اصل و کپی مدرک تولیدی برای واحدهای آن که دارای اعتبار می باشد از یکی از آن وازارتخانه ها ضروری می باشد.(این بند برای بخش های تولیدی دارای پروانه ی کسب شامل نمی شود.)
۱۳-عرضه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا گواهی پیش ثبت نام در سایت و تعهد بر عرضه کد اقتصادی جدید پس از صدور
مدارک اولیه لازم برای صدور کارت بازرگانی حقوقی

    اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل تاییدیه پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
    ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اصل تصفیه حساب مالیاتی حاکی بر معرفی اتاق و بلاقید بودن صدور کارت بازرگانی
    اصل تاییدیه عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن ۶ ماه نگذشته باشد.
    خرید تمبر ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
    کد اقتصادی
    گواهی گمرک به کاربرده ماده ۷ عدم اقدام به قاچاق-با معرفی اتاق-
    شرکت های سهامی خاص:عرضه کپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام ؛شرکت های با مسئولیت محدود:عرضه کپی و اصل درخواست ثبت شرکت های داخلی و شرکتنامه رسمی
    کپی و اصل آیین نامه شرکت
    کپی و اصل روزنامه رسمی درباره تاسیس و تمامی تغییرات شرکت که در زمینه شرکت صادرات و واردات ذکر شده باشد.
    اصل وکپی از کلیه صفحات شناسنامه(حداقل سن ۲۳ سال تمام)
    اصل وکپی کارت ملی عکسدار
    اصل وکپی مدرک تحصیلی-با حداقل مدرک دیپلم
    شناسه ملی شرکت
    شش قطعه عکس ۴×۶(جدید،تمام رخ،پشت نویسی شده)
    اصل وکپی شش دانگ سند مالکیت و ارائه اجاره نامه کد دار به نام شرکت با اجاره بودن محل و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری مطابق بند ۱-۱-۴بخشنامه صدور و تمدید کارت بازرگانی که با رشته فعالیت و کسب و کار تجاری هماهنگی داشته باشد.
    عرضه قبض فیش های پرداختی به بانک ملی به اسم اتاق های بازرگانی
    با داشتن وکیل ارائه اصل وکالتنامه رسمی

مدت اعتبار کارت بازرگانی

بنابر خواسته متقاضیان زمان اعتبار کارت بازرگانی یک تا پنج سال می باشد که با تایید آن از طریق وزارت بازرگانی دارای اعتبارخواهد بود.

گروه موسسه حقوقی کریم خان که مجموعه ای شامل بهترین مشاوران با بهره گیری از خدمات بهینه در کمترین زمان و هزینه در مورد کارت بازرگانی به شما عزیزان ارائه می دهد.


ثبت انتقال گواهینامه ی اختراع

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 05:32 ب.ظ

ثبت انتقال گواهینامه ی اختراع

نکاتی در باب ثبت انتقال گواهینامه ی اختراع

اختراع حاصل افکار اشخاصی است که برای بار اول محصولی را عرضه می کنند و اگر مسئله ای در یک صنعتی به وجود آمد آن را حل می کنند.اگر اختراعی ثبت شود، گواهینامه ای به صاحب اختراع ارائه می شود.اداره مالکیت صنعتی برای پشتیبانی از اختراع ،گواهینامه ای را که نشان دهنده سند مالکیتی می باشد، صادر می کند که صاحب آن از حقوق انحصاری استفاده می کند.ممکن است سند اختراع انتقال داده شود یا دارنده اختراع به اشخاص دیگر اجازه دهد که از آن استفاده کنند.

ثبت انتقال گواهینامه ی اختراع

برای اینکه نقل و انتقال اختراع و اذن استفاده از آن قانونی باشد باید در مرجع قانونی ثبت شود.در اظهارنامه درخواست انتقال، شماره ثبت اختراع وتابعیت و نام و محل سکونت شخصی که استفاده از آن به او داده شده و نام و نشانی وکیل قانونی او در کشور ما باید به طور صریح بیان شود و مدارک مربوط به انتقال به همراه سند اختراع با اظهارنامه ارائه شود.

به موجب ماده ۴۰ ” چنانچه اختراعی به صورت قانونی انتقال داده شود می بایست در اظهارنامه موارد ذیل بیان شود:

    الف- شماره ثبت ایران
    ب- نام منزلگاه و تابعیت گیرنده انتقال

موسسه حقوقی کریم خان با کارشناسان با تجربه در عرصه ثبت انتقال گواهینامه اختراع تماس حاصل نمایید.مشاوران ما به طور کامل شما را همراهی می کنند.


 • تعداد صفحات :8
 • ...  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو